Ikınmak için yardımcı yerçekimi

Bu güne filmlerde gördü?ümüz, etraf?m?zda do?uran kad?nlardan dinledi?imiz bütün do?um sahnelerinde anneler çatala s?rt üstü yatar, ayarlar ayakl?klara tak?l?r, anne nefesini tutarak morarana kadar ?k?n?r. Ara?t?rmalar göstermi?tir ki; bu tarz ?k?nma anne ve bebek için daha zorlu ve zarar verici olabilir.

Do?um yapan kad?n?n ?k?nma iste?i geldi?inde bedeninin do?al içgüdülerini takip etmesine izin verildi?inde kad?nlar ayakta,`dört ayak, dizlerinin üzerinde, squat pozisyonunda ya da yan yatarak ?k?nmay? tercih ederler. Bu pozisyonlar pelvis kemi?inizi aç?p, bebe?inizin do?mas? için yer çekiminden yard?m alman?z? sa?lar.

 

S?rt üstü yar?m yatarak ?k?nan kad?nlar, yer çekimine ters bir durumdad?rlar ve bu pozisyonda do?maya çal??an bebeklerin strese girme olas?l?klar? daha yüksektir.

Yurt d???ndaki hastanelerin yataklar? farkl? pozisyonlar? desteklemek için ayarlanabilir. Videoda izleyece?iniz gibi squat pozisyonunu desteklemek için tutunabilece?iniz bir bar vard?r. Ülkemizde baz? doktorlar ?k?nma taburesi kullan?yorlar, bu da oldukça yararl?. Epidural kullansan?z da yan yatarak ya da yar?m oturarak ?k?nmak, s?rt üstü yatmaktan faydal? olacakt?r.

 

Ikınmak için yerçekimi

 

Do?um ekibinizin (doktor ve ebelerin) unutmamas? gereken en önemli konu, ?k?nma sürecinde anneyi ?k?nmay? harika yapt??? konusunda yüreklendirmenin, nas?l ?k?naca??n? tarif etmekten çok daha de?erli oldu?udur.

Ik?nman?n en iyi yolu, k?sa süreli nefes tutarak yada nefes vererek, do?um dalgas?n?n en kuvvetli geldi?i s?rada bebe?inizi itmenizdir. Bu genel olarak söylenendir, ama asl?nda en iyi yol diye bir?ey yoktu, sadece olan vard?r. Dalga devam ederken tekrar tekrar nefes al?p ?k?nabilirsiniz. Buna spontan ?k?nma deniliyor ve pek çok faydas? var. Anne do?uma haz?rl?k e?itimi al?r, do?um için kedini ruhen, bedenen haz?rlar ve do?umda bedenini dinlemesine f?rsat verilirse zaten her?ey do?al olarak hallolur.

Spontan ?k?nma a?r? hissini azalt?r, epizyotomi ihtiyac?n? azalt?r, bebe?in kalp at??? anormalliklerini engeller.

Ik?nma a?amas?nda anneye koçluk yapmak yerine, destekleyici geri dönü?üm vermek daha yararl?d?r. “Harika ?k?n?yorsun, bebe?in saçlar? göründü, ne kadar güçlüsün, her?ey harika gidiyor, bebe?in do?uyor, çok az kald?.” Bu arada yanl?? anla??lmas?n, doktorlar her zaman en iyisini bilir ve görürler, gerekiyorsa sizi harika bir ?ekilde yönlendirirler.

Benim anlatmak istedi?im, bizim do?umlar?m?zda ço?unlukla do?umhaneler ya?anan ba??r??lar?n, ?k?nn ?k?nn hayk?r??lar?n?n çok daha iyi bir alternatifinin oldu?u ve baz? doktorlar?m?z taraf?ndan uyguland???…

Hamileli?iniz içinde ?k?nma ile ilgili görü?lerini, yakla??m?n? doktorunuzla konu?abilirsiniz. Bu konu?malar sizin do?um seçimlerinize uygun bir doktor bulup bulmad???n?za karar vermenizi önemli ölçüde etkileyecektir.

Kaynak:http://www.injoyvideos.com/mothersadvocate/


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :