Doula Kimdir?

Do?um, normal ?artlarda kendili?inden ba?layan, ilerleyen ve dalgalar halinde bebe?inizi size yakla?t?ran bir yolculuktur. Anne kaptan, yolcu bebek ve mürettebat baba, doktor, hem?ireler, ebe, annenin yan?nda olmas?n? tercih etti?i birisi ve do?um destekçisidir. Bu yolculukta annenin yapmas? gereken en önemli ?ey, kendi vücudunun isteklerini dinlemek, dalgalara teslim olup onlara direnmeden uyumla akmak, bebeklerinin dünyaya geli?ine yard?mc? olmakt?r.

Do?um destekçili?i (doulal?k), Türkiye’de do?um koçu olarak adland?r?l?yorsa da, yapt???m?z i?in koçlukla hiç alakas? yok. Annelerin zaten do?umda koçlu?a ihtiyaçlar? yok hatta buna ihtiyaçlar? oldu?una inan?rlarsa ,do?urmak için kendi güçlerine, içgüdüsel seslerine yabanc?la??r, onlar? duyamazlar. Kendilerinden çok koçlar?na, doktorlar?na ba?ka insanlara güvenirler ve do?umlar?nda geri planda kal?rlar, etkisiz olurlar.

Doula, Yunanca bir kelime ve ‘hizmet eden kad?n’ anlam?na geliyor. Yani do?umda ‘koçtan’ ziyade anneye destekçi ve yard?mc? oluyor. Do?um destekçileri annelere do?umdan önce, do?um s?ras?nda ve lo?usal?k döneminde duygusal, fiziksel ve bilgisel destek sa?larlar ve tabi ki konular?nda profesyonel e?itim alm??lard?r. Yurt d???nda yap?lan ara?t?rmalarda, do?um destekçilerinin kat?ld??? do?umlar?n daha kolay, daha k?sa, daha az komplikasyonlu gerçekle?ti?i ve bebeklerinde daha sa?l?kl? oldu?u, kolay emdikleri görülmü?tür.

DO?UM DESTEKÇ?S? DO?UMDA NE YAPAR?

Do?um tercihlerinizi yaparken size seçenekleriniz hakk?nda bilgiler verir. Seçiminiz ne olursa olsun sizi destekler!
Do?umunuzun ba??ndan sonuna bebe?iniz do?up,odan?za gelene kadar yan?n?zda olur.
Do?umunuzun her sürecinde sizi rahatlatan fiziksel deste?i verir. Masaj yapar, sanc?lar s?ras?nda sizin en rahat edece?iniz pozisyonlara girmenize yard?mc? olur, sizi du?a sokabilir (bazen su çok rahatlat?c? hissettirebilir), s?cak-so?uk kompresler yapar, nefes fark?ndal???n?z? artt?r?r.
E?inize de destek olup, onun istedi?i ölçüde do?um deneyiminize kat?lmas?na yard?mc? olur.
Genel hastane prosedürlerini anlaman?za, bilinçli kararlar vermenize yard?m eder.
En önemlisi, do?umun her evresinde ihtiyac?n?z olan do?um alan?n?z? ve mahremiyetinizi korur, kendinize güveninizi artt?r?r.
Bütün bunlar?n yan? s?ra, asla sizin yerinize kararlar vermez ancak isterseniz sizin arac?n?z olur ve asla size medikal bir müdahalede bulunmaz.
Büyük gün yard?mc? mele?iniz, belki anneniz, belki yak?n bir arkada??n?z olur ve bebe?inizin yüzünü görece?iniz ilk ana kadar ve sonras?nda mümkün oldu?unca olumlu bir do?um deneyimi ya?aman?z? sa?lamaya çal???r.
Ülkemizde fazlaca medikalize olan do?umlar?n asl?nda yeni bir hayat?n ba?lang?c?, dünyaya yeni bir nefes, spirituel bir geçi? oldu?unu yeniden hat?rlay?p, bu büyük ba?lang?ca yak???r kutsall?kta ya?anan do?um deneyimleri için

HER ANNEYE B?R DOULA!!!


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :