Hamilelik, kilolar ve egzersiz

Size sihirli tarifler ya da mucizevi bir reçete vermeyece?im. Asl?nda yazd?klar?m hepimizin bildi?i ama ço?umuzun uygulayamad??? ?eyler… Malum, hamilelik süresince al?nan kilolar kad?nlar?n ba??na bela. Bo?az?na hakim olanlar, yani asl?nda sa?l?kl? beslenenler gebeli?i yakla??k 8-13 kilo alarak bitiriyorlar. Tabi bu kilo al?m? olay? ki?inin kas kütlesine, bedenindeki ya? oran?na, boyuna ve gebe kald??? kiloya göre farkl?l?k gösterebilir.

“Aman ye k?z?m sen iki canl?s?n” dönemleri çok eskilerde kald?. Rafine ?ekerden, paket g?dalardan uzakta sa?l?kl? beslenmeye çal??an ki?iler gün geçtikçe art?yor. A??r? kilo almamak için aç gezen hamileler tan?yorum. Biz yan?nda ak?am yeme?i olarak köfte, patates, pilav, çoban salatay? hap?r hupur götürürken kar??m?zda bir kâse yo?urtla duranlar var. Valla bu iradeye hayran?m, o ki?ileri a??r? derecede k?skan?yorum. Gayet sa?l?kl?, nur topu gibi bir bebek dünyaya getirdikten sonra lohusal??a incecik giren anneler i?te bu cins oluyorlar.

Gebelikte kilo kontrolü için sa?l?kl? ve yeterli beslenmenin önemi büyük. Bunun yan? s?ra gebelik öncesi yap?lan egzersizlere, gebelikte de a??r?ya kaçmadan devam etmek ve kardio yapmay? da ihmal etmemek çok önemli. Günün s?cakl?k olarak uygun saatlerinde (sabah erken saatler ya da güne? etkisini kaybetmeye ba?lay?nca) aç?k havada yürüyü? yapmak bedavadan yapabilece?iniz harika bir egzersizdir. Kilo kontrolü sa?lamak, kab?zl??? ve gebelik diyabetini önlemek, bebe?in do?um için uygun pozisyona girmesine yard?mc? olmak, kafay? bo?altmak, kaliteli uyumak ve yorgunlu?u azaltmak için aç?k havada yap?lan yürüyü?ler oldukça yararl?d?r.

Bunu yan? s?ra hamile pilatesi yaparak; varolan kas kütlenizi kaybetmez ve de?i?en bedeninize uygun olarak omurgan?z? destekleyici çal??malar yapar, do?um ve do?um sonras? için bacak, s?rt, kar?n, kol, gö?üs, pelvik taban kaslar?n? güçlendirir, esnetir ve ki?isel motivasyonunuzu artt?r?rs?n?z.Hamile yogas? dersleri ise; di?er gebelerle birlikte olmak, sizinle ayn? duygular?, korkular? ve dü?ünceleri payla?an ba?ka kad?nlar?n da oldu?unu ö?renmek, sosyalle?mek için harika ortamlard?r. Bunun yan? s?ra hamile yogas?; do?um ve sonras? için bedeni güçlendirmek, beden fark?ndal???n? artt?rmak, bedeni esnetmek ve gev?emeyi ö?renmek için oldukça yararl?d?r.

Pelvik taban kaslar?n? güçlendirmek ve gev?etmeyi ö?renmek de do?um ve do?um sonras? için oldukça önemlidir. Hem hamile pilatesinde, hem de hamile yogas?nda bu tür egzersizleri çal??abilirsiniz.

Tüm bu egzersizlerle kilonuzu kontrol alt?nda tutabilir ve sa?l?kl? bir gebelik geçirebilirsiniz. Ama unutmay?n a?z?n?z? tutmazsan?z, ?ekerli, ya?l?, karbonhidrat oran? yüksek yiyeceklerle beslenirseniz o kilolar her ay arta arta üzerinize binecek. Su içsem yar?yor, iki can?y?m, ye ye süt yapar devirleri çoktan geçti. Ayr?ca ?unu da ak?ldan ç?kartmamak gerekiyor. Beden do?um sonras? süt olu?turmak için ya? depoluyor ve bu ya?lar da yo?un olarak kalça bölgesinde birikmeye ba?l?yor. Gebelikte kalçalar büyüyor, yumu?uyor, selülitleniyor. ?yi haber ise; sonsuza kadar öyle kalmayacaklar. O ya?lar bebe?inizi emzirirken gidecek! Siz de bu süreçte yeterli besin al?r ve yava? yava? egzersize ba?larsan?z hamilelik kilolar?n?zdan kurtulup daha sa?l?kl?, daha ince bir bedene kavu?abilirsiniz. Bebe?iniz oldu diye kendinizi b?rakmay?n. Hala güzelsiniz, çekicisiniz ve eskisinden daha da güzel ve sa?l?kl? bir bedene kavu?abilirisiniz. S?zlanmak, söylenmek ve negatif dü?ünmek yerine harekete geçin. En basiti hayat?n?zdan ilk olarak paketli g?dalar?, bisküvileri ve pastane ürünlerini ç?kart?n ve unutmay?n bedeniniz yepyeni bir insan yarat?yor. Birazc?k de?i?imden geçmesi gayet normal. Kilolara tak?larak hamileli?inizi zehir etmeyin! ?pin ucunu da kaç?rmay?n…

Bu yaz? 3 Haziran 2015 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :