İçsel doğum doulası olmak

Ben bir ?çsel Do?um Doulas?y?m. 2011 y?l?n?n sonunda ba?lad???m e?itimim tek kelimeyle muhte?emdi. Bu ya??ma kadar pek çok kursa kat?ld?m ama hiçbiri bu denli içimi uyand?ran, zaman zaman beni a?latan, bazen rengarenk boyalarla beni bana hat?rlatan, gönlüme uygun, beni sar?p sarmalayan kad?nlarla ya?ad???m 9 ay?n ve hala devam eden yolda?l???m?z?n, k?z karde?li?imizin yerini tutamad?.

Ö?rendiklerimi, hissettiklerimi, gördüklerimi, k?zd?klar?m?, sevindiklerimi, deneyimlediklerimi e?itime ba?lad???m ilk günden beri yazd?m. Bazen de dü?ündüm; acaba yazd?klar?m? okuyan var m?yd?, yazd?klar?m birilerine ilaç m?yd? bilemezken, hiç tan?mad???m insanlardan iyi ki vars?n, iyi ki yaz?yorsun mesajlar? ald?m. Ben fark?na varmadan muhte?em bir yolculu?a ba?lad?m. Hiç tan?mad???m kad?nlar?n hayatlar?na ufac?k dokunu?larla güzellikler katt?m. Bu e?itimimi tamamlay?nca, ?stanbul Do?um Akademisi’nden de bir e?itim ald?m. O deneyimimi de ba?ka bir yaz?mda payla??r?m.

Peki doula oldun da bu i?in faydas? nedir diye sorarsan?z bende derim ki, çe?itli çal??malar gösteriyor ki doulalar?n kesintisiz deste?i;
– Sezaryen oran?n? %50 ye kadar indirir.
– A?r? kesici iste?ini %30 indirir.
– Do?um sürecini %25 e kadar k?salt?r.
– Suni sanc? verilme oran?n? %30 a kadar indirir.
– Vakum ve forceps kullan?m ihtiyac?n? %40 a kadar indirir.
– Annenin do?umdan ald??? memnuniyeti %30 a kadar artt?r?r.
– Emzirme süresini uzar?r.
– Do?um sonu depresyon oran?n? azalt?r

E daha ne olsun…

Bu aralar doulal?k popülerli?ini git gide artt?ran bir meslek olmaya ba?lad?. Ve tabii bunu gören çe?itli merciler, kan?mca bu i?te para var dü?üncesiyle bir bir doula e?itimi açmaya ba?lad?lar. Benim nacizane tavsiyem izledi?im yolu takip etmenizdir. Bir e?itim almadan, o e?itime binlerce lira yat?rmadan önce e?itim tan?t?mlar?na kat?lman?z, felsefelerini ö?renmeniz ve e?itmenlerle önceden tan??man?zd?r.

Ben sizi hiç yormayay?m ve Birthing From Within’in Türkiye’deki karde?i, pek yak?nda bu dünya çap?nda kabul görmü? doula e?itimi ve do?uma haz?rl?k ekolünün onay?n? alacak olan, European Doula Network’ ün üyesi ?çsel Do?um’un felsefesiyle tan??t?ray?m.

?çsel Do?um Felsefesi ve Prensipleri

– Do?um t?bbi bir olay de?il, bir de?i?im ayinidir. (T?bbi bak?m do?umun bir parças? olsada…)

– Do?um haz?rl???n?n özü gebelikle ilgili bilgi toplamak de?il, kendini ke?fetmektir.

– Ö?retmen (mentor) ebeveynlerin ke?if sürecinde onlara “rehberlik” edendir. Bilgeli?in akt??? bir uzman de?ildir.

– Doula hizmeti ve e?itimlerdeki ders içeri?i bireylerin bireysel ihtiyaçlar? ve farkl?l?klar? belirler. Do?um haz?rl???n?n amac? belirli bir do?um amac?ma ula?mak de?il, annenin do?um esnas?nda bilinçli olmas?n? sa?lamakt?r.

– Hamilelikten ve do?umdan elde edilen sonuçlar çok çe?itli faktörlerden etkilenebilir, planlama ile kontrol edilemez.

– Do?uma haz?rl?k e?itmenleri ve doulalar; ebeveynlere do?umda kar??lar?na ç?kabilecek, istemedikleri olaylar?n olabilece?ini anlatmalar? ve bunlarla ba? edebilme kaynaklar?n? uyand?r?rlar.

– Ebeveynler onlar için do?ru olan, tercih ettikleri tüm do?um imkanlar?ndan destek almay? hak ederler. (Meditasyon, sezaryen, evde do?um, emzirme ya da biberonla besleme.)

– A?r? do?umun kaç?n?lmaz durumlar?ndan biridir; lakin ac? çekmek de?ilidir. Bu hisleri hafifletmek için pek çok ?ey yap?labilir.

– Ac? ile ba?a ç?kma uygulamalar? en iyi günlük hayata monte edildi?inde i?ler, do?um an?na kadar “unutularak” de?il.

– Babalar ve do?um sürecinde anneye destek olan di?er ki?iler, en iyi do?um velisi ve anneyi sevenler olarak yard?mc? olur, bir “koç” olarak de?il; onlar?n da deste?e ihtiyac? vard?r.

– Do?um haz?rl??? ayn? zamanda bir ebeveyn haz?rl???d?r.

?çsel Do?um Doulas?n?n amac?, sizi ula??lmaz bir do?um idealine haz?rlamak de?il, do?urdu?unuz gün ne olursa olsun yapman?z gerekeni yapabilmeniz için destek olmakt?r.

?çsel Do?um Doulas? do?umunuz ile ilgili bir beklenti kurmaz, hiçbir zaman seçimleriniz, tercihleriniz için sizi yarg?lamaz. Kendi fikirlerini, hayallerini, korkular?n? ve endi?elerini sizin do?umunuza ta??maz. Her zaman okur, ö?renir, kendini geli?tirir, yabanc? yay?nlar? takip eder, içsel süreçlerinin fark?ndad?r ve do?um i?ine a??kt?r.

Siz do?al olun, ?çsel Do?um Doulalar? sizinle birlikte akar…

Do?um öncesi, do?um s?ras?nda ve sonras?nda anne ve ailelere nas?l destek oldu?umuzu da önümüzdeki hafta yazaca??m.

Bu yaz? 24.06.2014 tarihli Ht Hayat ta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :