Doula olarak ben

Her do?umun biricik oldu?una inan?yorum ve her bebe?in, her annenin do?umda farkl? ihtiyaçlar? oldu?una… Do?um sürecinde de ihtiyaçlar do?rultusunda an be an farkl? teknikler kullanabilir, bazen hiçbir?ey yapmaz ve bazen de 18-20 saat uyumadan aktif bir ?ekilde destek olabilirim.

O kadar güzel do?umlara ?ahit oluyorum ki, içimdeki bu heyecan?, mutlulu?u, merak? ve yeni bir ruhun dünyaya geli? mucizesine ?ahit olma halini çal??t???m her aileye geçirmek istiyorum. Kad?nlar? do?umun bir hastal?k olmad???n? anlatmak, içlerindeki gücü farketmelerini sa?lamak benim için bir tutku…

Dünyaya gelen bebekler nas?l geleceklerine kendileri karar veriyorlar. Ya?ayan her kad?n do?urabilir ama dünyaya gelecek her bebek normal do?umu seçmeyebilir. Normal do?um bir nedenden sezaryene dönebilir. T?bbi bir nedenden sezaryen olmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle durumlarda da doula olarak deste?imi sürdürürüm. Sezaryen olmak demek do?um tercihleri yapamayaca??n?z, bebe?inizle ba? kuramayaca??n?, ten tene temas? yapamayaca??n?z anlam?na gelmiyor. Tüm bunlar ve daha fazlas? için sezaryen do?umlarda destek veriyorum.

Do?um bir bebek, bir anne, bir baba ve bir aile yarat?yor. Ve do?um tüm bu ki?ilerin hayat?n? derinden etkileyen bir deneyim. Bunun fark?nda bir doula olarak olumlu bir do?um deneyimi ya?aman?z için elimden geleni yapmaya çal???r?m. Tercihlerinizi, isteklerinizi sonuna kadar savunurum.

Doula olarak neler yap?yorum?

Hamilelik süresince:

Kar??l?kl? müsait oldu?umuz zamanlar? ayarlayarak do?umdan önce sizinle üç kere bulu?may? hedefliyorum. Öncelikli amac?m sizin ihtiyaç ve önceliklerinizi ö?renmek, herhangi bir kayg? ya da korkunuz varsa bunu bilmektir. Bu ?ekilde en iyi nas?l çal??abilecegimizi de beraberce planlayabiliriz.

Mümkünse ziyaretlerimden birinde doktorunuzun muayenesine kat?lmay? isterim. Böylelikle doktorunuzla tan??abilirim ve beraberce do?umunuzla ilgili konu?abiliriz.

Di?er bulu?malar?m?z?n konular?n? ihtiyac?n?za gore beraberce belirleyebiliriz. Genel hatlar?yla konu ba?l?klar?n? ?öyle s?ralayabilirim;

Do?um hakk?nda en çok merak ettiklerinizi konu?uruz, a?r?yla ba?a ç?kma teknikleri, do?um ortam?n?z? haz?rlamak konusunda destek, nefes egzersizleri, meditasyon, gev?eme teknikleri ve annenin nas?l gev?edi?ini ara?t?rma, sezaryen olursan neler yapabiliriz, aktif do?um pozisyonlar?n? deneme, do?um sanat?, labirent çal??mas?, doula çantam? tan?tma, do?umda kullanabilece?imiz aromaterapi ya?lar?n? tan?ma ve seçme, do?um tercihlerinin haz?rlanmas?, lohusan?n ihtiyaçlar?, emzirme ipuçlar?. Her çal??ma ki?iye özeldir. ?htiyac?n?z ve iste?iniz varsa belki bir çal??mada hamile yogas? bile yapabiliriz.

Anne aday?n?n neye ihtiyac? varsa, do?um öncesi yapt???m çal??malar ona göre ?ekillenir.

Bebe?inizin tahmini do?um tarihinin 15 gün önce ve 15 gün sonras?na kadar sadece sizin için haz?r olarak bekleyece?im. Telefon ya da emaille ula?mak isterseniz her zaman 7/24 ula?abilirsiniz. Herhangi bir zamanda ula??lamaz olursam önceden haberiniz olacak. Hamileli?iniz boyunca sorular?n?z? ve kafan?za tak?lanlar? telefon, whatsapp ve mail arac?l???yla konu?abiliriz.

Do?um Esnas?nda:

Size ve e?inize kesintisiz olarak duygusal, fiziksel ve bilgisel destek veriyor olaca??m. Bunlar?n hepsini burada s?ralamak mümkün de?il ama baz?lar?n? ?u ?ekilde özetleyebiliriz:
Do?umun ihtiyac? olan mahrem alan? korumak, gerekti?inde masaj yapmak, babay? iste?i kadar do?um deneyimine dahil etmek, yüreklendirmek, yönlendirmek, do?uma katk? sa?layacak pozisyonlar önermek, hastane prosedürleri hakk?nda bilgi verme, aromaterapi, homeopati, reflexsoloji, homeopati vs.

Aile olarak sizin verece?iniz kararlar? desteklemek ve bu süreci rahatl?k ve huzur içinde geçirmenize yard?m etmek en büyük amac?m olacakt?r.

Do?umunuzun ba?lad???n? hisseti?iniz anda bana haber vermenizi tercih ederim. Belki o anda henüz yan?n?zda olmam? gerekli bulmazs?n?z ama soraca??n?z ?eyler olabilir. Gerekirse telefonda konu?abiliriz. Önceden evde mi yoksa hastanede mi bulu?aca??m?z? kararla?t?r?r?z. Her nerede olursa olsun ?ehir ko?ullar?n? göze alarak size 1-1,5 saat içinde ula?abilece?imi dü?ünebilirsiniz. Ola?anüstü haller söz konusu olmad??? sürece do?umunuzun ba??ndan sonuna, bebe?iniz do?ana kadar sizinle olaca??m.

Do?umdan Sonra:

Genelde do?umdan sonra ihtiyaca göre yakla??k 1-2 saat daha hastanede kal?yorum. Her?eyin yolunda gitti?inden emin olduktan ve art?k ailecek ba?ba?a kalmak istedi?inizi hissetti?imde yan?n?zdan ayr?l?yor olaca??m. Evinize geçti?iniz gün ya da ilk hafta içinde ilk ziyaretimi yapar?m. Emzirme ve farkl? konularda destek olurum e?er problemli bir durum varsa konusunda uzman farkl? bir dan??mana yönlendiririm. Sonras?ndaki ziyaretim ihtiyac?n?za göre do?umu takip eden ilk ay içerisinde yapar?m. Telefonla aramak isterseniz sorular?n?z için bana herzaman ulasabilirisiniz.

Doula ne yapmaz?

Bir doula anne-baba için karar vermez. Ayr?ca, herhangi bir prosedür için anne ad?na bir teklifte bulunmaz. Sadece annenin kararlar?n? destekler ve gerekti?inde ona do?um tercihini hat?rlat?r. Doula do?umda baban?n yerini almaz. Aksine babay? destek olmas? için yüreklendirir. Babalar?n en iyi epidural oldu?unu bilir 😉 Doula medikal prosedürler uygulamaz. Sa?l?k profesyonellerinin yapt??? i?lere müdahale etmez. Doula sizin ad?n?za konu?maz ama sesinizin duyulmas?na yard?mc? olur.

————-

“Bir kad?n olarak ruhunuz, bebe?inizi do?urmak ve onu büyütmek için gerekli tüm bilgiye sahiptir.” GURMUKH

Ben size bunu hat?rlatmak için do?um öncesi, do?um s?ras? ve sonras? yan?n?zday?m… 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :