Göbek kordonu ne zaman kesilmeli?

Bu konuda yazmak istedi?im o kadar çok ?ey varki nereden ba?layaca??m? bilemiyorum…
Önce t?p dünyas?n?n yapm?? oldu?u çal??malarla ba?layay?m. Bildi?iniz gibi bebekler dünyaya geldi?i anda alelacele yap?lan ilk müdahale göbek kordonunun penslenip kesilmesidir. Fakat son y?llarda yap?lan ara?t?rmalar bunun ne kadar yanl?? oldu?unu kan?tlam??t?r.


Güney Florida Üniversitesinde Dr.Paul Sanberg öncülü?ünde yapt??? ara?t?rmalar sonucu kordonun geç kesilmesinin;
*Anemiyi (k?rm?z? kan hücrelerinin azl???) önledi?ini.
*Bebe?e daha fazla kan gitmesini sa?lad???n?.
* Erken do?umlarda kordon penslemenin 30 saniye geciktirilmesinin bile organ bozukluklar?n? önledi?ini.
*Kalp kar?nc??? içindeki kanama olas?l???n? ve kan nakli gereksinimini azaltt???n?.
*Özellikle dü?ük kilolu bebeklerde ortaya ç?kabilen sepsis (kan dola??m sistemi enfeksiyonu – kan zehirlenmesi) tehlikesinin azaltt???n?.
*Kan p?ht?la?t?r?c? maddelerin tüm setinin bebe?e aktar?lmas?n? sa?layaca??n?.
*Kordonu geç kesilen bebeklerin demir depolar?n?n çok daha fazla olaca??n?.
*Solunum s?k?nt?s?, kronik akci?er rahats?zl???, beyin kanamas?, göz hastal?klar?da dahil olmak üzere birçok hastal?k riskinin azald???n? aç?klad?lar.
Do?an?n ilk kök hücre nakli!!!

Güney California Üniversitesinde yap?lan ara?t?rmalar, göbek kordonu kan?nda çok say?da kök hücreninde varl???na i?aret ederek,bu hücrelerin azami say?da bebe?e transferinin ancak geçiktirilmi? penslemeyle sa?lanaca??n? söylüyorlar. Göbek kordonundan elde edilen kök hücrelerin önemi, bunlar?n pek çok ba?ka hücreye dönü?ebilme yetene?ine sahip olmalar?.

Peki bu kordon ne zaman kesilecek?

Bebekler do?duktan sonra plasenta ve göbek kordonu büzü?meye ba?layarak yeni do?ana kan pompal?yor. Kan bas?nc? dengelendi?inde kordondaki at?mlar duruyor ve bebe?e kan aktar?m? sona eriyor. Bu sanki göbek kordonunun kalp at??? gibi. Do?um an?ndan hemen sonra annesinin güvenli kuca??na verilen bebe?in göbek kordonu at??? yakla??k birkaç dakika beklenildi?inde kendili?inden sona eriyor ve kordon bu at?? bittikten sonra penslenip kesildi?inde,yukar?da yazd???m tüm yararlar bebe?e geçiyor.
Geli?imini normal olarak tamamlam?? bebekler bile do?umdan hemen sonra yeterli hava solunumunu gerçekle?tiremezler bu süreçte göbek kordonundan oksijen ak???n?n devam etmesi bebeklere yard?mc? olur. Bebe?in oksiyeni kendi ci?erleriyle almaya ba?lamas? göbek kordonundaki ak???n tamamlanmas?yla ba?lar. Yeni do?an geldi?i yeni dünyas?na yava? yava? adapte olur. Annesinin karn?na dü?tü?ü ilk andan beri onu güvenle yeni hayat?na ba?layan kordonu henüz ci?erleri nefes almaya haz?r olmadan aniden kesildi?inde ona dünyan?n pekte güvenli bir yer olmad???n? hat?rlat?r…
Yar?n size,geçen hafta gitti?im bir workshoptan ö?rendi?im göbek ba??n?n spirituel olan taraf?ndan bahsedece?im. Benim çok ilgimi çekti.
?imdi çok ac?kt?m birazda yemek yemek laz?m :o)
Sevgiler
http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_7589.htm
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uosf-dwc052410.php


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :