Dünya Doula Haftasını Kutladık

Dünya Doula Haftas? tüm dünyada 22/28 Mart haftas? kutlanan, doula mesle?ini tan?tmak, doulalar?n kendi aralar?nda bilgi payla??m? yapt??? bir haftad?r. Neden tüm y?lda bu hafta dünya doula haftas? olarak seçilmi? diye sorarsan?z manas? bence derindir.

20/21 Mart Sümerlerden bu yana ayd?nl?k günlerin habercisi olmu?tur. ?lkbahar?n ba?lang?c? ve eski kültürlerde y?lba?? say?lan 21/22 Martta manas? ?imdilerde unutulan Nevruz bayram? kutlan?r. Güne? koç burcuna girer. Do?a uyan?r. Bahar umut ve s?cakl??? toprak anaya ve derinlerde tohumlar k?m?ldamaya ba?lar. Tanr?ça uyan?r. Do?urganl??? artar ve da?lar papatya tarlalar?yla dolar.

“Tanr?ça do?an?n ve topra??n kendisidir. Mevsimlerle birlikte nab?z gibi atar, ilkbaharda hayat? ve k???n ölümünü getirir.”

Marija GIMBUTAS 1999

Biz, kad?nlar içinde bu uyan?? gerçekle?sin istiyoruz. Kad?n?n kad?na di?ili?ini hat?rlatmas? ve içindeki gücü ke?fetmesi için tüm dünya doulalar? olarak 22/28 Mart aras? daha çok çal???yoruz. Doulal?k mesle?ini tan?tmak, görevlerini, sorumluluklar?n? aç?klamak, anne adaylar?na ve tüm aileye do?um öncesi, do?um sürecinde ve lohusal?k döneminde verdi?i deste?i anlatmak için çe?itli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimizi “Dünya Doula Haftas?” facebook ve instagram sayfam?zdan takip edebilirsiniz.

Çok eski de?il bundan dört sene önce, Türkiye’de ilk defa aç?lan ?çsel Do?um Doula E?itimi’ne kat?lan sadece sekiz kad?nd?k. Doulal?k diye bir meslek oldu?undan kimsenin haberi yoktu. ?imdi ise sadece aradan dört sene geçmesine ra?men, insanlar art?k doula nedir bilmeye, do?umlar?nda doula deste?i alan anneler ve doula deste?inin faydalar?n? gören kad?n do?um uzmanlar? di?er anne adaylar?na doula deste?ini tavsiye etmeye ba?lad?lar.

Geçti?imiz y?llarda do?umda kesintisiz profesyonel deste?in yararlar? kan?tland?. Bu ba?lamda profesyonel bir doulan?n kesintisiz destek verdi?i do?umlarda;

%31 suni sanc? kullan?m ihtiyac?n? azalt?r.

%28 sezaryen ihtiyac?n? azalt?r.

%12 spontan vajinal do?um olas?l???n? artt?r?r.

%9 annenin a?r? kesici kullanma ihtiyac?n? azalt?r.

%14 yenido?an?n özel t?bbi bak?ma ihtiyaç duymas?n? azalt?r.

%34 annenin do?um deneyiminden memnuniyetini artt?r?r.

% 25 do?um sürecini k?salt?r.

Doula ne yapar?

KES?NT?S?Z duygusal ve fiziksel destek verir.

Nefes, gev?eme, masaj, meditasyon, hareket, pozisyon ve do?um sürecinde konfor sa?layabilecek her?eyi anneye hat?rlat?r ve uygular.

Süreç ve ya?ananlar hakk?nda bilgi verir.

Sürekli annenin yan?ndad?r. Zaman zaman pek çok ?ey yapar, zaman zaman bir hayalet gibidir. Gerekli oldu?unu hissederse anne ve babay? k?sa süreler için yaln?z b?rak?r ama her oradad?r. Anahtar kelime budur; KES?NT?S?Z DESTEK!

Anne ve sa?l?k personeli aras?nda ileti?imi kolayla?t?ran bir köprüdür.

Do?umda bir doula varsa baba da arada tuvalete gidip, bir?eyler at??t?rabilir. ?aka bir yana, baba adaylar? da do?um sürecinde büyük bir deneyim ya?arlar ve tüm sorumluluk onlar?n omuzlar?ndad?r. Doula bu sorumlulu?u payla?abilir ve babaya da do?um sürecinde destek olur.

Doulalar her türlü do?umda (epidural, do?al, sezaryen, ev do?umu) annelere kesintisiz destek verirler.
Doula ne yapmaz?

Doula sa?l?k konusunda uzman bir ki?i DE??LD?R. Doktor, ebe ya da hem?ire de?ildir.

Doula vajinal muayene, bebe?in kalp at??lar?n? izleme gibi klinik görevler yapmaz. Anne ya da yenido?an?n sa?l???ndan sorumlu de?ildir.

Sa?l?k personeline medikal tavsiye ya da te?his vermezler.

Aileyi (anne ve baba aday?) kararlar? için yarg?lamaz ve aile ad?na kararlar vermezler.

Doulalar destek olduklar? do?umun kendi do?umlar? olmad???n?n fark?ndad?rlar ve ?ahsi duygu, dü?ünce, karar ve yarg?lar?n? ailenin do?um deneyimlerine asla yans?tmazlar.

Baban?n ya da di?er do?um destekçisinin rolünü elinden almaz.

Bebek do?urtmazlar.

Vardiya de?i?tirmezler.

Negatif sözcükler kullanmazlar.

“E?er doula bir ilaç olsayd?, onu kullanmamak etik d??? olurdu”

John H. Kennel MD.
Ülkemizde ya?ayan her insan?n bir gün her durum ve her ko?ul alt?nda insanca muamele edildi?i günlerin gelece?ini ümit etti?im gibi, bebek bekleyen her kad?n?n da tüm do?um sürecinde kesintisiz duygusal ve fiziksel destek alaca?? günlerin gelece?ini ümit ediyorum.

Dünya doula haftam?z kutlu olsun…

Kaynaklar:

Caton, D., M. P. Corry, et al. (2002). “The nature and management of labor pain: executive summary.” Am J Obstet Gynecol 186(5 Suppl Nature): S1-15.

Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S. (2007). “Listening to mothers II: Report of the second national U.S. survey of women’s childbearing experiences.” The Journal of Perinatal Education 16:9-14.

Hodnett, E. D. (2002). “Pain and women’s satisfaction with the experience of childbirth: a systematic review.” Am J Obstet Gynecol 186(5 Suppl Nature): S160-172.

Hodnett, E. D., S. Gates, et al. (2012). “Continuous support for women during childbirth.” Cochrane database of systematic reviews: CD003766.

5. Hofmeyr, G. J., V. C. Nikodem, et al. (1991). “Companionship to modify the clinical birth environment: effects on progress and perceptions of labour, and breastfeeding.” British journal of obstetrics and gynaecology 98(8): 756-764.

Bu yaz?m 25.03.2015 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :