İlk Görüşte Aşk

Bebekler ana rahmine dü?tükleri andan itibaren s?cac?k, güvenli, karanl?k evlerinde huzur içinde büyürler. Dünyaya do?acaklar? gün gelip çatt???n?zda en az anneleri kadar, belki daha da yo?un ve yorucu bir deneyim ya?ayarak do?arlar.
Onlar için bu havas?, ?????, kokusu, görünü?ü, hissedi?i farkl? dünyada her ?ey yabanc?d?r, bir tek anneleri d???nda…


?ahit oldu?um do?umlardan sonra beni en çok üzen, gözlerimi ya?artan bebek odas?nda tek ba??na a?layan bebeklerdir. Sudan ç?km?? bal?k gibi, parmaklar?n? eme eme a?lar, annelerini ararlar.
Ailelerine kat?lan yeni bebe?i cam?n arkas?ndan merakla izleyen ne?eli aile fertlerinin imdad?na da, yeni do?an bebe?i kazan?lan bir kupa gibi kald?ran kahraman hem?ire yeti?ir…
Bazen yar?m saat, bazen bir saat boyunca babayla beraber bebek odas?n?n kap?s?n? a??nd?rd???m?z? bilirim. Bebe?i verin, bebe?i verin, annesi bekliyor… Ve hiç anlamam o bebek sapasa?lamken neden tek ba??na a?lar durur? Neden bir hem?irede ç?k?p bebe?i annenin koynuna vermez? Yap?lan ölçümler, a??lar yeni do?mu? bir yavruyu annesinden ay?rmaya de?ecek kadar acele midir, daha sonra yap?lamaz m??

Anne koynundan daha güzel bir kuvöz bulunamaz!


Hiçbir kuvözde annenin koruyucu bakterileri yoktur. Bebekler do?duktan hemen sonra anneye verildi?inde ilk kar??la?acaklar? bakteriler, koruyucu anne bakterileridir ve hemen annelerine verilen ve anne kuca??nda b?rak?lan bebeklerin ba??rsak floralar? çok daha sa?l?kl? olu?maya ba?lar, sindirim ve gaz problemi azal?r.
Do?umdan sonra salg?lanmas? maksimum seviyeye ç?kan oksitosin hormonu, bebe?in annesinin ç?plak gö?süne konmas?yla daha da artar. Sarma? dola? olan anne ve bebe?i göz göze gelirler, i?te o ilk görü?te a?kt?r.
Her anne do?umdan sonra bu kavu?may? hak eder…
Yeni do?an bebe?in ihtiyac? olan tek ?ey annesinin güven dolu kollar?d?r.
Onun kalp sesini duyar, stresi azal?r, al???k oldu?u bu ritim ona güven duygusu verir, kalp at??lar? anne koynunda düzene girer. Yaradan her ?eyi en ince detay?na kadar dü?ünmü?tür…
Tan?d??? tek koku, onun rahatlatan tek ses annesininkidir. Bu muhte?em kavu?ma ve ç?lg?nca salg?lanmaya devam eden oksitosin hormonu emzirmenin çabucak ba?lamas?n? sa?lar.
Do?al do?umla dünyaya gelen bebekler do?um sonras? annelerinin gö?süne konuldu?unda, kimsenin yard?m? olmadan memeye t?rman?p ilk sütlerini emmeye ba?larlar. Böyle do?umlardaki sa?l?k ekibi anne ve bebe?e sayg?, sevgi ve sab?rla yakla??r. Çocuk doktoru, bebek do?duktan sonra ilk muayeneyi anne kuca??nda, kimseyi rahats?z etmeden yapar ve bebek sa?l?kl?ysa onlar? ay?rmaz.
Bu do?um belki kendilerinin ?ahit oldu?u yüzlerce do?umdan biridir, onlar için s?radand?r ama bu anne ve bebe?in birbirlerini ilk kez gördüklerini ve hayatlar?nda derin izler b?rakacak olan bu ilk dakikalar?n önemini asla unutmazlar…
Böyle kar??lanan bebek ç?lg?nca a?lamaz çünkü a?lamak için bir nedeni yoktur. Dünyaya geldi?i ilk an bir reflex olarak k?sac?k a?lasa da, anne kuca??na var?nca sakinle?ir. Kocaman gözleriyle annesini izlemeye ba?lar.
??te bu anlar büyülüdür…

  

Do?um süreci ne kadar yo?un geçerse geçsin o dakikalarda her ?ey unutulur.


Bebeklerini bekleyen ailelere benim naçizane tavsiyem, normal do?um için doktor ara?t?r?rken, do?uma haz?rlan?rken do?um sonras?n? es geçmemeleri olacak. Tüm haz?rl???n?z? bebe?i do?urana kadarl?k k?s?m için yapmay?n, do?um yapaca??n?z hastaneye gidin, çocuk doktorlar? ile görü?ün. Siz do?um yapt???n?z s?rada hangi çocuk doktoru nöbetçiyse, gelip bebe?inizle o ilgilenecektir.
Do?umunuz için seçti?iniz doktor ne kadar do?al do?umu savunsa da, göbek kordonunun at?m? bitip, kordon kesildikten sonra bebek art?k çocuk doktorunun sorumlulu?u alt?nda olacak, dolay?s?yla o dakikadan sonra o doktorun borusu ötecektir…
Do?um öncesi hastanenin, çocuk doktorlar?n?n yeni do?an prosedürlerini ö?renin, do?um için anne-bebek dostu hastaneleri seçin.
Ve unutmay?n sa?l?kla do?an bebe?in yeri, ilk a?k?n?n yan?d?r

Not: ?lk görü?te a?k 2 Temmuz 2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :