Ebelik gücü harekete geç

“Dünya Sa?l?k Örgütüne (DSÖ) göre ebe, “gebelikte, do?um an?nda, do?umdan sonra gerekli bak?m ve dan??manl??? sa?lamak, normal do?umlar? kendi sorumlulu?unda yapt?rmak ve yeni do?an?n bak?m?n? yapmak üzere e?itilmi? ki?idir.”
Üniversite Ebelik Bölümü’nün amac?, annenin ve yeni do?an?n, ailenin ve toplumun sa?l???n? koruyabilecek, gebelik, do?um ve do?um sonras? dönemde, yeni do?an?n gerekli bak?m ve dan??manl??? sa?layabilecek, sorumlulu?unda normal do?umlar? yapt?rabilecek, bilimsel ara?t?rmalar yaparak mesle?in geli?imine katk?da bulunabilecek , problem çözme yetene?i geli?mi? ve topluma kapsaml? ebelik hizmeti verebilecek bilgi, beceri ve tutuma, hür ve bilimsel dü?ünme gücüne, global bir dünya görü?ü sahip ebeler yeti?tirmektir.”
Benim görü?üm do?um i?i, kad?n i?idir. Kad?n enerjisinin doru?a ç?k???, bilge, sevgi ve güven dolu kollarda annenin özgür kalarak do?umunu istedi?i gibi yapabilmesidir.


Kendi do?umumu hayal ederken yan?mda e?imin, bir doula arkada??m?n ve benim do?um seçimlerime destek olacak, bilgeli?i, güç veren sözleri, güler yüzü, bilgi birikimi ve tecrübesiyle bebe?imi do?urmamda bana yard?mc? olabilecek bir ebe istiyorum.
Ebelik bir sanatt?r, hem kad?n?n ruhundan anlamal?s?n hem de normal do?umun inceliklerinden. Ebelik kalbini koyarak yapaca??n bir i?tir. Bir ebe do?um sürecinde anneyi rahat ettirebilecek tüm ilaç d??? yöntemleri bilmeli ve gerekti?inde kullanmal?, anne hangi pozisyonda do?umak istiyorsa o ?ekilde anneye yard?mc? olmal?d?r. Bir ebe kendini her daim geli?tirmeli, yabanc? yay?nlar? takip etmeli, anne ve babay? güncel, kan?ta dayal? bilgileriyle ayd?nlatmal?, do?umun merkezinde annenin oldu?unu unutmamal?d?r.
 Kendi içsel çal??malar?n? devam ettiren, do?umun medikal sürecinin d???nda, yeni bir ruhun dünyaya do?u?u oldu?unun ve do?um alan?ndaki varl???n?n o ruhu etkilede?i gerçe?inin fark?nda, do?um alan?na yarg?lar?n? ve olumsuz dü?üncelerini sokmayan ki?idir ebe…
 

Ebelik gücü harekete geç


Bunlar dü?üncelerim ama bir de ac? gerçekler var… ?u an hamile kalsam ?stanbul’da ya?ayan biri olarak, yukar?da sayd???m özelliklerde, bir elin parmaklar?n? geçmeyecek say?da ebe bulabilirim. Peki bu nas?l de?i?ecek, her kad?n?n deste?ine ihtiyac? oldu?u ebesini nas?l bulacak?
Bu düzenin de?i?mesi için pek çok ta??n yerinden oynamas? gerek. Benim akl?ma hemen gelenler, sa?l?k sisteminin de?i?mesi, ebelerin e?itim müfredatlar?na farkl? becerilerini geli?tirebilecekleri dersler konulmas?, do?umun eskiden oldu?u gibi deneyimli ebelerin ellerine b?rak?lmas? ve bence en önemlisi ebelik bölümüne girenlerin do?uma gönül vermeleri ve i?lerini a?kla sevmeleri gerekiyor.
Ebeler ne kadar muhte?em bir meslek seçtiklerinin fark?na varmal?, yeti?en nesillerin onlar?n ilk dokunu?lar? ile ?ekillendi?ini bilmeli ve mesleklerini tekrar elllerine almak için toparlanmal?lar; seslerini yükseltmeli ve bu sa?l?k sistemini de?i?tirmek için örgütlenip çaba sarf etmeliler…
Bunlar tamamiyle ?ahsi görü?lerim, k?sa vadede umutsuz olmakla beraber uzun vadede umudumu kaybetmiyorum. Kad?nlar uyan?yor ve bilge ebeleri hamilelik, do?um ve sonras?nda yanlar?nda istiyorlar!
Bu yaz? 3 Aral?k 2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :