Hamilelik öncesi diş bakımı

Siz bu sat?rlar? okurken belki de ben di?çi koltu?unda, elimde avucumda korkumla ba? etmek için ne gibi yöntemler varsa kullanmaya çal???yor olaca??m…

Korkuyorum a dostlar!

Geçen haftam?n yar?s?; di? hekimi, di?çi koltu?u ve acayip sesli aletlerinin fobisinin içimi p?r p?r ettiren korkusunu ya?ayarak, yakalad???m her insana bunu anlatarak ve bu korkuyu yenmek için çe?itli yöntemler bulmaya (homeopati, self hipnoz, meditasyon) ve uygulamaya çal??arak geçti. ?lk randevuyu ba?ar?yla atlatt?m, art?k az?c?k daha güvenli hissediyorum ve ikinci randevuma maaile de?il tek ba??ma giderek di?çi fobimi yava? yava? tarihe gömmeyi planl?yorum. Kararl?y?m, hadi hay?rl?s?…

Korkunun ecele faydas? yok…

Kendimi bildim bileli di?çiden korkar?m. San?r?m bu korkumun belirli bir nedeni de yok. Ben mini minicikken reddetmi?im o koltu?a oturmay? ve hatta beni di?çinin kap?s?ndan içeri uzun bir süre sokamam??lar. ?imdi acaba neden diye annemle konu?tu?umuzda; eskiden babam?n di?çi koltu?u görünce bay?lan biri oldu?unu ve annemin de di?çiye gitmekten pek haz etmedi?ini ö?reniyorum. E armut dibine dü?ermi?. Kimbilir benim yan?mda neler konu?tular… Çocuk akl?m bu ö?renilmi? bilgiyi “di? hekimi korkunçtur, güvensiz, ac?t?r, gitmemelisin Özge vs.” olarak bilinçalt?ma kaydetmi?.

Ama günlerden bir gün art?k b?çak kemi?e dayanm??t?. Kad?n do?um doktoruma gitmi?, tüm testlerimi yapt?rm??, tiroid hormonlar?m? da ayarlam??t?m. Son olarak bir di? hekimini ziyaret etme zaman?m gelmi?ti. Acaba kime gitsem? Hayat?m boyunca sadece bir di?çiye güvenip a?z?m? açabildim ama ?imdi i?ime yak?n bir yere gitmek istiyordum. ?yi olacak hastan?n doktor aya??na gelirmi? ya, benim de çok sevgili bir hamile pilatesi ö?rencim kendi di? hekiminden ayaküstü bana randevu ald?. Daha ne oldu?unu anlamadan randevu günüm geldi. Ald?m annemi, babam? yan?ma do?ru di?çiye. Yolda içimde ya?ad???m buhranlar?, annemin beni sakinle?tirmek için dakikada bin be?yüz kelime kullanarak havadan sudan konular hakk?nda konu?mas?n? ve tansiyonum yerlere dü?mesini hiç anlatmayay?m, direkt sadede geleyim. Harika bir di? hekimi, bal börek bir asistan tüm saçmalamama katlanarak ilk randevumu ac?s?z bir ba?ar?yla geçmemi sa?lad?lar. Ne kolay oldu! Vallahi ac?mad?! Giri?im ayr? da o muayenehaneden ç?kar ya?ad???m kendine güveni anlatamam. “Hayt, art?k her?eyi yapabilirim!” Ta ki bir sonraki randevu günü yakla?ana kadar… Neyse git gel al??aca??m in?allah.

Gebelik dü?ünen kad?nlar mutlaka di? hekimlerini ziyaret etmeliler!

E?er gebe kalmay? dü?ünüyorsan?z bunu di? hekiminizle muhakkak payla??n. Önce detayl? bir muayene ve çekilen röntgen sonras? planlanacak tedavi program? ile sa?l?kl? di?lere sahip olabilirsiniz.

Gebeli?in ilk üç ay?, bebe?in organlar?n?n geli?ti?i çok önemli bir a?amad?r. Bu dönemde a??z içerisinde olu?an bir bakteri bebe?in organ geli?imini olumsuz yönde etkileyebilir, gereksiz müdahalelere ya da dü?ü?e sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için hamilelik öncesi önleminizi alarak di? hekiminize gidin. Oldu da gitmediniz, gidemediniz ya da gebelik planl? de?ildi; yine de a?r?ya sebep olan ve müdahale edilmedi?i takdirde size ve bebe?inize daha çok zarar verebilecek durumdaki di?lerin kanal tedavisi ya da çekimi gibi acil olarak yap?lmas? gereken i?lemler, ilk üç ayl?k periyotta bile di? hekiminiz taraf?ndan tedavi edebilir. ?kinci üç ayl?k periyotta her türlü i?lem rahatl?kla yap?labilirken, gebeli?in son üç ayl?k periyodu anne aday?n?n de?i?en anatomisi yüzünden rahatça di?çi koltu?una oturamamas? ve mesela benim gibi a??r? korkan hastalar?n erken do?urma riski yüzünden di? tedavileri için pek tercih edilmez. Fakat gebeli?in ilk üç ay?nda oldu?u gibi çok acil yap?lmas? gereken tedaviler bu aylarda da yap?labilir.

Gebeli?in ilk zamanlar?nda ya?anabilen bulant? ve kusma sebebiyle a??zda asidik bir ortam olu?ur ve ayn? sebeplerle a??z bak?m? zorla?abilir. Böylece di?ler çürümeye daha yatk?n hale gelebilir.Gebelikte ve öncesinde di? bak?m?na ve beslenmeye yeterli önem gösterilirse olu?abilecek çürükler, di? eti iltihaplar? ve di? kay?plar? önlenir. Yani a??z problemlerinde sorun yaratan hamilelik de?il, hamilelik öncesi, s?ras? ve sonras?nda di? kontrolleri yapt?rmamakt?r.

Bu yaz?m 27 May?s 2015 Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :