Epiduralsiz doğum kahramanlık mı?

Do?umda bazen bir noktaya geliriz ve anne bana bakarak epidural almak istiyorum art?k der. O bak???n alt?nda “sen almam? istemiyorsun ama ben alaca??m, o kadar çal??t?k ama yapam?yorum” gibi dü?üncelerin yatt???n? çok iyi biliyorum. Oysa benim orada olmam?n amac? anne do?um sürecinde hangi yolu seçerse seçsin yarg?s?z ve kesintisiz destek olmakt?r. ?ster epidural als?n, ister sezaryen olsun ya?ad??? süreçten pozitif an?larla ç?kmas?n? sa?lamakt?r benim görevim.

?çgüdüsel Do?um kitab?n?n yazar? Pam England der ki: “Ya?ad???n?z do?um ender olarak hayalini kurdu?unuz do?umdur; bu nedenle hayalleri bo? verin. Fark?nda olarak do?um yapmak, ille de ilaç kullanmaks?z?n do?um yapmak anlam?na gelmez. Ya?ad???n?z her ana tüm kalbinizle aç?k olmak ve o anda gerekli olan ?ey her ne ise onu yapmak anlam?na gelir. Kendinizden ilaç kullanmaks?z?n a?r?yla ba?a ç?kmay? beklemenizin gereksiz ve yarars?z oldu?u do?umlar vard?r.”

Epidural aneljezinin peynir ekmek gibi kullan?ld??? günümüz do?umlar?nda annenin a?r? kesiciyi tercih etmesinin, acil olarak epidural istemesinin en büyük nedeni KORKUDUR. Bir anne bana bakarak “Özge art?k epidural alaca??m” dedi?inde e?er gerçekten ihtiyac? yoksa cesaretlendirmek, pozisyon önermek, a?r?yla ba?etme yöntemlerini hat?rlatmak ve burada uzun uzun anlatamayaca??m pek çok yöntemle epidurale gerek kalmadan rahatlamas?na yard?mc? olmaya çal??mak benim görevimdir. Sorun korkuysa genelde yapt?klar?m?z?n yard?m? olur. Ben de, anne de, baba da elimizden geleni yapar?z ve denedi?imiz yöntemler i?e yaramazsa epidural tabii ki al?n?r. ?laçs?z do?um yapmak kahramanl?k de?ildir ama a?r? kesicilerin ciddi yan etkilerini bilerek hareket etmek gerekir.

Do?uran kad?n?n en çok ihtiyaç duydu?u ?ey cesaretlendirici sözler ve kesintisiz destektir. Geçen hafta kat?ld???m bir do?um sürecinde iki nöbetçi doktor tan?d?m. Biri odaya somurtkan bir suratla girdi ve öyle önemli bir ilerleme olmad???n? söyledi (tabii anne y?k?ld?) ve annenin “epidural alsam m??”sorusuna “al tabii, bir yan etkisi olmaz, sadece süreç biraz uzayabilir” gibi sözler söyleyerek odadan ç?kt?. (Bu arada annemiz ilk do?umunda epidural yüzünden ?k?nma hissini kaybetmi?, pek çok müdahale ile bebe?ini pek de pozitif olmayan an?larla kuca??na alm?? ve bunlar?n tekrar ya?amak istemiyor.)

Bir di?er doktor ise yakla??k bir-iki saat sonra odaya yüzünde güller açarak girdi. San?r?m otuziki di?ini de gördük. Anneye o kadar güzel ?eyler söyledi ki içime su serpildi. Çok iyisin, harika gidiyorsun. Epidurale hiç ihtiyac?n yok. Sen çok güzel ba?ar?yorsun. Ve annenin tepkisi “evet ya, gerek yok, yapabilirim, yapaca??m” oldu… ?ki güzel sözle, (biz saatlerdir söylüyoruz ama bunlar? bir doktordan duymak harikad?r) ve e?iyle benim kesintisiz deste?imizle do?um a?r? kesicisiz, ?k?nma hissederek ve ilk do?umunun aksine müdahalesiz gerçekle?ti.

?imdi bu kahramanl?k m?? Ne gerek var a?r? kesicisiz do?urmaya? Epidural alsayd? kendisiyle ilgili ne dü?ünecekti? Do?umuyla ilgili ne dü?ünecekti? Epidural almad? diye ba?kalar? onun hakk?nda ne dü?ünüyor? ?lk do?umunda oldu?u gibi epiduralin yan etkilerini ya?asayd? ne olacakt??

Pam England’?n söyledi?i gibi e?er gerçekten gerekliyse tabii ki a?r? kesici al?nmal? ve öyle durumlarda do?umun ilerleyebilmesi için pozitif katk?s? olabilir. Siz doktorunuza epidural alay?m m? diye sorarsan?z onlar?n ço?u alman?z yönünde sizi desteklerler ve arkas?ndan gelebilecek her müdahale onlar için gayet normaldir. Epiduralle yava?layan do?uma suni sanc? deste?i. Bebe?i daha fazla takip için sürekli NST takibi. Yata?a ba?lanan anne, ?k?nma hissi olmayan anne, bebe?i a?a?? inmeyen anne, do?urmas? için karn?ndan bas?lan anne, bebe?i itemedi?i için vakumla do?um yapmak zorunda kalan anne, vakum için epizyo aç?lan anne, epidural yüzünden tansiyonu dü?en anne için doktorlar?n her zaman yapacaklar? iyi ?eyler vard?r. Peki bunlar yap?laca??na, epidural teklifi yerine cesaretlendirilerek destek olunan anne sa?l?kla bebe?ine kavu?sa daha güzel olmaz m?…

Bu yaz?m 24 Eylül 2014 tarihli HT Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :