Emzirme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Bebek do?acak ve sonra her?ey filmlerdeki gibi mi olacak san?yorsunuz… O halde s?k? durun!

Yenido?an hastane ç?k???na kadar kanats?z bir melek gibi m???l m???l uyurken, eve geldi?i ilk gece itibariyle saati kurulmu? bir bomba gibi patlayacak. Genellikle uykusuz gecelerin ba?lang?c? bu zamanlara denk gelip, aylarca devam edecek.

Madem bu durumun do?as? böyle, o zaman neden kimse yeni anneyi uyarmaz ben hiç anlamam. Annenin etraf?ndaki di?er deneyimli kad?nlar, biz hallederiz, do?um sonras? kolay modunda dolan?p durur, lohusal??? ve emzirme sürecini k?rm?z? taç, lohusa ?erbeti ve çe?itli geleneksel hallerle geçi?tirip dururlar. Oysa ki yeni annenin halletmesi gereken bir durumdur emzirme ve o bebek ço?u zaman memeye gelince filmlerdeki emmeyebilir. O memeler bo?almazsa ta? gibi olabilir, bebek bu sefer ta? gibi memeden süt içemeyebilir. Dolay?syla anne s?k?l?r, bunal?r, strese girer. Bu duygular?n hepsi bir ayna gibi bebe?e yans?r ve hep beraber a?lama krizine girilir ve bu filmin devam? hastanede masaj yap?lan ve pompalanan ta? memelerle son bulur.

??in buraya gelmemesi için annelerin emzirme konusunda do?umdan önce bilgilenmesi, aynen do?uma haz?rlan?r gibi emzirme sürecine de haz?rlanmalar? gerekir. Benim tavsiyem en basitinden her annenin evinde Gün Yay?nc?l?ktan ç?kan, La Leche League’nin Emzirme Sanat? kitab?n?n bulunmas?. Bunkitapta hamilelikten, memeden kesmeye kadar her?eyi bulabilirsiniz. Kitap kal?nl??? itibariyle pek bir s?k?c? görünsede içinde yeni ve harika bilgiler var. Akl?n?za bir?ey mi tak?ld?, hop aç?n kitaba bir bak?n. ?nternette çok kadar çok bilgi var ki, hangisinin do?ru, hangisinin yanl?? oldu?unu bilemeyebilirsiniz.

Emirme konusunda bir ba?ka önemli noktada, yeni ve güncel bilgilerin anneye sunulmamas?d?r. Malesef ki ço?u hastanede anneye eski, kulaktan dolma, bilimsel olmayan bilgiler veriliyor.

En basiti anne soruyor; “peki bebe?imi ne s?kl?kla emzirmeliyim?”

Klasik cevap; ” 2 saatte bir 15 dakika bir gö?sünü, 15 dakika di?er gö?sünü emzir” Ama yenido?an için bu bilgi güncel ve do?ru de?il ki.

Do?umdan sonra protein zengini ve bebe?in ilk a??s? olarak bilinen kolostrum ilk üç gün gelir ve bu s?rada bebek zaten bu gelen ve miktar? az olan mucizevi kolostrumla tüm ihtiyaçlar?n? kusursuz bir ?ekilde kar??lar. Yenido?an?n midesi henüz bir kiraz büyüklü?ündedir ve emzirme onun için sadece karn?n? doyurmak için yapt??? bir refleksten ibaret de?ildir. Sizin gözünüze az görünen o kolostrumla bebe?iniz zaten doyar. O a?amada her?eyin yolunda gidip gitmedi?ini kaka-çi? takipleriyle zaten anlayacaks?n?z.

Bebe?iniz emzirme sürecinde sizinle ba? kuracak, anne karn?nda hiç çaba sarfetmeden gerçekle?en beslenme için ?imdi biraz çaba harcamas? gerekecek. do?du?u bu yeni dünyaya al??acak ve burada da güvende oldu?unu ö?renecek. Dolay?s?yla sadece bunlar için bile istedi?i kadar kucakta kalmas?, ten tene temas halinde olmas? gereklidir. Siz yenido?an bir bebe?i saati kurup iki saatte bir onbe? dakika emzirmeye çal???rs?n?z ama bu ancak süreci kitab?na uydurmaya çal??mak olur ki yenido?an bebeklerin kurallar?, kitaplar? ve kullanma talimatlar? yoktur. Bilimsel olarak kan?tlanm?? tek gerçek; yeni do?mu? bebekler istedikleri zaman, istedikleri kadar meme emerler ve memede tak?l?rlar.

Emzirmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

 

?lk 3 gün kolostrum geldikten gö?üsler yumu?ak ve bebekler sakindir ve sonra kolostrum yerini olgun süte b?rak?r. Art?k gö?üslerin emzirilerek yada pompa veya elle sa?larak bo?alt?lmas? gerekir. Bo?almayan gö?üste süt üretimi duraca?? gibi ne kadar çok bo?al?rsa da üretim arz, talep üzerine artar. ??te bu geçi? sonras?nda önce bir gö?üsü tamamen emzirmek gerekir. Böylelikle bebek daha çok doyar. Nedeni ise; memeden önce daha s?v? ve aç?k renkteki ön süt gelir. Bebek bunu emer ve ayn? gö?üse devam ederse hemen arkas?ndan daha ya?l? ve doyurucu olan arka sütü de alarak emme sarho?lu?u ya?ar. Oysa siz sadece bir gö?üsü 15 dakika emzirirseniz ya?l? ve besleyici olan arka süte ula?amaz ve kilo al?m? ne kadar emzirseniz de daha az olur.

Emzirme gerçekten oldukça derin bir konu. Bebe?i yanl?? tutars?n meme ucun yara olur, ac? çekersin ama sorun asl?nda bebe?in memeyi do?ru bir ?ekilde kavrayamamas?d?r. Ne yapacaks?n; kimse sana farkl? pozisyonlarda da bebe?ini emzirebilece?ini göstermedi ki…

Devam?n? merak edenler Ht Hayat’a.

Bu makale 4 Haziran 2014 tarihinde Ht Hayat’ta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :