Eğitim Şart

Bir ?ekilde yolunuz ba??ms?z do?uma haz?rl?k e?itimlerinden birine dü?erse ta??n alt?na elinizi sokmak zorunda kalacaks?n?z demektir. Ba??ms?zdan kast?m hastane d???nda verilen e?itimlerdir. Bu tarz e?itimler daha tarafs?z, objektif bilgi alabilece?iniz, size bir?eyleri dikte etmektense içinizdeki gücü uyand?rmaya çal??an, korkutmadan cesaret veren e?itimlerdir. Hastanelerin verdi?i e?itimlerde, o hastanenin kurallar? çerçevesinde sizi nas?l bir do?umun bekledi?i anlat?l?r.

Geçen hafta düzenledi?im do?uma haz?rl?k e?itimimde babalardan biri “çok güzel ?eyler ö?rendik ama i?imiz art?k daha zor” dedi?inde kar??mda art?k do?um sürecinden korkmayan, hem e?ine, hem de bebe?ine destek olmak için çal??an, do?umun risklerini bilen ama bir o kadar kad?n bedenine güvenen bir baba vard?. Ayn? zamanda e?itim süresince verdi?im bilgilerin ve pratiklerin içinden e?iyle süzecekleri ve do?uma götürmek istedikleri yeni fark?ndal?klar? doktorlar?yla ve sistemle nas?l uyumlu hale getireceklerini dü?ünmeye ba?lam??lard?. ??te bu bir meseledir…

Do?um her zaman ve her kad?n için acilen müdahale edilmesi gereken, ebeveynlerin dahil olamad??? bir mide ameliyat? de?ildir. Hiçbirimiz asla doktorlar?n i?ine kar??m?yoruz ama do?umun merkezinde kad?n varsa ve e?er her?ey yolundaysa bu büyük de?i?im sürecini hastane ?artlar?nda istedikleri gibi ya?amak her insan?n hakk?d?r. Bunu elde edebilmek için de konu hakk?nda yeterli bilgiye sahip olmak ve doktorla ileti?im oldukça önemlidir.

E?er bir konu hakk?nda hiçbir bilgin yoksa, hiçbir seçene?in ve sorabilece?in hiçbir sorun da yok demektir. Geçenlerde bir gebem ilk do?um hikayesini benimle payla?t???nda hiç ?a??rmad?m. T?bbi bir gereklilik olmad??? halde doktor tavsiyesi ve e? dost bask?s? yüzünden 39. haftada hastaneye yatarak suni sanc? ile do?umu ba?lat?lmaya çal???lm?? , sonuç sezaryen…

Sa?l?kl? anne, sa?l?kl? bebek, bilgisiz anne, korkmu? anne, bask? alt?ndaki anne, panik anne, aceleci doktor, bir sürü i?i olan doktor, günde defalarca do?um yapt?ran doktor, yorulmu? doktor, bask? alt?ndaki doktor, bilgisiz baba, do?umu bilmeyen baba, panik baba, kad?n bedenine güvenmeyen baba ve durmadan kötü hikayeler anlatan e? dost…

Günümüzde do?uma haz?rl?k e?itimlerinin ?art oldu?unu dü?ünen taraftay?m. Do?umun 39. haftada ba?lamas?n? gerektiren acil bir durum olup olmad???n? sorabilmek, doktora güven verebilmek, do?uma panik halinde de?il de sakince giderek tüm personelin i?ini kolayla?t?rmak, çok daha rahat, mutlu, huzurlu ve her türlü sonucu travmas?z atlatacak duruma ula?mak için e?itim ?art!

Bu yaz?m 25.02.2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :