Kadın odaklı Doğum ve Ebeler

21-28 Nisan Ebelik Haftas? da, nerede bu ebeler? Sesini duydu?um dört-be? ebe arkada??m d???nda hiç kimsenin aktivist olarak hareket etti?ini göremiyorum. Lafa gelince çok ama icraat yok malesef…

Doulal?k yapt???m için bolca hastane do?umuna ?ahit oluyorum ve oradaki ebe arkada?lar?m?n uzun çal??ma saatlerini, doktorlar?n onlara nas?l muamele etti?ini gördükçe oldukça üzülüyorum. Yurt d???nda el üzerinde tutulan bu kadar güzel bir meslek, ülkemiz sa?l?k sistemi içinde gün be gün eriyip yok olmaya yüz tutuyor.

Do?umda ufak de?i?imler bile mucizeler yarat?yor.

Hiçbir ?ey yapamasa bile bir ebenin güler yüzü, anneye sadece sen bu i?i yapabilirsin demesi, gelip elini tutmas?, vaktinin on dakikas?n? sadece o anneye ay?rmas? bile do?um sürecini derinden etkiler. Oysa benim ?ahit oldu?um do?umlar?n ço?unda i?ler pek de böyle ilerlemiyor. Ebe geliyor NST ba?l?yor gidiyor. Ebe geliyor damar yolu aç?yor gidiyor. Ebe geliyor lavman yap?yor gidiyor ama i? s?rf bunlar de?il ki….

Do?um yapan annenin robot gibi hareket eden kad?nlar yerine, ebelik sanat?na gönül vermi?, i?ini severek yapan kad?nlara ihtiyac? var!

?imdi bana yine k?zarlar, uzaktan at?p tutmak kolay diye, ama bu i? böyle malesef…
Mesela çe?itli illerimizde ebelik kongreleri oluyor. Son derece ??k giyimli, nedense zaten herkesin bildi?i ama olsun yeniden anlatacaklar? konulara haz?rlan?p gelmi? doktorlar, ebeler ç?k?p ?öyledir, böyledir anlat?p duruyor. Haval? slaytlar arkada dönüyor. Herkesin bildi?i ?eyler farkl? bir tepside süsleyip insanlar?n önüne sürüyor.

Kimse ebelik sanat?n?n zengin yakla??m?n?, el vermek gibi nesilden nesile akan bilgileri aktarm?yor. Genç ve içi umut dolu ebeleri, do?umlarda pratik olarak kullanacaklar? t?p d??? konular hakk?nda bilgilendirmiyor. Cebinde paras? olan ?ansl?lar d??ar?da aç?lan özel e?itimlere kat?larak kendilerini geli?tirmeye çal???yor, di?er grup böyle gelmi? böyle gidiyor.

Bazen bir do?um sonunda arkada?lar?m bana sorar: “Nas?l geçti?” Geriye bak?p ya?ad?klar?m?z?, gördüklerimi, bende b?rakt??? izleri, anne-baban?n mutlulu?unu ve bebe?i dü?ündükçe süreci anlatacak kelime bulamam, harikayd? der geçerim. Her do?um süreci içimde bir yerlere dokunan mucizevi bir yolculuktur beni için… Ve ben bir doula olarak, ebelerin gerçekten eski sistem mesleklerini yapt?klar?nda hissettikleri duygulara ba??ml? kalacaklar?na, o zaman da bu günkü sistemin içinde kendilerini bir yere koyamayacaklar?na eminim. ??te o zaman de?i?im ba?layacak!

Biz kad?nlar?n sizlere ihtiyac? var.
Asl?nda ben bu haftaki yaz?mda, geçti?imiz cumartesi do?an Mila’y? ve onun kahraman annesinin hikayesini anlatacakt?m ama Ebelik Haftas?’n? es geçemedim. Bu vesileyle bize orada güler yüzleri, tatl? dilleri ile destek olan, özellikle do?umhane sürecinde içimizi ayd?nlatan P?nar ve Serpil Ebe nezdinde tüm ebelerimizin ebelik haftalar?n? kutluyorum. ?yi ki vard?n?z…

Elele verip do?umlar? güzelle?tirmek için daha ne bekliyoruz?


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :