İkiz bebeklerin keşkesiz doğumu

Bu pozitif do?um hikayemiz bir ikiz bebek annesinden… Sevgili Nergis bebeklerini normal do?umla kuca??na ald?. Bilinenin aksine ikiz gebelikler sezaryenle do?mak zorunda de?il ve i?te yak?n zamanda ya?anm?? bir pozitif do?um hikayesi, hemde ikiz bebeklerin…

??te kar??n?zda ikiz bebeklerin ke?kesiz do?umu…

—————–

30. May?s.2014 tarihinde ikizlerimi ke?kesiz normal do?um ile kuca??ma ald?m. Tam üç ayd?r do?umuma neden ke?kesiz dedi?imi anlatmak için bu yaz?y? yazmaya çal???yordum ancak bir türlü nereden ba?layaca??ma karar verememi?tim.

Neyse ki geçenlerde 7 ayl?k ikizleri olan bir anne ile kar??la?mam ve aram?zda geçen diyalog bu yaz?y? yazmama vesile oldu. Tahmin edece?iniz üzere iki ikiz annesi bir araya gelince do?umdan, çocuklar?n bak?m?ndan ve bunun gibi pek çok konuda konu?tuk. Bu yaz?y? yazmama da vesile olan diyalog ise ?u ?ekildeydi;

 ?kiz Annesi: Erken do?um mu?
Ben: Hay?r.
?.A: Sezaryen dimi?
Ben: Hay?r.
?.A: Kuvöze girdiler mi?
Ben: Hay?r
?.A: ?nanam?yorum. Doktorum 35. Haftada geli?imleri tamamland? diye bebekleri almak istedi. Sonradan risk artar dedi. Doktorumdan kuvöze girmeyeceklerinin garantisini verirse olur dedim. Ama bebeklerimden biri tam 20 gün kuvözde kald?. Nedenini sordu?umda doktorum bana “Asl?nda her ?eyi normal ancak bebe?in psikolojik olarak nefes almak istemiyor.” dedi.
Ben: Demek ki bebe?in henüz do?maya haz?r de?ilmi? !!!

Çok h?zl? konu?an ve sorular? art arda s?ralayan anne benim kurdu?um bu en son cümle ile bir kaç saniye duraksad?. ??te o an annenin gözlerindeki pi?manl??? ve koca bir KE?KE’ yi gördüm. ??te bu nedenle kendi do?umuma KE?KES?Z do?um diyorum. Hayat?m?n hiçbir döneminde sorulan sorulara hay?r cevab?n? vermek beni bu kadar mutlu etmemi?ti.

 Do?umumla ilgili ke?kelerim olmamas? için ben de çok çal??t?m elbette. Mesela daha anne olmaya karar verdi?im an psikolojik haz?rl?k çal??malar?na ba?lad?m. Bunun için hamile ve do?um terapisti ile çal??t?m. Kendi annem ile ili?kilerimi, annelik, evlatl?k ve kad?nl?k rollerim üzerinde yapmam gereken temizlikleri yapt?m.

Sonras?nda e?imle Ke?kesiz Do?uma Haz?rl?k E?itimine gittim. Psikolojik haz?rl?kla birlikte bedenimi de haz?rlamal?yd?m. Malum zihin ve beden birbirleri ile uyum halinde çal???yor. O yüzden her iki alanda da haz?rl?k ?artt? ve tek tarafl? haz?rl?k eksiklik kalacakt? bana göre. E?itimin bir avantaj? da hem ekiple hem de özellikle e?imle ortak bir felsefe ve do?um dilimizin olmas?yd?. Bunun art?lar?n? do?um s?ras?nda ya?ayacakt?k.

Aktif Doğum


Tüm bu haz?rl?klar beni KE?KES?Z DO?UM EK?B? ile tan??t?rd?. Bu ekip öyle bir ekip ki doktoru, do?um terapisti, ebesi ve doulas? ile bir bütün olarak çal???yorlar. Her biri puzzle’?n parçalar?n? olu?turarak gebenin tüm ihtiyaçlar?n? ( fiziksel ve psikolojik) ayr? ayr? ve bütün olarak kar??l?yorlar.

Gebeli?imin son haftas?na kadar sorunsuz ve hatta bana göre ?ahane geçen bir gebelik sürecim oldu. Buna ra?men ?kiz gebeli?in risklerinin de fark?ndayd?m elbette. Son hafta (38. Hafta) yüksek tansiyon ?ikayetim ile bu riskler daha da artt?. Buna ra?men bana ve bebeklerime güvenen doktorum sayesinde ikizlerimi normal do?urmak mümkün oldu.

Sadece benim kendime, bedenime ve bebeklerime güvenmem yetmiyor, bana güvenen bir ekiple do?uma girmek ve bu ekibe güvenmek gerekiyor ke?ke dememek için. ?unu da belirtmeden geçmek istemiyorum, sezaryen olmam gerekli olsayd? da bu ekip sayesinde yine ke?kesiz olacakt? çünkü biliyorum ki rutin olmayan zorunluluktan dolay? sezaryen tercih edilecekti ve edecektim.

?lk bebe?im Ilgaz’?n geli?i süpriz bir ?ekilde biraz uzun sürdü. Ama ba?? ç?kt??? andan itibaren ilk ben dokundum ve gö?süme ald?m. Bak?m için uzakla?t?r?lmad?. Kordonu geç kesildi. ?kinci bebe?im Meyra ise çok k?sa sürede geldi, hatta bir ara Ilgaz’dan onu ça??rmas?n? istedi?imizi hat?rl?yorum. Hemen ard?ndan Meyra’n?n ba?? göründü. Ama onu kuca??ma almadan önce kordonu kesmek zorunda kald?k, çünkü gö?süme uzanamayacak kadar k?sayd?.

Ve i?te do?um yapm??t?m ve ikisi de gö?sümde huzurla yat?yorlard?.


Baba ten tene temasta


 ?kizlerimi 35 dakika arayla do?urduktan ve her ikisi ile yeterince Ten Tene Temas sa?land?ktan sonra ikiz do?umlardan sonra olabilen bir kanama sorunu ya?am???m. Ya?am???m diyorum çünkü hafif bir ba? dönemsi d???nda neler oldu?unu o anlarda anlamam??t?m. Do?um sonras? ya?ad???m bu acil müdahale gerektiren durum, ke?kesiz do?um ekibi sayesinde travma ya?amama neden olmad? aksine bana yans?yan normal bir tansiyon dü?mesi gibiydi. Bana hiçbir ?eyi hissettirmediler. Ekibin tecrübesi sayesinde biz ne oldu?unu bile anlayamadan bebekler benden al?nsa da babalar? ile ten tene temasa devam ediyorlard?. Annelerinden sonra babalar? ile ba? kurmaya devam ettiler. Do?um terapisti sayesinde benle birlikte bebeklerim, e?im, ailem ve de do?um ekibim travmatize olmaktan kurtuldular. Çünkü acil durumlarda anne ve aile kadar do?umu gerçekle?tiren ekibinde olumsuz etkilendi?ini unutmamak gerek.

Tüm bunlardan sonra hastanede geçirdi?imiz o gece ve sonraki günler hatta do?umumu and???m?z her an e?imle birlikte a?z?m?zdan dökülen tek bir kelime var ?Y? K?.

 Sizlerle tan??masayd?m planl? bir sezaryen ve sonras?nda akl?mda pek çok soru kaç?n?lmaz olacakt?. ?imdi sadece ?Y? K? ile ba?layan cümleler kuruyorum. ?yi ki do?umumu bu ekiple gerçekle?tirmi?im.. ?yi ki vars?n?z Ke?kesiz Do?um Ekibi ve o anlarda enerjilerini ba?ka alemlerden bedenime ak?tan soyumun ikiz do?uran tüm kad?nlar? ve can?m BABAM…

Tekrar te?ekkürler size.

 Do?um Terapisti

Nergis Özdinç Azanpa

………………….

Do?um hikayesini bizlerle payla?t??? için Sevgili Nergis arkada??ma çok te?ekkür ediyorum


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :