Hamile Kraliçenin Masalı

Uzun uzun y?llar önce Hindistan’da ya?am?? hamile bir kraliçe varm??. Kraliçe hamileli?inin yüzyirmibe?inci gününde, aniden çok hastalanm??. Hastal??? kötüle?ince kâhine giden hamile kraliçe birde ne duysun, hayat?n? cehenneme çevirip krall??? yerle bir edecek bir iblis ruhunu büyülemi?! Kâhinden bunlar? duyan kraliçe çok endi?elenmi? ve krall???n?n ruhani yol göstericisi Raaj Guru’ya gitmi?.

‘Ah e?itmenim bana merhamet gösterip, beni kutsayabilir misiniz’ diye yalvarm??, a?lam??… Raaj Guru ona bakm?? ve ‘Her?ey bitmi? de?il. Bugünden itibaren Tanr? ad?na meditasyon yapacak, insanlar?n?n aras?na kar???p özgecilikle onlara hizmet edecek ve kadim yöntemlerin ö?retilerini uygulayacaks?n’ demi?. Böylece kraliçe saraydan ayr?l?p kendini sokaklara atm??. Yemek yapm??, bula??k y?kam??, açlar? doyurmu?, hiçbir kar??l?k beklemeden yard?ma ihtiyac? olan herkese yard?m elini uzatm??. Günlerden bir gün kraliçenin do?um sanc?lar? ba?lam??. Saatler sonra o?lu gülümseyerek do?mu?. Minik elleri huzur içinde yogadaki mudra pozisyonunda duruyormu? ve aln?nda, iki ka??n?n ortas?nda üçüncü bir gözü var gibiymi?… Bebek bir iblis de?il, bir aziz olmak üzere büyümü?…”

“Rahimin, ba?ka bir insan?n ?evkat ve bilgisiyle içindeki ruhun kaderinin de?i?mesine, kolayla?mas?na ya da yücelmesine yard?mc? olabilece?in yerindir. Bu, kad?nlar olarak bizim gezegendeki nimetimizdir”. (Gurmukh)

Kad?n olarak nas?l yap?c? ve de?i?tiriciyiz… Bir bebe?i sa?l?kl? büyütmek sadece organik g?dalar yiyerek, hamilelik sürecinde pilates, yürüyü?, yoga yaparak ama mutsuz ya?ayarak gerçekle?miyor. Ruhunu nas?l besledi?in içinde büyüyen ruhun ?ekillenmesini derinden etkiliyor. Nas?l sevildi?in, nas?l sevdi?in, sevmekten ve payla?maktan ne anlad???n büyüyen bebe?inin de ne anlayaca??na yans?yor. D?? huzurun kadar iç huzurun da önemli…

Malum, ac?dan beslenen bir toplumuz. Damar severiz, rak? içer a?la??r?z ama iç dengemiz varsa ne ala… Ac?kolik, mutsuz, iç dengeden yoksun, kad?n olarak ezilen, hor görülen, dayak yiyen, sevgi görmeyen ve daha da ac?s? kendini buna lay?k gören bir kad?n ruhsal olarak ne kadar sa?l?kl? bir bebek dünyaya getirebilir ve onu ne kadar sa?l?kl? büyütebilir?

Unutma içinde büyüttü?ün bebe?in Dalay Lama da olabilir, tecavüzcü de… Onun gelece?i senin ellerinde, senin rahminde…

Bu yaz?m 18.02.2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :