Gözde'nin pozitif doğum hikayesi

Özge ile tan???kl???m?z, hamileli?imin 3. ay?nda hamilelere özel pilates dersleri ile ba?lad?. Hatta doula (do?um koçu) tabiriyle de ilk defa o zaman kar??la?t?m. Doula, k?saca normal do?um tercih eden anneye do?umdan önce, do?um s?ras?nda ve hemen ard?ndan fiziksel, duygusal ve bilgisel destek sa?layan bu konuda e?itimli profesyoneller demek. Do?rusunu söylemek gerekirse ilk ba?larda doula’n?n deste?inin ne kadar önemli olabilece?ini kavrayamam??t?m taa ki deneyimleyene dek….

Benim do?umum tamamen beklenmedik anlarla dolu diyebilirim. Nitekim o?lum Kaan beklenen do?um tarihinden yakla??k 3.5 hafta önce aram?za kat?lmaya karar verdi… Hatta k?saca o günü anlat?rsam ne demek istedi?imi daha iyi anlayabilirsiniz…

Tarih 14 Temmuz, as?l beklenen tarih 8 A?ustos!! Özge, e?im ve ben do?um öncesi ilk egzersizimizi yapt?k. Bu egzersizle asl?nda do?umun nas?l gerçekle?ti?i, e?lerin beklentileri, do?umda nelerle kar??la?abilece?imiz gibi bilgiler ve birkaç egzersizle geçiyor. O gün, Özgeyi yolcu ettikten sonra ak?am yemek ve sinema program?m?z nedeniyle Kanyon’a gittik. Yemek sonras? e?imin i?i ç?kt???ndan ben iki arkada??mla sinemaya devam ettim ve olan da orada oldu!!! Filmin tam ortas?nda suyum patlad? ve ben ?a??rm?? bir vaziyette doktorumu arad?m ve doktorum Hong Kong’da, e?im yan?mda de?il!!! Ba??n?za gelebilecek en kötü ?ey herhalde filmin ortas?nda e?iniz yan?n?zda de?ilken suyunuzun patlamas? ikincisi de do?umunuzda sizin tan?d???n?z doktorunuzun yan?n?zda olmamas?!!!! ??te tam da o noktada Özgecim devreye girdi, kendisiyle telefonda görü?tük, beni sakinle?tirdi ve bir saat içinde de hastanede bulu?tuk ve bundan sonras?nda da Özge gece 1’den, do?um an? sabah 7’ye kadar hiç yan?mdan ayr?lmad?, gerek ben gerekse de e?ime (emin olun ki e?lerin de çok deste?e ihtiyac? oluyor!!!) sonuna kadar deste?ini esirgemedi.

Özge’nin masajlar?, gelen do?um sanc?lar?na bir ilaçt? sanki en önemlisi do?um an?na kadar yan?n?zda huzurda ve güvende hissetti?iniz bir kimsenin olmas?…. O olmasayd? ne yapard?m bilmiyorum çünkü esasen do?umda çok yaln?zs?n?z bir de hastane gibi yabanc? bir yerdesiniz ve o halde deste?ine güvendi?iniz bir ki?iye mutlaka ihtiyaç duyuyorsunuz. Unutmay?n ki doktorunuz taa do?um an?na kadar yan?n?zda de?il, do?um genelde gece ba?l?yor ve saatlerce sanc?larla birlikte yanl?zs?n?z, e?inizin veya yak?n?n?z?n size destek olmas?n? beklemeniz o kadar da adil de?il çünkü onlar da en az sizin kadar heyecanl? ve belki de sizden daha panik haldeler…

Uzatmayay?m, 15 Temmuz sabah? saat 06.55’de o?lumu kollar?ma ald?m. Bu deneyimle ilgili ne payla?mak istersin derseniz, öncelikle do?umun ne kadar a?r?l? bir süreç olsa da çok mucizevi bir?ey oldu?u, di?eri de do?um sürecinde mutlaka Özge’nin yan?n?zda gerekti?i…

Ben mele?imi onun deste?iyle kuca??ma ald?m, size de ?iddetle tavsiye ederim. :))

Gözde Ku?çuo?lu

Gözde, Kaan, Özge

 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :