Epidural ve doula

Bugün doulas? olmam? isteyen bir anneyle görü?mem vard?. Sohbetimiz ilerledikçe konu bir anda do?umda epidural kullanma iste?ine geldi ve ben, “do?um senin do?umun ve ben seni seçimlerin her ne olursa olsun destekleyece?im” dedi?imde yüzündeki o rahatlamay? görmeliydiniz. Normal do?umda epidural kullanmak istedi?ini bu diyalo?un üzerine, gülen ve rahat bir ifadeyle söylemesi bana “doulal? do?umlar dibine kadar do?al olur” fikrinin ne kadar yayg?n oldu?unu bir kez daha hat?rlatt?.

Doulalar?n destek oldu?u do?umlarda a?r? kesici kullanma ihtiyac?n?n azald??? yap?lan ara?t?rmalarla kan?tlanm??. Bir kad?n do?um süresi boyunca kesintisiz profesyonel destek ald???nda kendini daha güvende ve güçlü hissediyor. Bu da do?um sürecini pozitif yönde etkiliyor.

Do?um öncesinde nefes çal??malar?, a?r?yla ba? etme zihin yap?s? olu?turma, a?r?yla ba? etme yöntemlerini ö?renme, baban?n aday?n?n do?umda anneye diledi?ince destek olmas?n? sa?lamak için çal??malar yap?yoruz. Anne aday?n?n do?um süreciyle, do?um sanc?s?yla olan ili?kisini ke?fetmesine, zihnindeki negatifleri pozitife çevirmesine ya da en az?ndan bunlar? fark etmesine de yard?mc? olmam?z ve do?umda verdi?imiz kesintisiz destek, do?al olarak epidural gibi a?r? kesicilere olan ihtiyac? azal?yor. Yani her ?ey do?al olarak oluyor. Bir doula asla ve asla a?r? kesici almamas? için anneyi yönlendirmiyor ama e?er anne dilerse ilaca ba?vurmadan önce do?al yöntemleri (nefes, masaj, zihinsel yöntemler, labirent, dokunu?, du?, do?um havuzu, aromaterapi, pozisyon de?i?tirme, ses ç?kartma, pilates topu vs.) deneyerek i?e yaray?p yaramad?klar?na bakabiliyor ve i?e yaram?yorsa da a?r? kesici kullanabiliyor.

Ben ?ahsen hiçbir zaman kendi fikir, dü?ünce, yarg? ve seçimlerimi ba?kas?n?n do?umuna yans?tmam. Bu da bir doulada olmas? gereken en önemli özelliklerden biridir. Yarg?s?z olmak, sözleriyle olmasa da ka?? gözüyle ya da ufak bir mimik hareketiyle bile “emin misin, ben olsam asla öyle yapmazd?m” dememek oldukça önemlidir. O do?umun benim do?umum olmad???n?n bilinciyle, süreçte ne ya?an?rsa ya?ans?n anneye destek olmak benim en önemli amac?md?r.

Do?um öncesi yapt???m çal??malardan birinde tarafs?z ve objektif olarak do?um sürecinde rutin olarak uygulanabilecek medikal müdahalelerden k?saca bahsederim. Ama çok k?sa, birkaç cümleyle zihinlerde ufak bir ???k yakmak ve anne, baba aday?n?n ilgisini çekerse daha da detayl? ara?t?rmalar?na, doktorlar?na sormalar?na ve do?umlar?na sahip ç?kmalar?na destek olmak amac?yla anlat?r?m. Bu bilgileri kullanmak ya da kullanmamak onlar?n seçimidir.

Do?um tercihleri mektuplar?n? haz?rlamalar?na, doktorlar?na soracaklar? sorular? benden ö?renmek istemelerine ancak yol gösterici olarak yard?mc? olabilirim. Bu noktada anne aday?na yapabilece?im en büyük yard?m kendi sorular?n? bulmalar? için ???k tutmak ve her ?ey yolunda giderse nas?l bir do?um ya?amak istediklerini dü?ünmelerine destek olmakt?r. Aksi takdirde a?z?mdan ?unu sor bunu sor, epidural almay? tercih etme, suni sanc? çok kötü, lavman yapt?rma ya da do?umda her türlü medikal müdahaleden uzak dur demek, doulal?k mesle?ine ve ald???m?z e?itime terstir.

Bizler seçimleri dikte eden de?il, kendi seçimlerini yapmas? için yeterli ve do?ru bilgiyi tarafs?z olarak verenleriz. Medikal müdahalelerle aray? bozan de?il, gerekti?inde ara bulan?z. Yarg?layan de?il, anne aday?n?n seçimi her ne olursa olsun, hangi yoldan gitmeyi tercih ederse etsin yan?nda olan?z. Sezaryen da olsa (ki o da bir do?um ?eklidir, kendisi itinayla hayat kurtar?r); suda da do?ursa yan?nday?z.

Bu yaz?m 13 May?s 2015 tarihli Ht hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :