Hamilelik ve Doğumda Homeopati

Homeopati, “Homeos=benzer” ile “Pathos=ac? çekmek, hastal?k” kelimelerinin birle?mesinden olu?an, yakla??k 2000 y?ld?r kullan?lan, Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan kabul görmü?, do?al, bütüncül ve yan etkisiz bir tedavi yöntemidir. Yan etkisi olmamas? dolay?s?yla ya?l?lar, bebekler ve hamileler homeopatiyi güvenle kullanabilirler.

Ben de bu alternatif ve bütünsel yöntemi uzun zamand?r merak ediyordum ve geçti?imiz haftasonu do?um alan?nda çal??an profesyoneller için aç?lan Hamilelik ve Do?umda Homeopati e?itimine kat?lma f?rsat? yakalad?m. ?yi ki de kat?lm???m, art?k doula çantamda ilaç d??? bir yöntemim daha var.

?imdi ucundan az?c?k konuya girelim. Homeopati, benzeri benzerle tedavi etmek anlam?na gelir. Çok basit anlatmak gerekirse; gün içinde çok fazla kahve tüketen birinin çarp?nt?s?, uykusuzlu?u, heyecan?, kontrol edemedi?i dü?ünceleri ve sinirlilik hali belirir, yani ki?i kahvenin yan etkilerini ya da artt?r?lm?? etkilerini ya?amaya ba?lar. Bu semptomlar? gösteren kahve canavar?na homeopatik ?ekilde potentize (seyrelterek) edilmi? kahve verdi?imizde, bu ?ikayetlerinin geçti?ini ya da asl?nda bu semptomlar?n bu insanda dengelendi?ini görürüz. Vücuda tan?d??? ama ba?a ç?kamad??? hastal?k durumunun benzerini vererek, varolan semptomlar?n insan bedeninde kendi dengesini bulmas?n? sa?lam?? oluruz. Yani çivi çiviyi söker gibisinden…

?imdi akl?n?za a?? mant??? gelmi? olabilir ama gelmesin, çünkü a??da hastal?k ajanlar? ölü veya canl? olarak direkt vücuda verilir ve vücut bunlara kar?? koyabilmek için antikor üretir. Homeopatide ise bir nevi verilen remedi (ilaç) ile o maddenin enformasyonu üzerinden yalanc? semptom olu?umuna yol aç?l?r ve bu semptomu yok etmeye çal???rken vücut, esas hastal??? da ortadan kald?r?r.

Homeopatik ilaçlar?n (remedi) bana çok acayip gelen taraf?ysa, etken maddenin ilac?n içinde seyreltile seyreltile yokoldu?u, geriye sadece o maddenin enerjisinin veya ruhunun kalarak insan üzerinde oldukça h?zl?, olumlu ve yan etkisiz bir ?ifa vermeleri oldu.

Yine ?a??rd???m bir durum, remediler ne kadar çok seyreltilirse, o kadar çok etkili oluyormu?. Seyreltilme i?lem de de?i?en oranlarda alkol, su ve binlerce hammeddenin özü (hayvan dokular?, bitki özleri, mineraller, metaller) kullan?larak yap?l?yormu?. Sadece tek bir doz kullan?larak bile olumlu sonuç alman?n mümkün oldu?u bu etkili tedavi yöntemi, sa?l?kl? insanlar üzerinde binlerce kez ispatlanm?? olup, bilimsel bir sistem oldu?u da kabul edilmi?.

E?itim boyunca pek çok kez akl?m?z?n kar??t??? bir noktada, homeopatinin hastal??? yada semptomu de?il, ki?iyi tedavi etti?iydi. Dr. Muhammed Shafi Khan iletti?imiz sorulara hiç usanmadan hep ayn? cevab? verdi: “Homeopati hastal?k tedavi etmez, insan? tedavi eder ve her insan biriciktir”. Anlayaca??n?z, ba??m a?r?d? dur ?u remediyi alay?m gibi bir durum yok.

Yine de ?öyle bir sayacak olursam akut grip, çarpma, burkulma, ishal, kronik hastal?lar, ülser, kolit, romatizma, çe?itli a?r?lar, uyku problemleri, psikolojik problemler, depresyon, anksiyete bozukluklar?, fobiler, cilt hastal?klar?, adet bozukluklar?, cinsel problemler, ast?m, alerjiler, kazalardan sonra olu?an durumlar, MS, alzheimer, siyatik, k?skançl?k, a??r üzüntü, solunum yolu hastal?klar?, ast?m, migren, kanser önleme, tamamlay?c? tedavisi, kemoterapi sonras? tedavi ve panik atak gibi pek çok hastal???n bulundu?u insan? tedavi eder.

Bende geri kalmad?m ve Dr. Muhammed’den zor da olsa bir randevu ald?m. Bir homeopati seans? yakla??k iki saat sürüyormu? ve homeopat?n dan??an?n? iyi tan?mas? ve hastal??? iyi okumas? önemliymi?. Bunun için bir seansta bireye özgü hastal?k biçimine, uyku düzenine, karakter özelli?ine, duygu dünyas?na, aile tarihine, yemek düzenine ve hastal???n semptomlar?na ve bu semptomlar?n ortaya ç?k?? zaman? ve do?as?na bakarak hastal?k için de?il, hastan?n kendisi için, sadece kendisine uygun bir homeopatik remedi veriliyor. Amaç hastal??? bast?rmak de?il, metabolizman?n bu hastal?k durumunu kendi gücüyle yenmesi için bireyin kendisini güçlendirmek. Benim de alerjilerim, zaman?nda geçirdi?im bir tiroid ameliyat?m var, bakal?m neler olacak…

?lgimi cezbeden bir konuda e?itimi düzenleyen Sevgili Asude Ebe’nin, destek oldu?u do?umlarda homeopatiden nas?l yard?m ald???n? ve bu yöntemin do?al do?umlarda ne kadar h?zl? i?e yarad???n? payla?t??? bölümler oldu. Hamilelik, do?um ve lohusal?kta (siyatik, korku, sab?rs?zl?k, rahim a?z?n?n aç?lmamas?, a??r? bel a?r?s?, do?umun ba?lamamas?, do?umun çok yava? ilerlemesi, bebe?in do?um için uygun pozisyonda olmamas?, epizyotomi yada sezaryen diki?leri ve etkileri, çatlam?? meme ucu, sütü azsa, sütü çok fazlaysa, mastit, hemoroid) gibi pek çok durumda kullan?labiliyor.

Bu makale 30 Nisan 2014 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :