İstanbul'dan bir doğal doğum hikayesi

Kahraman Bebek Cem Efendi, 4 temmuz sabah 09:00 da do?al do?umla dünyaya gözlerini açt?. Pozitif do?um hikayelerine bir yenisi daha eklendi.

Güçlü ve ne istedi?ini bilen bir anne, destekçi bilinçli baba, do?al do?umu destekleyen harika bir doktor ve ben, bu mucizeyi beraber ya?ad?k.
Hikayeye fazla girmeden bu do?umdaki çok önemli noktalar? sizinle payla?mak istiyorum.
2 temmuz sal? gecesi annenin suyunun gelmesiyle do?um süreci ba?lad?. Anne pani?e kap?l?p hastaneye ko?mad?, doktoruyla konu?up geceyi evinde geçirdi.
Sabah yap?lan kontrolde bebe?in suyunun yeterli, kalp at??lar?n?n çok iyi oldu?unu söyleyen doktorumuz, anneyi evine geri yollad?.
Do?umun yakla??k on üçüncü saati…
Dün gece kas?lmalar vard? ama art?k yok.


Anne, baba ak?am yemeklerini d??ar?da yediler, panik olmadan normal hayatlar?na devam ettiler ve gece yar?s? evlerinde bulu?tuk.
Yani herkes sakin, bebe?in suyu geldi diye kimse panik de?il, do?al süreç devam ediyor.
Art?k ihtiyac?m?z olan tek ?ey do?um dalgalar?n?n ba?lamas? ve i?e koyulduk. Masajlar, accupresure, aromaterapi, reflexoloji bildi?imiz ne varsa uygulad?k.
Biz suni sanc?dan önce, do?umu ba?latmak için ilaç d??? yöntemleri denedik, elimizden geleni yapt?k, anne rahatlad? ve biraz uyuyal?m dedik.
??e yaram??t? do?um ba?lad?. Tabi ben bu arada uyuyordum :)) Do?al do?um hikayesi
Süper Anne
Sabah 06:00 gibi gözlerimi annenin nefes sesleriyle açt?m. Anne kas?lmalar geldikçe evin içinde dola??yor, o saate kadar hafif hafif gelen kas?lmalar ?iddetlenmeye ba?l?yordu.

4 temmuz sabah? hastaneye gitti?imizde dalgalar çok düzenli gelmeye ba?lam??t?. ?lk muayene 7-8 cm aç?kl?k her?ey harika, doktor bebe?in biraz yukar?da oldu?unu söyleyince daha fazla ayakta, diz üstü, çömelme türü pozisyonlar kulland?k.
Anne NST ye ba?lanmad?, hastanede do?uma kadar geçen yakla??k 2 saatlik süreçte, bebe?in kalp at??lar? üç ya da dört kere anne hangi pozisyondaysa o ?ekilde yata?a ba?lanmadan dinlendi.
Aromaterapi ya?lar?n? burada da kulland?k, anne mide bulant?s? için nane ya?? koklad?.
Ya?as?n masaj! Ya?as?n nefes fark?ndal???!
Do?acak olan bebek, çiftin ikinci bebekleri. ?lki normal do?umla dünyaya gelmi?, baba tecrübeli ve ne yapaca??n? biliyor. Do?um sürecinin nas?l i?ledi?inin fark?nda, anneye destek…
Ne demi? ?na May Gaskin;
“E?er bir kad?n, do?um yaparken tanr?ça gibi görünmüyorsa, etraf?ndakilerden yeterince destek görmüyor demektir.”
??te o Tanr?ça, bizim anne :)
Güçlü, nefesine konsantre, kas?lmalar s?ras?nda bedeninin ihtiyac?n? dinleyen, içgüdülerini takipte, do?umun do?al ak???na güvenen.
Odada geçirilen 2 saatin sonunda anne ?k?nmaya haz?r.
Do?umhaneye geçiyoruz, anne ba?kalar?n? de?il bedenini dinliyor, ayakta do?urmay? tercih ediyor, spontan ?k?n?yor.
Kimse ona “IKIN”diye ba??rm?yor, ne yapaca??n? söylemiyor.
Anne ayakta, diki?siz, sa?l?kla bebe?ini dünyaya getiriyor.
Bebek hemen anneye veriliyor.
?lk müdahaleler annenin kuca??nda yap?l?yor. Bebek y?kanm?yor, anneden ayr?lm?yor.
Odaya geçtikten sonra, bebe?in anneyi hemen emmesi beklenmiyor ama bebe?imiz cin gibi, etraf? seyrederken ba?l?yor annesini emmeye.
Kahvalt?, du? annemiz sa?l?kl?, rahat, mutlu…
Gün içindede taburcu olup evlerinin yolunu tutuyorlar.

 

  ***
Do?al do?uma tan?k olmak, do?uran kad?n?n gücünü hissetmek inan?lmaz bir tecrübe, içimde ku?lar uçuyor, insan?n hayata kar?? bak??? de?i?iyor. Birde o bebe?i do?uran kad?n?n duygular?n? dü?ünün.
Kelimelerle anlat?lmaz.


Sevgiler
Özge 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :