Gül düşün gülistan ol

Zaman zaman hepimiz etraf?m?zdaki insanlardan duyar?z “Biraz pozitif ol, güzel ?eyler dü?ün, kötüleri akl?na getirme, iyi dü?ün iyi olsun…” Bu cümleler bazen oldukça saçma gelir, hele ki siz o anda kendinizi berbat, bitik, üzgün hissediyorsan?z ve kar??n?zda bunlar? papa?an gibi tekrar eden biri varsa. Sözcükler pek i?e yaramaz hatta sizi daha çok sinir edebilir. Asl?nda önemli olan durmadan bu sözcükleri ba?kalar?ndan duymak de?il, bu de?i?imi tüm hayat?m?za yaymak ve içselle?tirmektir.
Baz? insanlar olaylar? her zaman negatif yönüyle de?erlendirir ve barda??n her zaman bo? olan taraf?n? görmeye meyil ederler. Mutlu ve pozitif olmak asl?nda bir seçimdir. Barda??n dolu taraf?n? görmeyi tercih etmek ve asl?nda bunun gibi ufak de?i?imler sayesinde hayat?m?zda olumlu yönde büyük farklar yaratmak sadece ve sadece bizim elimizdedir.
Bedeniniz robot gibi size hizmet eder…


Konu do?um olunca zihnin nas?l i?ledi?ini ve bedenimizin i?leyi?lerini nas?l etkiledi?ini bilmemiz gerekiyor. Dr. Al Krazner’in “The Wizard Within” adl? kitab?nda anlatt??? Robot Kuram?, insan bedenindeki psiko-fiziksel tepkiyi harika anlat?r. Bir insan?n akl?ndaki her önerme, dü?ünce veya duygu için bedenin içinde ona kar??l?k gelen fizyolojik ve kimyasal bir tepki vard?r. Beden ve zihin bir bütündür. Bu nedenle zihin neyi kabul etmeyi veya gerçek olarak alg?lamay? seçerse beden de o do?rultuda hareket eder. Siz dü?ünürsünüz, inan?rs?n?z ve bedeniniz de programlanm?? bir robot gibi size hizmet eder.
Bu zihin yasas?n? bilen hamile her kad?n?n eline sihirli bir de?nek geçmi?tir. Hamileli?iniz ve do?umunuz hakk?nda zihninizi programlamak, korku dolu cümleleri pozitiflerle de?i?tirmek, bebe?inizin do?umunun ne kadar güzel bir gün olaca??n? hayal etmek, pozitif do?um hikayeleri okumak yapaca??n?z en önemli i?ler olmal?d?r. Bunlar?n aksini dü?ündü?ünüzde, zihninizi korku dolu olumsuz do?um görüntüleri ile doldurdu?unuzda robot bedeniniz de bilmeden bir savunma durumuna geçer. Art?k normal do?um bu beden için bir tehdit olu?turur ve tercih etmedi?imiz gerginlik hali tüm bedeni ve zihni esir al?r.
Gül dü?ün gülistan ol, doula özge dündar ta?k?n
Gül dü?ün gülistan ol

Önce zihnimizi programlayaca??z ve sonra da sözcüklerimizi de?i?tirece?iz, çünkü onlar büyüdür. Hakk?nda düzinelerce kitap yaz?lan çekim yasas?n? duymu? ve belki hakk?nda bir kitap okumu?sunuzdur. Bu konuda basit olarak bilmeniz gereken sözcüklerin eyleme dönen enerjisi, gücü ve titre?imi oldu?udur. Çok basittir benzer benzeri çeker, tencere yuvarlanm?? kapa??n? bulmu?, akl?m?zda ne varsa, hayat?m?z onun yans?mas?d?r…
Ne demi? Mevlana; “Dostum sen dü?ünceden ibaretsin, gerisi et ve kemiksin. Gül dü?ünürsen gülistan olursun, diken dü?ünürsen dikenlik olursun.”
“Ne dü?ünürsen O’sun sen! Can kona??n? aramadaysan cans?n; bir lokma ekmek ar?yorsan ekmeksin. ?u nükteyi biliyorsan i?i biliyorsun demektir: Ne ar?yorsan O’sun sen.”
Do?um olumlamalar? i?e yarar…

Yani pozitif bir do?um deneyimi için önce pozitif cümlelerle zihnimizi e?itece?iz. Do?uma haz?rlanaca??z, nefeslerimizi çal??aca??z, doktorumuzu iyi seçece?iz ama en önemlisi zihnimizin bedenimiz üzerindeki büyük gücünü kaç?rmadan pozitif dü?üncelerle donanaca??z. Goggle Amca’ya “positive birth affirmations” diye sordu?unuzda yabanc? sitelerden, “do?um olumlamalar?, pozitif do?um sözleri” diye sordu?unuzda Türkçe sitelerden pek çok do?um olumlamas? bulabilir, sevdiklerinizi ka??tlara yaz?p evin çe?itli yerlerine asabiliriz. Buzdolab?na bir tane “Do?um yapmak harika bir duygudur”, tuvalet aynas?na bir tane ” Bedenim do?um yapmak için kusursuz ve mükemmel yarat?lm??”, okudu?un kitab?n aras?na bir tane “Bedenim ve bebe?im uyum içinde çal???yor” ve hatta bir olumlama defteri al?p içine her gün bir tane yazabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken, kurdu?unuz olumlama cümlelerinde negatif sözcüklerin yer almamas?d?r. Mesela “Zor do?urmak istemiyorum” yerine “Bebe?im kolayl?k ve ne?eyle do?acak” demelisiniz.

Son olarak Marie Mongan’?n dilimize çevrilmi? “Hypnobirthing-Mongan Yöntemi” isimli kitab?ndan bir bölüm payla?mak istiyorum.
“Sözcükler, DÜ?ÜNCELER ve H?SLER yarat?r; ayn? dü?ünceleri tekrar tekrar bar?nd?rmak DUYGULARI uyand?r?r. Zamanla bu duygular ?NANÇLAR haline gelir. O inançlar? DAVRANI?LARIMIZLA d??a vurmaya ba?lar?z. Davran??lar?m?z DENEY?MLER?M?Z? ?ekillendirir. Olumlu davran?? OLUMLU DENEY?MLER yarat?r; olumsuz davran?? OLUMSUZ DENEY?MLER yarat?r.”
Bu nedenle a?z?m?zdan ç?kan sözcüklere çok dikkat edelim, gül dü?ünelim gülistan olal?m…

Bu yaz? 29 Ekim 2013 günü Ht Hayatta yay?nlanm??t?r. 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :