Hayalimdeki sezaryen

Bazen elinden gelen her ?eyi yapars?n ama hayat sana bekledi?in ve arzulad???n sonuçlar? ya?atmaz. Bir kad?n?n do?urdu?unu hissedebilmek için nas?l bir deneyim ya?amas? gerekir?

Bir do?ru olmad???na eminim, ne kadar kad?n varsa belki o kadar cevab? var bu sorunun, ama eminim hepsinin hikayesi sevgi dolu ve nezaketli olmay? hak ediyor…

Benim dü?üncem, belki ço?u kad?na göre do?ru olmayabilir ama sezaryen do?umla bebe?ini kar??layan annelerin, normal do?uma göre daha zor bir tecrübe ya?ad??? yönünde. Muhtemelen bir doula olarak do?umlarda korumaya çal??t???m mahremiyet, sonuna kadar ba?arabilece?ine inand???m annenin ya?ad??? do?um kafas? ve sevgi dolu bir babayla ilerleyen do?um eylemi, ya?anan yo?unlu?una kar?? sezaryene göre daha yumu?ak geliyor. ?çinde daha az ki?inin var oldu?u, daha az ki?inin anneye dokundu?u; çorap sökü?ü gibi ilerleyen do?um süreci daha s?radan sanki…

Ama bazen mecburen, bilemedi?imiz, engel olamad???m?z, elimizde olmayan nedenler ve belki de sadece bebe?in dünyaya öyle gelmeyi istemesi yüzünden normal do?umlar sezaryene dönüyor. Dü?ünen, kabul eden, mant?kl? taraf?m?z en do?rusunun bu oldu?unu bildi?i halde kalbinin bir kö?esinde ya?ad???n burukluk, k?sa bir süre için hissetsen bile, içinde bir yere yerle?iyor.

Hem ö?retmenim, hem can?m Julia bu konular ile ilgili konu?urken bana “Do?um sadece bir an ve sen bebe?in rahmine dü?tü?ü an itibariyle dünyan?n en önemli i?ini yap?yorsun. O minicik hücreden bebe?ini büyütüyorsun” demi?ti. Kocaman ya?amda do?um bir dünyadan di?erine aç?lan bir kap?… Elinden gelen her ?eyi yapsan da hayat?m?z bilinmezlikler üzerine kurulu… Her kad?n, her baba ve her bebek kendileri için büyük yarat?c? taraf?ndan tasarlanm?? anlar? ya??yorlar.

Do?um ortamlar?n?n da ya?anan deneyimi pozitif ya da negatif olarak etkiledi?i kanaatindeyim. Normal do?um oldu?unda pek çok hastanede sürecin ço?unu odanda geçiriyorsun. Orada istedi?in do?um ortam?n? haz?rlayabilir, mahremiyetini sa?layabilir, do?umhaneye kadar orada tak?labilir ve hatta odanda bile do?urabilirsin. Süreç sezaryene döndü?ünde ya da planl? bir sezaryen oldu?unda i?ler biraz de?i?iyor. Farkl? farkl? insanlar anneye, bebe?ine kavu?mas? için yard?mc? oluyor. Sezaryen ciddi bir ameliyat ve herkes i?ini son derece ciddi ve düzgün bir ?ekilde yerine getiriyor. Benimse eksikli?ini hissetti?im ?ey, tüm bu ciddiyet içinde annenin, yard?mla dahi olsa hala bebe?ini do?uruyor oldu?unun hat?rlanmas? ve ömür boyu asla unutmayaca?? ve izlerinin tüm hayat?n? etkileyebilece?i bir deneyim ya??yor oldu?unun unutulmamas?…

Hayalimdeki sezaryen;

Öncelikle sezaryen oldu?um yer di?er ameliyathanelerle ayn? katta olmas?n. Do?um için haz?rlanan ayr? bir kat olmas? çok güzel olur. Do?um odama kadar (ameliyathane denmesin) tüm duvarlar s?cak renkte, güzel resimlerle süslenmi?, beyaz yerine sar? ???klar?n oldu?u bir dekorasyon olabilir. Hastane kokusunu sevmem, o yüzden rahatlat?c? bir koku benim için çok iyi olacakt?r. Yurtd???nda kalabal?k plazalarda çal??anlar?n motivasyonun artmas? için günün farkl? saatlerinde enerji yükselten ya da rahatlatan aromaterapik kokular ofislere genel havaland?rma sayesinde veriliyor. Hayal bu ya benim hastanemde bu sistemi kullans?n. Bana yard?mc? olacak ki?iler güler yüzlü olsun, sezaryen öncesi kendilerini tan?ts?nlar. Do?um odas?na sedyeyle gitmek istemem, yürüyebiliyorsam ne harika. Üzerime giydi?im önlü?ün ve ba??ma takt???m bonenin rengi de güzel olsun, üzerlerinde e?lenceli desenler olabilir. Ayn? ?ekilde tüm personel de renkli k?yafetler giysin. ?u ye?il ameliyat örtüleri, çirkin renkteki formalar beni benden al?yor…

Tüm alanda rahatlat?c? bir müzik yay?n? olabilir. Do?um sürecimde destekçim olmalar? için e?im ve doulam? yan?mda istiyorum. Onlar ne yapmalar? ve yapmamal? gerekti?ini biliyorlar. Do?um odam da s?cak renklerde olsun. Duvarlar?n fayans olmad???, lo?, doktorumun i?ini yapabilece?i ayd?nl?kta, güler yüzlü insanlar?n oldu?u, sessiz bir ortam harika olur.

Benimle konu?ulsun, her ?eyin yolunda gitti?ini duymaya ihtiyac?m var ve sezaryene de dahil olabilirim. Bebe?im do?duktan sonra medikal bir aciliyet yoksa göbek kordonu geç kesilsin ve bebe?imi hemen kuca??ma almak isterim. Bebe?im do?du?unda tek elimin özgür olmas?n? isterim ki ç?plak olarak koynuma geldi?inde, ona sar?lay?m, e?im yan?mda, destekçim di?er yan?mda, doktorum yan?mda…

Do?um odamdaki sözler de pozitif olsun. Beni korkutacak ya da endi?elendirecek ?eyleri duymak istemem. Her ?ey yolunda ise doktorum beni onarana kadar bu ?ekilde kalmak isterim veya bebe?im gitmek zorunda kal?rsa e?im hep onunla olsun, o kuca??nda götürsün. Bebe?imden ayr?lmak zorunda kalsam da e?imin onunla oldu?unu bilmek bana çok iyi gelecek ve h?zl?ca onlara kavu?mak isteyece?im. Onlar gitti?inde do?um destekçim benimle kals?n. Onar?lma sürecimde do?uma haz?rland???m tan?d?k bir yüzün yan?mda kalmas?, benimle konu?mas? daha rahat etmemi sa?layacak. Duygusal bir ba? kurmad???m biriyle onunla oldu?um kadar rahat olamam.

Do?um yapacak bir anne aday? olarak her ?eye haz?rl?kl?y?m, doktoruma sonuna kadar güveniyorum. Tek istedi?im daha yumu?ak bir süreç ya?amak…

***

Tüm bunlar ?imdilik birer fantezinden ibaret olsa da belki bir gün gerçe?e döner ve o zaman sezaryen olan pek çok kad?n?n do?um sonras? dü?üncelerinin herkesin sa?l?kl? olmas?na ek olarak daha ba?ka pozitif duygular ta??yaca??, sezaryen do?um deneyimini daha pozitif hat?rlayaca?? dü?üncesindeyim…

Bu yaz?m 04.02.2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :