Emzirirken çatlayan meme uçlar?

Asl?nda emzirme fiziksel olarak a?r?l? ve ac?l? olmamal?d?r. Gö?üsler ilk defa böyle bir olaya maruz kal?yorlar, evet belli bir al??ma süreci ya?anabilir; ama bu süreçte ac?l? çatlaklar, meme ucunda aç?lan yaralar, a?r?lar ve bebe?i emzirememeye kadar varan fiziksel yaralanmalarla anneyi can?ndan bezdirmemelidir.

Bunlarla kar??la??ld??? zaman malesef sorunu gidermek için ilk al?nan önlem meme ucuna lanolin içeren kremler sürmek oluyor.

Peki lanolin nedir?

Roma ve Yunan dönemlerinden beri kullan?lan, koyunlar?n ya? bezleri taraf?ndan salg?lanan etkin bir nemlendiricidir. Koyunlar? sert hava ko?ullar?na kar?? korur. Uzunca y?llar bir yan etkisi görülmemi? ama 1960 y?l?nda pek çok insanda lanolin alerjisi görülmü? ve bu madde kötü ün yapmaya ba?lam??t?r. Günümüze kadar lanolin ile ilgili pek çok bilimsel çal??ma yap?lm?? ve baz?lar?n?n sonucu; lanolinin madde olarak o kadar da masum olmad???, enfeksiyon ve aleji risklerini artt?rd??? olmu?tur.

Lanolinin meme ucunda olu?an çatlaklar ve yaralar? iyile?tirme gücünü ara?t?ran bir ba?ka çal??ma da, ?ran’da bir hastanede 2001 y?l? itibariyle iki y?l süren randomize klinik bir çal??ma olarak gerçekle?mi?. 225 tane anneyi rastgele üç gruba ay?rm??lar. Birinci gruptaki 78 anne bebeklerini emzirdikten sonra meme uçlar?na kendi sütlerini sürmü?. ?kinci gruptaki 74 anne günde üç kere lanolin kullanm?? ve emzirme öncesi memeyi ?slak bir bezle temizlemi?. (Lanolin içeren her meme kremi emzirme öncesi temizlenmek zorunda de?il, markadan markaya fark ediyor.) Üçüncü gruptaki 73 anne ise hiçbir?ey yapmam??. Yap?lan çal??ma boyunca annelerin emzirme teknikleri düzeltilmi?. ?lk ziyaretlerinden sonra üçüncü, be?inci, yedinci ve onuncu gün anneler tekrar muayene edilip, durumlar? hakk?nda genel bilgiler al?nm??. Üç gruptaki annelerin de hamilelik dönemleri, do?umlar?, ilk emzirmeye ba?lama zamanlar?, do?um öncesi emzirme e?itimleri, daha önceki bebeklerini emzirme deneyimleri birbirlerine benzermi?.

Bu ara?t?rman?n sonucunda klinik bulgular aras?nda anlaml? bir fark görülmemi?, ama iyile?me süreleri aras?nda farkla varm??. Lanolin kullanan anneler, meme uçlar?na kendi sütlerini süren ya da hiçbir?ey yapmayan annelere göre daha geç iyile?mi?. Çal??ma s?ras?nda hiçbir yan etki görülmemi? ve bedava, herkesin ula?abilece?i anne sütü ile bak?m önerilmi?. Buna benzer pek çok çal??ma var ve hepsinin sonuçlar? a?a?? yukar? ayn?. Lanolin kullanan annelerin meme uçlar?ndaki çatlak ve yaralar anne sütü kullananlara yada hiçbir?ey yapmayanlara göre daha geç iyile?ir.

Anlamam?z gereken ?ey; konforlu bir emzirme süreci ya?amak için önemli olan geçici bir iyile?me de?il, varolan sorunu bulup kökünden çözmektir. Yaz?m?n ba??nda da belirtti?im gibi emzirme s?ras?nda memede yara, çatlak ya da a?r? olu?mamal?d?r. Bir ?ekilde olu?mu?sa onun neden olu?tu?una bak?lmal?; acaba anne do?ru pozisyonda emziriyor mu? Bebe?in dil ba??, düz damak taban? var m?? Memeyi kavrama ?ekli nas?l? Tüm bunlar ve daha fazlas? incelenmelidir. Örne?in bebe?inizin dil ba?? varsa ve siz bunu kontrol ettirmediyseniz, istedi?iniz kadar krem sürün çatlaklar ve yaralar olu?maya devam edecektir.

Baz? emzirme dan??manlar? hasar? olu?turan nedeni bulduktan sonra bazen safla?t?r?lm?? lanolin kullan?m? önerilebilir. Sa?l?kl? bir meme ucunun kreme ihtiyac? yoktur ama hasar görmü? bölgeye ince bir tabaka sürmek anneyi rahatlatabilir.

Siz siz olun do?umunuza sahip ç?kt???n?z gibi emzirme sürecinize de sahip ç?k?n. Etraf?n?zdaki ac?l? emzirme hikayelerine kulak as?p korkuya kap?lmay?n. E?er bir krem kullanacaksan?z onun do?al, organik ve yenilebilir olmas?na dikkat edin.

 

En önemlisi moraller yüksek olsun !

 

Bu yaz? 18 Haziran 2014 tarihli HT Hayat ta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :