Doula Kimdir ve Neler Yapar?

Ya?am Koçu ve Nefes Terapisti Saba Deniz, Doula Özge Dündar ile konuştu:

Bir doula neler yapar?

Normal do?um sürecinde annelerle nas?l çal???r?

Saba Deniz, röportajının ikinci bölümü olan bu yaz?s?nda ise Doula Özge Dündar ile bir Doula’n?n neler yapt???n?, normal do?um sürecinde

 

Doula ile çalışmanın yararlarını konuşuyor…

1- Sevgili Özge Dündar, doula olmak için ald???n?z e?itim nas?l bir e?itim? Herkes doula olabilir mi?
9 ayl?k bir e?itim sürecinden geçiyoruz ayn? hamilelik gibi. Yurtd???ndaki doula e?itimleri çok daha k?sa sürüyor. E?itmenimiz Julia Steils Paçac?o?lu. Amerika’da alm?? oldu?u üç e?itim sistemini birle?tirerek bu kurs program?n? olu?turmu?.
?tiraf etmeliyim ki, ba?ta biraz çekinmi?tim: ‘Nas?l olacak? Alaca??m?z e?itim yeterli olacak mi?’ diye. Fakat, Julia’n?n deneyimini ve bilgisini fark ettikçe çok do?ru bir karar verdi?imi anlad?m.
E?itimimiz boyunca sunumlar?m?z, ödevlerimiz, kat?lmak zorunda oldu?umuz 6 staj do?um, okumam?z gereken kitaplar, reflexsoloji, koku tedavisi e?itimleri ve tabi ki s?navlar?m?z var. Bence bunlardan daha da önemlisi, ald???m?z e?itim bizi do?umun ruhani, meditatif taraf?yla tan??t?r?yor. Kendi do?umlar?m?za kadar inip, önce bizleri kendi travmalar?m?zla yüzle?tiriyor. Kendi içsel çal??malar?m?z? yap?p, kat?laca??m?z do?umlara yarg?s?z, sevgi dolu ve pozitif destekçiler olarak kat?lmam?z? sa?l?yor. Çok sevdi?im bir söz var Dr.Michel Odent’in (Dünya çap?nda do?al do?umla ilgili yay?nlanm?? birçok bilimsel eseri olan ünlü Frans?z kad?n do?um uzman?) “E?itimle Doula olunmaz, Doula sadece olunur.” ?u ana kadar kat?ld???m do?umlarda, bu sözün do?ru oldu?unu ben de hissettim.
Doula olmak için medikal bir geçmi?e sahip olman?z gerekmez. Çok sab?rl?, sevgi dolu ve empati yetene?inizin geli?mi? olmas? gerekir. Kad?nlar?n gücüne inanan, anne adaylar?n? ve e?lerini do?um öncesi, do?um s?ras? ve sonras?nda desteklemek isteyen herkes Doula olabilir.
2- Normal do?um ile sezaryen aras?ndaki fark sence nedir? Normal do?um riskli de?il mi?
Önce ?unu belirtmek istiyorum, sezaryen normal do?umun alternatifi de?ildir. Ancak acil durumlarda uygulanmas? gereken cerrahi bir müdahaledir. Bence en önemli fark bu… Sezaryen ciddi bir ameliyatt?r. Riskleri normal do?uma göre çok daha fazlad?r. Hamile anneler hasta de?il ki ameliyata ihtiyaçlar? olsun. Sonra normal do?um yapan anneler do?umdan sonra istedi?i zaman yemek yiyip, du? alabilir. Anne bebe?iyle hemen kucakla?abilir, bebe?iyle ilgilenebilir, emzirebilir çünkü do?umda salg?lanan hormonlar sayesinde sütü hemen gelir. Evet anne sanc? çeker, bebek zorlu bir yolculuk geçirir ama unutmamal?y?z ki her?eyin bir nedeni var. Bu çok derin bir konu asl?nda…
Normal do?umda anne ve bebe?in vücudunda birçok hormon salg?lan?r. Bebek dünyaya gelmeye kendi karar vermi? hatta kendi bedeninden salg?lad??? baz? maddelerle annesinin do?umu ba?latmak için salg?lad??? hormonlar?n devreye girmesini sa?lam??t?r. Bu hormonlar sezaryen ameliyat?nda devreye girmez. Tabii bu konuya de?inmi?ken ?unu söylemeden geçemeyece?im, do?umumuzun normal olmas? için do?um kendili?inden ba?lamal? ve gereksiz müdahalelerden uzak durulmal?d?r.
Örnek vermem gerekirse; son y?llarda çok moda olan epidural anestezi kullan?larak yap?lan do?umlar?n ne kadar normal oldu?u da tart???l?r. Biz, epiduralle normal do?um yapt???n?z? sand???n?zda, asl?nda sadece vajinal do?um yapm?? oluyoruz. A?r? kesici vücudumuza girdi?inde art?k beyin do?um hormonlar?n? salg?lamay? b?rak?yor. Saat gibi çal??an bedenimiz, do?umda bize yap?lan her müdahaleyle do?all?ktan biraz daha uzakla??yor.
Bir de bugün ?öyle bir ?ey duydum,”vajinam? kestirece?ime, karn?m? kestirmeye karar verdim” ve bunu söyleyen ki?i yurtd???nda e?itimini tamamlam??, sosyal statü olarak yüksek bir mevkiide olan biri. Art?k durumu siz dü?ünün…
Kad?nlar?m?z do?um konusunda bilgilenmeli, çünkü bilgisizlik korkular? da ard?ndan getiriyor. Bu arada ben gerçekten gerekti?inde uygulanan her müdahaleyi destekliyorum, bu kendi do?umum içinde geçerli.
Do?um da ayn? hayat gibi: Ne zaman, ne olaca?? belli olmuyor. Siz normal do?um istersiniz, bir de bakm??s?n?z gerçekten ters giden ?eyler var. O zaman tabii ki ya?as?n teknoloji!!!
3- E?itimden önce de normal do?umdan yana m?yd?n?
Evet. Tabii itiraf etmeliyim ki e?itimimiz ilerledikçe do?al do?uma olan inanc?m daha da artt?.
4- Doktorlar bir doulaya nas?l yakla??yor? Onlar?n alanlar?nda dola?an yabanc? biri gibi görmüyorlar m?? Yard?mc? oluyorlar m??
Yurtd???nda okumu?, dolay?s?yla doula kavram?na yabanc? olmayan doktorlar?m?z?n bize yakla??m? çok daha iyi oluyor. Hatta bizi destekleyen, do?umlar?na kat?lmam?za (annenin onay?n? alarak) izin veren doktorlar var. Kendi ad?ma henüz can s?k?c? bir olayla kar??la?mad?m,umar?m kar??la?mam da ama kar??la?an arkada?lar?m?n hikayelerini çok dinledim. Genelde anneler do?umlar?nda doula deste?i alacaklar?n? doktorlar?na söylediklerinde doktorlar?n tepkisi ‘benim i?ime kar??mazsa gelsin’ oluyor. Bu cümleye çok gülüyorum, yani biz ne yapaca??z ki, ‘Doktor Bey hiç öyle yap?l?r m?, bebek öyle tutulur mu?” mu diyece?iz? Ama ben inan?yorum ki doulalar?n yararlar?n?, asl?nda doktorlar?n i?lerini normal do?umda ne kadar kolayla?t?rd?klar?n? gördüklerinde, her ?ey çok farkl? olacak. Bunun için san?r?m biraz zamana ihtiyaç var.
5- Okuyucular?m?zdan bir doula ile çal??mak isteyen olursa bu süreç nas?l i?liyor?
Aile benimle ileti?ime geçtikten sonra bulu?up tan???yoruz. Babalar?n da bu görü?mede olmas?nda büyük yarar var. Kendimi tan?t?p ne yapt???m?, ne yapmad???m?, benden ne beklediklerini, do?um hakk?ndaki dü?üncelerini, korkular?n? soruyorum. Bu bulu?ma sonunda beraber çal??maya karar verirsek, doktorlar?na bundan bahsetmelerini istiyorum. Doktor istemezse, maalesef ben o aileyle çal??may? tercih etmiyorum çünkü do?um an?nda her?ey daha da karma??k hale gelebilir, bunu hiç istemem. Doktorun onay?n? da ald?ktan sonra, kendisiyle tan??mak için ilk kontrole anneyle beraber gitmeyi tercih ediyorum ve sonra do?um için çal??malara ba?l?yoruz.
Annenin hamileli?inin hangi haftas?nda beni buldu?unun pek önemi yok ama ne kadar erken olursa o kadar iyi. Do?uma kadar anne ve babayla, nefes teknikleri, do?um pozisyonlar?, ilaç d??? a?r? kesici teknikler hakk?nda 2-3 defa çal???yoruz ve do?um ba?lay?p beni arad?klar?nda, kendi tercihlerine göre hastanede ya da evlerinde bulu?up, annenin bebe?i ilk emzirdi?i ana kadar yanlar?nda destekçileri oluyorum.6- Bütün do?um süresinde orada olmak zor de?il mi? Normal bir do?um kaç saat sürüyor?
Tabii bazen do?um süreçi çok uzun olabiliyor. Örne?in; bir anne bebe?ini 5 saate do?ururken, bir di?eriyle 15 saatlik uzun bir maraton ko?abiliyoruz. Ama bütün o yorgunluk, uykusuzluk, o minikcik bebe?in, annesinden do?du?u, ilk nefesini ald???, o mucizevi ana tan?k oldu?umuzda ya?ad???m?z her zorlu?u unutturuyor.7- Son olarak bebek bekleyen anne adaylar?na söylemek istedi?in bir ?ey var m??
Doula oldu?um için kendimi çok ?ansl? hissediyorum. Do?umda annelere verdi?imiz deste?i, gerçekten i?e yarad???m?z? herkese anlatmak, deneyimlerimi payla?mak istiyorum.
Art?k filmlerde gördü?ümüz, do?um yaparken ç??l?k atan kad?n imgesini unutun. Biz do?umu hep öyle olacak sand?k, korktuk. Art?k uyanal?m, evet do?um ac? verir. Ama kad?n bedeni do?urmak için dizayn edilmi?tir. Bedenimize sahip ç?kal?m ve bu mucizeyi ya?amas? için ona izin verelim.
Bu röpartaj?n bebek bekleyen veya hamile kalmay? dü?ünen bütün annelere ula?mas? ve sorular?na cevap olmas? dile?iyle…
Sevgiler…


Ya?am Koçu-Nefes Terapisti
Saba Deniz


Kaynak :http://www.pudra.com/yasam/kisisel-gelisim/doula-dogum-kocu-kimdir-ve-neler-yapar-9853.htm 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :