Kadın doğum uzmanına sevgilerimle

Biz k?rkbe? ?çsel Do?um Doulas? olarak ev han?m?y?z, yoga e?itmeniyiz, ö?retmeniz, psikolo?uz, reklamc?y?z, fizyoterapistiz, anneyiz, kad?n?z ve di?er kad?nlar?n do?umlar?n? güzelle?tirmek için buraday?z.

Bizler siz doktorlar?n i?lerine asla kar??may?z. ?unu yap, bunu yapma demenin haddimize olmad???n? bilecek kadar akl?m?z ba??m?zdad?r, mesle?imizin gerekliliklerini biliriz. Etik ve mahremiyet kurallar?m?z var. Bu kurallara uymazsak sertifikam?z?n iptal olaca??n?, ?çsel Do?um’dan ç?kart?laca??m?z? ve doulal?k yapamayaca??m?z? biliriz. Görev ve sorumluluklar?m?z?n fark?nday?z. Kad?nlara do?um öncesi, do?um süresince ve lohusal?k döneminde fiziksel, duygusal ve bilgilendirici destek veren e?itimli kad?nlar olarak anneleri ?unu yap, bunu yapma, epidural alma, epizyotomi asla yapt?rma, sak?n su keseni açt?rma, sezaryen sak?n olma gibi mesle?imizle uzaktan yak?ndan alakas? olmayan tavsiyelerde ve yapt?r?mlarda bulunmay?z. Bizler kad?nlar? tüm seçimlerinde desteklemek için do?um alan?nday?z.

Aileleri kad?n do?um uzmanlar?na kar?? k??k?rtmay?z. (Do?um yapacak olsam belki sizin benim doktorum olman?z? tercih etmem ama.) Kendi doktorum olarak sizi seçmeyecek olsam dahi sizi tercih etmi?, sizinle rahat etmi? ve size güvenmi? ve benden destek istemi? bir kad?n? asla kendi fikir ve yarg?lar?mla zehirlemem. Herkes kendi seçim ve fikirleri ile mutludur. Bir ba?kas?n?n ona empoze etmeye çal??t??? ?eyler ancak kafa kar??t?r?r, güven sarsar. Ayr?ca do?um yapacak bir gebenin kendinden sonra doktoruna sonsuz güveninin, do?um deneyimini, do?um deneyiminden alaca?? memnuniyeti ne denli etkiledi?ini bilirim. Benden doktor önerisi isteyen kad?nlara bile asla tek bir doktorun ad?n? vermem. Her insan kendini farkl? biri ile rahat ve güvende hissetti?inin fark?nday?m.

Bizler ?arlatan, büyücü, cad? falan de?iliz ama plasenta ile ilgili yay?nlanan makaleleri, kitaplar? okuruz, sonra plasentas?n? kapsüllemek isteyen anneye yard?mc? olacak birilerini önerebiliriz. Plasentas?n? yiyen kad?na deli gözüyle bakmay?z.

Art?k tüm dünyada tan?nan, yakla??k yirmi senelik modern bir mesle?in Türkiye’deki öncüleriyiz. Ve biliyoruz ki de?i?im süreçleri sanc?l? olur. De?i?im süreçleri, düzen bozar. Yeni bir can?n dünyaya gelmesi gibi zaman ister, sab?r ister…

Doula mesle?i yeni yeni tan?nmaya ba?lad??? için bizlerin ne yapt???n? bilemeyebilirsiniz, anlamayabilirsiniz ve hakl?s?n?z da. Do?um ile ha??r ne?ir olan herkes sabr?n ne demek oldu?unu bilir. Bizler sab?r, sevgi ve empati ile do?umlarda kad?nlara, e?lerine; dolay?s?yla sizlere ve di?er sa?l?k personeline destek için var?z. Bin defa anlatsak bile yine doula ne yapar, ne yapmaz diye; b?kmadan önümüze gelene yine anlat?r?z.

Her anne doula ile do?um yapacak diye bir kaide olmad??? gibi, her doktor da do?umuna doula kabul edecek diye bir kural olmad???n?n fark?nday?z… Bizler ?apkadan ç?kan tav?an gibi aniden do?umda kar??n?za ç?kmay?z. Önce anneye bir douladan destek almak istedi?ini ve sizin bu konudaki görü?ünüzü sorar?z. Ve siz olumlu cevap verirseniz do?uma kadar geçen süre zarf?nda annenin sizinle olan bir muayenesine kat?l?p kendimizi size tan?t?r?z. Benim ya?ad???m baz? tecrübelerde saks?, vazo ya da koltuk gibi hissetti?im ve baz?lar?nda da “doula sen misin, eee do?uma haz?rlanmak için neler yapt?n?z anlat bakal?m” sorular? ile kar??la?t???m zamanlar oldu. Ba?larda hayalet gibi görünmez olmak, saks? yerine konmak üzdü biraz ama zamanla, kar??mdaki ki?iyi anlamaya çal??t?kça kendimi daha iyi hissettim. Ve belki içinizden “?imdi nereden ç?kt? bu dola m?d?r, dula m?d?r nedir… ??ime kar??masa bari… Bir y?l e?itim al?yormu?, biz o kadar sene bo?a m? okuduk… Bo? i?ler bunlar… Para tuza??… “ diyor olabilirsiniz…

Sonra do?um ba?lar ve bir de bakm??s?n?z ki, asl?nda fena da olmuyormu?. Bir sorun ç?km?yormu?. Herkes mutlu, güvende, rahat, gev?emi?, sa?l?kl?, huzurlu; ben yine saks? olurum n’olcak!

?unun da fark?nday?m; be? parma??n be?i bir olmaz! Farkl? farkl? ekollerden gelen doulalar do?umlara kat?lmaya ba?lad???ndan sorunlar da yava? yava? kendini göstermeye ba?layabilir. Bizlerin aras?nda da kendini bilmeyen, etik ve mahremiyet kurallar?na uymayan, yeni bir meslek olarak en iyi ?ekilde tan?tmaya çal??t???m?z doulal??? kavrayamam?? ki?iler olacakt?r. Ama bir kilo elman?n biri kurtlu diye tüm torbay? atacak de?iliz!

***

Gelelim madalyonun di?er yüzüne. Günümüz ?artlar?nda bir kad?n do?um uzman? olmak gerçekten çok zor. Uzun çal??ma saatleri, hastane kotalar?, çal??ma zorluklar?, ya?anan stres, omuzlara binen sorumluluklar… Söz konusu insan hayat?, ötesi yok! Örneklerini görüyoruz gebeye bir ?ey olsa, olan doktora oluyor. Doktorlar?n haklar? kanunlarla korunmuyor. Onlar için her?eyin güllük gülistanl?k olmad???n?n fark?nday?z ama annenin do?umda alaca?? doula deste?i onlar?n i?ini zorla?t?racak ya da risk faktörünü artt?racak bir durum de?ildir. Aksine, yap?lan ara?t?rmalar?n da gösterdi?i gibi, doulalar?n do?umlar? kolayla?t?rd???, acil sezaryen ihtiyac?n? azaltt??? gibi bir gerçek de var!

Son sözüm bir doula olarak de?il de, sadece bir kad?n olarak; do?umda daha önceden tan??t???m, zaman geçirdi?im, do?uma haz?rland???m birinin benim elimi tutmas?, tüm do?um sürecimde sadece bana kesintisiz destek olmas?, tecrübesi, bilgisi, sakinli?i; bana ve do?uma olan inanc?yla yan?mda durmas?, doktorum ve di?er sa?l?k personeliyle de uyum içinde çal??mas? fikri harika hissettiriyor. Çünkü her kad?n, hayat?n birçok alan?nda oldu?u gibi, do?umda da istedi?i ve ihtiyaç duydu?u deste?i görmeyi ve talep etmeyi hak ediyor.

Bu yaz?m 21 Ocak 2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :