Hamile kalmak ya da kalmamak

E?er hamileysen bebe?inin cinsiyeti, kaç ayl?k oldu?u, istedi?in do?um ?ekli ve toplam kaç kilo ald???nla ilgili pek çok soru tan?d?k, tan?mad?k insanlar taraf?ndan sorulacak, haz?r ol! Sadece sormakla da kalmayacaklar, verdi?in cevab? da yarg?layacak ve sorgulayacaklar… Burun k?v?racak, ben olsayd?m ?öyle yapard?m ya da böyle yapm??t?m diyecekler. Emin ol herkesin ama herkesin bir fikri olacak…

 Hamile kalmay? dü?ünmekle, dü?ünmemek aras?nda biryerlerde gidip geliyorsan, birkaç senelik de evliysen, bana sorduklar? gibi, seni gören herkes de bebe?in ne zaman gelece?ini soracak. Geçenlerde anneme sordum; “?nsan neden çocuk yapar?” bu soru kar??s?nda afallayan sevgili annem beni hamile kalmaya ikna edecek bir cevap bulmaya çal???rken baya?? zorland?. “??te içgüdü, büyürsün, evlenirsin sonra çocuk yapars?n…” gibisinden ondan beklenmeyecek ölçüde kula?a saçma gelen cevaplar verdikten sonra sorunun cevab?n? bulamad???n? farkedip, garip sorular sordu?umu söyleyerek konuyu kapatt?… ?imdi tüm ailenin bask?s?n? üzerimde hissederken ben ince bir çizginin üzerinde gibi hissediyorum. K?sa süre içinde çocuk yapmak ya da yapmamak, i?te bütün mesele ilerleyen ya?ta ve dü?en yumurta kalitesinde…

 Doksan üç ya??ndaki anneannem bile ölmek için benim çocuk yapmam? beklerken, ben kendimi bask? alt?nda hissetmeyeyim de kim hissetsin…

 ***

 Hamilelik ve do?um sonras? bedenin, fizyolojin, psikolojin, sosyal hayat?n köklü bir de?i?ime u?ruyor. K?z bebek olarak dünyada büyürken sana ö?retilen annelik kimli?inin, evlenip bebekli bir aile olduktan sonra fedakar, saç?n? süpürge eden anne kimli?ine dönü?mesi bekleniyor ve arzu ediliyor. Art?k seksi ve arzu edilen kad?n de?il; emziren, korunmaya muhtaç, kutsal bir annesin…

 Bunlar?n hepsi bize ö?retiliyor ve sorgulamaya kalkanlar?m?z oyundan d??lan?yor, sevilmiyor… Bebe?ine biberon ya da emzik veriyorsan sana burun k?v?ran çok oluyor. Emzirme ise bir tabu… Anne sütünün ne kadar önemli, de?erli, koruyucu, ekonomik vs. oldu?unu biliyorum ama bir sorun bakal?m bu kad?n kendini nas?l hissediyor.

 Do?um sonras? memeler kamu mal? olmamak için direnmekte. En hassas oldu?un lohusal?k sürecinde herkes nas?l emzirdi?ini merakta ve görmek ister gibi… Eve dolan misafirlerin en önemli derdi; sütünün gelip gelmedi?i, do?um ?eklin (hele ki normal do?um isteyip sezaryen olduysan vay haline), do?um detaylar?n, bebe?in kilosu gibi senin hassas hissedebilece?in ya da o an için bahsetmek istemeyebilece?in konular. Millet i?i gücü b?rakm?? sanki konu?acak konu arar gibi… Sokaktaki teyzelerin bile sana bebe?in ile ilgili bir söyleyece?i var.

 Anlayaca??n bütün bunlara gö?üs germek, takmamak, kendini korumaya çal??mak için çabalamak zorunda hissetmek bana garip geliyor. Ama bildi?im bir?ey var e?er bir gün hamile kal?r ve do?urmaya karar verirsem çok g?c?k bir gebe olaca??m ya da anneannem sonsuza kadar ya?ayacak…

Bu yaz?m 15 Nisan 2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :