Doula desteği için 10 Neden

1-ASLA YALNIZ KALMAZSINIZ
Doulalar do?umunuz ba?lad??? andan, bebe?inizi ilk kez emzirdi?iniz ana kadar sizin yan?n?zda bilgili, profesyonel bir destekçilerdir. Doktorlar ve ebeler genellikle tüm travay boyunca yan?n?zda olamazlar, ara s?ra sizi kontrol etmek için yan?n?za gelirler, oysa doulan?z?n tek i?i do?umunuzun tüm a?amalar?nda size ve e?inize bilgisel, fiziksel ve duygusal destek sa?lamakt?r.

2-KOLAYCA ER??EB?LECE??N?Z B?LG? KAYNA?I
Anne aday?n?n kafalar?nda hamilelik ve do?um ile ilgili yüzlerce soru vard?r. Doulalar, annenin sorular?n? yan?tlarken, uygun ara?t?rma ve kaynaklar? önererek anneye belkide akl?na hiç gelmeyecek bir vizyon açan özel dan??man olarak hizmet vermektedirler.

3-GEREKS?Z, RUT?N MÜDAHALELERE SON
Ülkemizde ya?ayan ço?u anne aday? do?umlar?na neredeyse kendilerine yap?lacak rutin ve gereksiz müdahalelerin hiçbirinin neden uyguland???n? ve gerekli olup olmad???n? bilmeden giriyorlar. ??te sizin bir doulan?z varsa bu rutinlerin hepsini bilecek ve do?um plan? kararlar?n?z? ona göre verecek, kendi do?umunuzun hakimi olacaks?n?z. Ayr?ca doulan?z yemek yemek, tuvalete gitmek, hareket etmek, pozisyon de?i?tirmek gibi size yararl? ?eyleri hat?rlat?r ve sizin bunlardan kaynaklanan medikal müdahaleleri alman?z? azalt?r.

Doula Desteği için 10 Neden

4-HASTA DE??LS?N, DO?URUYORSUN
Hareket edin, pozisyon de?i?tirin, yürüyün, ?k?nma içgüdünüz gelince ?k?n?n!!! Tüm bunlar do?um sürecinizi k?saltacak ve do?um dalgalar?n? daha kolay kar??laman?z? sa?layacak. Epidural ald?ysan?z bu dalgalar? çok daha hafif hissedeceksiniz ama hissedeceksiniz, bunu unutmay?n. Ve epiduralliyken de pozisyon de?i?tirebilirsiniz…

 

Doulalar doğumda annelere kesintisiz destek verirler

5-KORKUYU VE KAYGIYI HAF?FLET?R
Her?ey yolunda gidilerken siz veya e?iniz öyle hissetmeyebilirsiniz. Doktorunuzun zaten her ?eyin yolunda oldu?unu bilir, size de söyler. Zaten her gün kim bilir kaç anneye ayn? ?eyleri aç?kl?yor ve kaç do?uma giriyordur. Sizde di?er do?uran annelerden birisiniz, oysa siz daha fazla ilgi istersiniz, belkide ilk do?umunuz ve birinin size neler oldu?unu aç?klamas?n? istiyorsunuz. ??te bu ki?i doulan?zd?r…

6-A?LE DENEY?M?
Do?um sadece do?uran anne için zorlu bir süreç de?ildir. Do?umda anneye destek olan ki?i bu anneanne, baba, yak?n arkada?, k?z karde? herkimse onuda zorlu saatler bekler. En sevdi?inizin do?um sanc?s? çekti?ine ?ahit olmak zaten yeterince zorlu bir süreçtir ve bu süreçte yapman?z gereken birçok ?ey vard?r. ??te bu noktada do?um ekibinize bir doula eklemeniz size destek olmaktan yorulan babaya minik bir kahve molas? sa?lar, heyecandan size destek olmaktan çok köstek olan yak?nlar? düzene sokar ve onlar? duygusal ve bilgisel olarak rahatlat?r, sizin o anki ihtiyaçlar?n?za göre di?er destekçiyle iyi bir tak?m olup her ?eyi organize eder.


7-DO?UM F?Z?KSEL,PS?KOLOJ?K VE RUHSAL B?R DÖNÜ?ÜM

 Hastanelerde sadece do?umun fiziksel süreciyle ilgileniyorlar. Oysa ya?anan bu fiziksel süreç annenin psikolojik durumunu dolay?s?yla do?umun ilerlemesini derinden etkiliyor. Doula, hem anneyi tan?d??? hemde do?umla ilgili bütünsel deneyime sahip oldu?undan, do?umun tüm evrelerini etkileyen psikolojik bloklar? belirleyip yok etmenize yard?mc? olabilir.

8-EMZ?RMEYE BA?LAYIN
Doulan?z, do?umun ard?ndan ilk emzirmenize yard?mc? olur. Do?umdan sonraki ilk hafta sizi evinizde ziyaret ederek herhangi bir sorununuz olup olmad???n? kontrol eder ve emzirme ile ilgili sorunlar?n?z varsa sizi emzirmede profesyonel bir uzmana yönlendirir.

9-DO?UM SONRASI-POSTPARTUM DESTEK
Bebe?inizin geli?ine ne kadar haz?rlanm?? olursan?z olun de?i?en hormonlar?n?z, düzensiz uykunuz, emzirme, yorgunluk hepsi üst üste gelebilir. Doulan?z do?um sonras? tüm s?k?nt?lar?n?z? payla?abilece?iniz ve onun halledemeyece?i bir problemse sizi konusunda deneyimli bir profesyonele yönlendirecek ki?idir.

10-HER KONUDA TAM DESTEK
Doulan?z sizin tüm seçimlerinize sayg?l? ve her konuda objektif tutumuyla tam destek sa?lar.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :