Doula doğumda ne yapar

E?er do?umunuzda size destek olas? için bir doulayla çal??maya karar verirseniz;
– Do?umdan önce doulan?z sizinle ve do?umda size destek olacak ki?iyle, iki ya da üç do?uma haz?rl?k çal??mas? yapar. Her çal??ma takriben iki saat sürecektir. (Size destek olacak ki?inin çal??malar?n birine kat?lmas? yeterli olacakt?r, isterse hepsine de kat?labilir).
– Doulan?z bu çal??malarda size, nefes ve ilaç d??? a?r? ile ba? etme yöntemlerini ö?retir.
– Do?um plan?n?z? yapman?zda size yard?mc? olur. Sizi hastane prosedürleri hakk?nda bilgilendirir.
– Do?umun kad?n bedeni üzerinde nas?l ilerledi?ini basit bir ?ekilde anlat?r ve böylece korkular?n?z? azaltman?za yard?mc? olur. Do?uran kad?n?n hasta olmad???n?,do?umun do?al bir süreç oldu?u size ve e?inize hat?rlat?r.
– Aromaterapiden yard?m alan doulalar, do?umdan önce ya?lar?n? anneye tan?t?rlar, annenin be?endiklerini seçip doula çantalar?na atarlar. (Ya?lar kendi içlerinde do?umu h?zland?ran, anneyi rahatlatan vs. özelliklere ve kokulara sahiptir.)
– Do?um pozisyonlar? ve masaj çal???rlar. Do?umda e?ler bu konularda bilgili olduklar?nda anneye harika destek olurlar.
– Doulalar do?umda ya da öncesi refleksolojiden de yard?m al?rlar.Hamilelik ve do?um s?ras?nda kullanabilecekleri teknikler hakk?nda e?itimlilerdir.
-Size güvenirler,beraber bir tak?m olursunuz.
– Kitap, makaleler önerirler. Mail arac?l???yla do?um zaman? gelene kadar konta??n?z sürer.
– Öngörülen do?um tarihinin 15 gün öncesi ve sonras? tatile gitmez,telefonu hep aç?kt?r. Olas? terslik durumunda muhakkak back-up olarak bir doula arkada??yla irtibattad?r.
-Do?um ba?lad???nda dulan?za haber verirsiniz, saat kaç olursa olsun, siz nerede olmak isterseniz (ev-hastane) oraya gelir.
– Art?k doulan?z yan?n?zdan. Siz bebe?inizi do?urup,ilk emzirmenizi yapana kadar da yan?n?zdan ayr?lmaz.
– Aç?lma sürecinde mahremiyet alan?n?z?n bekçisidir.
– Size ihtiyac?n?za göre masajlar yapar.
– Aromaterapi, refleksoloji, accupresure kullan?r.
– Size nefeslerinizi hat?rlat?r, do?um dalgalar?yla uyumlu pozisyonlara girmenizi sa?lar.
– Do?um öncesi,s?ras? ve sonras?nda do?ru bilgi ak??? sa?lar.
– Sizi asla yönlendirmez, do?um bir labirent ve doulan?z orada kaybolmaman?z? sa?lar. E?er kaybolursan?z tekrar kendi do?runuzu bulman?za yard?mc? olur.
– E?inizin arzu etti?i kadar do?uma kat?lmas?na yard?mc? olur, onu yüreklendirir, neler yapabilece?ini hat?rlat?r.
– Seçimlerinizi asla yarg?lamaz, hakk?n?zda kararlar vermez ancak siz ve doktorunuzun aras?nda gerekti?i taktirde bir köprü olur.
– Medikal bir destekte bulunmaz, sizin ve bebe?inizin sa?l???ndan sorumlu de?ildir.
– Bence en önemlisi sakin, bilgili, sizinle ac?yarak de?il güvenerek, yüreklendirerek konu?an ve öyle davranan, sakin, bebe?inizin do?umunu “Allah Kurtars?ndan” öte dünyaya yeni bir ruhun geli?i, bir kutlama gibi gören doulan?z do?umdan sonrada bir ev ziyareti yapar. Emzirme, do?um sonras? depresyon belirtileri olup olmad???n? kontrol eder ve gerekiyorsa sizi bir profesyonele yönlendirir.
– Doulalar konular?nda e?itim görmü? profesyonellerdir.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :