Kadıköy şifa grubu ve doula desteği

Duyduk duymad?k demeyin, Kad?köy?ifa grubu Türkiye’de bir ilke imza at?yor ve annelerine doula deste?i sunuyor… Bundan sonra içsel do?um doulalar? olarak, Kad?köy?ifa grubu hastanelerinde do?um yapacak annelerinde destekçisiyiz…
??te bas?n bültenleri.
***********

Kad?köy?ifa Sa?l?k Grubu’ndan Yepyeni Hizmet
Do?umlar?n En Önemli Destekçisi Doula!
Bebek Dostu ve Normal Do?um Destekçisi Kad?köy?ifa Sa?l?k Grubu anne adaylar?na yepyeni bir hizmet sunuyor. Amerika ve Avrupa’da gittikçe yayg?nla?an do?um destekçisi Doula hizmeti art?k Kad?köy?ifa Sa?l?k Grubu’nda da anne adaylar?na sunuluyor! Do?uma haz?rlanan hamilelerin t?bbi personelin d???nda en büyük destekçisi Doula, anne adaylar?na ruhsal, fiziksel destek sa?laman?n yan?nda her türlü planlama ve bilgilendirme görevini de üstleniyor. Doula nedir, ne yapar ve ne yapmaz gibi en önemli sorular?n cevaplar?n? burada bulabilirsiniz!

Kadiköy ?ifa grubu ve doula deste?i


Do?um Destekçisi Doula nedir?
Doula kelimesi eski Yunanca’da “hizmet eden kad?n” anlam?na gelmektedir.Doula anneye ve ailesine do?umdan önce, do?um s?ras?nda ve lo?usal?kta fiziksel, duygusal ve bilgisel destek sa?layan bu konuda e?itimli profesyonellere denir.
Doula bilgisi ve e?itimi sayesinde do?umu kolayla?t?r?yor!
Yap?lan ara?t?rmalar, Doula’lar?n kat?ld??? do?umlar?n daha k?sa ve kolay oldu?unu, sezaryan, forseps, vakum ve epizyotomi oranlar?n?n azald???n?, a?r? kesicilere ihtiyac?n azald???n?, bebeklerin daha sa?l?kl? ve kolayca emdiklerini ve do?um sonras?nda ailelerin daha kolay bir geçi? dönemi ya?ad?klar?n? göstermektedir. Doula bir sa?l?k çal??an?, bir ebe veya bir hem?ire de?ildir.
Doula’lar genel hastane prosedürlerini ve müdahalelerini oldu?u kadar bunlar?n do?um yapan kad?nlar ve bebekleri üzerindeki etkilerini anlamak üzere e?itim alm??lard?r. Ancak bu bilgiyi önerilen müdahalelere kar?? objektif bir bak?? aç?s?yla sadece anneleri ve ailelerini desteklemek için kullan?rlar.
Doula ne yapar?
Doula’ n?n en temel görevi do?um yapan kad?n?n ihtiyaç duydu?u kutsal ve mahrem alan? korumaya yard?mc? olmakt?r.
Bunun yan?nda;
Anneye ruhsal ve fiziksel destek verip onu cesaretlendirir.
Genel hastane prosedürlerini anlaman?za ve bilinçli kararlar vermenize yard?mc? olur.
Do?umunuzla ilgili planlar?n?z? yaparken sizi seçenekleriniz hakk?nda bilgilendirir ve seçimlerinizi destekler.
Anneye do?um dalgalar?yla daha kolay ba?a ç?kmas? için nefes teknikleri, ilaç d??? a?r? kesici yöntemler ve do?um pozisyonlar? ö?retir. Ve evde veya hastanede do?umun a?amalar?nda bu teknikleri yapman?zda size destek olur.
Do?umun ba??ndan sonuna kadar sizinle birlikte olur.
Bu yo?un deneyim içerisinde sükunetini koruyarak kendinize olan güveninizi art?r?r,
E?inize destek olup, onun istedi?i oranda do?um deneyiminize kat?lmas?na yard?mc? olur.
Ve en önemlisi o gün varl??? ve deste?i ile anneye annelik eder.
Doula nas?l biridir?
Doula öncelikle kad?n?n bedenine ve do?umun mahremiyetine sayg?l?d?r. Meditatiftir, anda olmak konusunda rahatt?r ve tüm varl???n? do?umunuza getirebilir. Objektiftir ve sizin seçimlerinize sayg?l?d?r. Kendi tercihlerinin sizin do?umunuzu etkilemesine izin vermez. Kendi enerjisinin ve do?um ortam?na olan etkisinin fark?ndad?r. Doula içsel çal??malar?n? yapm??t?r ve yapmaya devam etmektedir. Varl??? ile do?umunuza getirdiklerini fark?ndad?r. Sizi veya kararlar?n?z? yarg?lamaz ve kendi yarg?lar?n? anneden uzak tutar. Doula, sakindir, hassast?r ve en önemlisi yan?nda kendinizi rahat hissetti?iniz biridir.
Doula ne yapmaz?
Bir doula anne – baba için karar vermez. Ayr?ca, herhangi bir prosedür için anne ad?na bir teklifte bulunmaz. Sadece annenin kararlar?n? destekler ve gerekti?inde ona do?um plan?n? hat?rlat?r. Doula medikal prosedürler uygulamaz. Sa?l?k profesyonellerinin yapt??? i?lere müdahale etmez.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :