Hamilelikte evde kedi beslemek

Hayvanlar? çok seviyorum hatta bazen insanlardan daha çok… Bizim evimizde hep kedilerimiz, köpe?imiz vard?. Ben ve karde?im evimizdeki hayvanlarla birlikte büyüdük. Bende hamilelikte evde kedi beslemenin güvenli oldu?una inan?yor ve kendi çocuklar?m? da ayn? ?ekilde büyütmek istiyorum.
Belki sizinde evinizde kediniz vard?r. Herkesin söylediklerini bir kenara b?rak?n, inan?n etrafta kulaktan dolma o kadar yanl?? bilgi dola??yor ki; bu yüzden evdeki kedilerinizi ba?kalar?na vermeye kalkmay?n. Sadece birazc?k planlama ve teknik bilgi sizin kediciklerinizden ayr?lman?z? engelleyecek. Mottomuz hamilelikte evde kedi beslemek güvenlidir!!!

?lk olarak ?unu söylemek istiyorum; kediler bebekleri bo?mazlar. Bu tamamen kocakar?lar?n uydurdu?u bir safsatad?r. Ancak koca kediniz gidip bebe?inizin yüzüne yatar, a?z?n? burnunu t?karsa o ayr?… ?imdiye kadar böyle bir durumla hiç kar??la??lmam?? ayr?ca kedilerin bebek karyolas?na girmesini de kolayl?kla engelleyebiliriz.

Önce ?unu bir aç?kl??a kavu?tural?m zararl? olan kedi tüyü de?il, tüyün üstündeki parazit yumurtalar?d?r. Düzenli antiparaziter koruyucu tedavileri yap?lan kedilerin midelerinde, ba??rsaklar?nda parazit, k?l kurdu, yuvarlak kurt, ?erit olmad??? için tüylerinde de parazit yumurtas? olmaz.
Kedinizi ya da taze d??k?s?n? herhangi bir veteriner ara?t?rma laboratuvar?na götürürseniz ara?t?rma yap?l?r ve büyük olas?l?kla kediniz temiz ç?kar.


Birde toksoplazma var. Kediler toksoplazmaya neden olan Toxoplasma gondii adl? parazitin üremek için kulland??? tek canl?d?r.
Kediler toksoplazma enfeksiyonu için ideal üreme yeri olmas?na kar??n hastal???n insanlara bula?mas?ndaki tek yol de?ildir. Asl?nda toksoplazma insanlara kedilerden de?il kedi d??k?s? ile temas etmi? çi? sebze ve meyveler ile bunlar? yiyip enfeksiyona yakalanm?? hayvanlar?n etlerinin iyice pi?irilmeden yenmesi ile bula??r.

Kediler toksoplazmay? çi? etten al?rlar. Yani siz kedinizi çi? etle beslemiyorsan?z yada kediniz fare av?na ç?km?yorsa toksoplazmaya yakalanmas? nerdeyse olanaks?zd?r.
Bir kere enfekte olan kedi 14 gün süreyle bula?t?r?c? olur ve daha sonra ba????kl?k kazan?r ve yeniden hastalanmaz ve bula?t?r?c? olmaz. Sokak kedileri toksoplazmay? genelde yavruluklar? döneminde geçirirler ve büyüdüklerinde bula?t?r?c? olmazlar.
Kediler enfeskiyonu ald?ktan sonra 14 günlük bir kuluçka dönemini takiben paraziti d??k?lar? ile atarlar. Bu parazitlerin bula??c? özellik kazanmas? için d?? dünyada 24 saat geçirmeleri gerekir. Bu nedenle kedinizin kumunu düzenli olarak 24 saatte bir de?i?tiriyorsan?z kedinizde bula?t?r?c? aktif enfeksiyon olsa bile size bula?mas? çok uzak bir olas?l?kt?r.


Hamileli?iniz s?ras?nda kedinize dokunabilir, onu sevebilir ve s?cac?k sar?labilirsiniz.Kedici?inize dokunduktan sonra ellerinizi a?z?n?za sokmay?n:)
Her ihtimale kar?? kedinizin kumunu kendiniz de?i?tirmemelisiniz. E?er bunu yapacak ba?ka kimse yoksa kumunu mutlaka eldiven giyerek de?i?tirmelisiniz.
?imdi yeni bebe?imizi kedimize nas?l kabul ettirebiliriz ona bir bakal?m. Kediniz gözüyle bakt???m?zda , sürekli yüksek sesle a?layan, y?ld?r?c? ve tüm ilgiyi üstüne çeken biri vard?r. Bu böyle olmak zorunda de?ildir. Kediniz ve bebe?iniz çok iyi dost olabilir. Kedinizin büyük ?a?k?nl?k ya?amas?n? önlemek için normal al??m?? oldu?u ortam?n de?i?ece?ini anlamas?n? sa?lamakt?r. Bunun için mümkün oldu?u kadar bebek e?yalar?na kedinizi al??t?rman?z gerekiyor böylece büyük gün geldi?inde kediniz bu yeni insan formuna daha kolay al??acakt?r.

Kedinizi bebek kokusuna ve sesine al??t?r?n?z. Bebek gelmeden önce kullanaca??n?z bebek losyonunu ve pudras?n? kullan?n kedinin bu kokuya al??mas?n? sa?lay?n. Kedinizin koklamas?na izin verin. Ödüllendirin.
Kedinize kasete çekilmi? bebek sesi dinletin. Önce k?s?k sesle ve k?sa süreli dinletin sonra daha yüksek sesle ve uzun süreli dinletin. ?yi yakla??mda bulunursa ödüllendirin.
E?er mümkünse bebe?i olan bir yak?n?n?z? davet edin. K?sa süreli olan ziyaretleri yava? yava? uzat?n. Kedinizin bebe?in etraf?nda dola?mas?n? ve birarda oturmalar?n? sa?lay?n.
Bebek sandalyesi veya oyun park? da i?e yarayabilir. Bebe?i rahats?z etmeyecek ve korkutmayacak ?ekilde kedinizle oynayabildi?iniz kadar oynay?n.
E?er bebek odas? haz?rl?yorsan?z bu yeni odaya al??mas? için ?ans verin. Merak?n? gidermesini sa?lay?n. Etkile?imli oyun zamanlar?n?z? devam ettirmeyi unutmay?n. Kediniz yeni durumun bir parças? oldu?unu anlamal?, kendini d??lanm?? hissetmemeli
Bebek yata??n? bebek eve gelmeden önce haz?rlay?n. Yatak kedinize çekici gelmemeli bunun için yata??n içine küçük teneke kutular koyabilirsiniz. E?er kedinizi bu cayd?rmazsa, yata??n üstünü tül fileyle kapatabilrisiniz.

 

Hamile oldu?unuz için kedi ve köpe?inizi evinizden göndermeyin!!!


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :