Kafası karışık doula

Hepinize merhaba,dünden beri doula olarak kat?ld???m do?umlar?n hikayelerini yazmak konusunda dü?ünüyorum.Hatta hafta sonu kat?ld???m do?umun hikayesini yazd?m ama yay?nlamamaya karar verdim.
Do?um çok hassas bir süreç,annenin yüre?inde dokundu?u yerler çok derin ve ben do?umu d??ar?dan izleyen,süreç boyunca zaman zaman içindeki yarg?çlar? susturmaya çal??an biri olarak,yazaca??m hikaye asl?nda o do?umun benim gözümden ya?anan taraf?.
Yazd???m hikayede anne,hastane,doktor ismi vermesem de,o do?umu ya?ayan anne kendi hikayesi oldu?unu biliyor ve benim hikayem onu derinden etkileyebilir.Benim hislerim,benim do?rular?m,benim korkular?m,benim k?zg?nl?klar?m,acabalar?m…
Hepsi bana ait,asl?nda benim hikayem.Anneye hiç dokunmayan yerler,beni çok etkilemi? olabilir,ne kadar objektif olmal?y?m?
Doula olarak do?umuna girdi?imiz annelerle,sonra yapt???m?z görü?mede do?umlar?n?n üzerinden geçerken bile ne kadar hassas davran?yoruz,do?um hikayelerini yazarken ayn? hassasiyeti gösteremeyece?imden korkuyorum.
Bu konuda biraz ara?t?rma yapt?m,yurt d???ndaki doula forumlar?nda da tart???lan bir konuymu? kafama tak?lan.Biz doulalar do?um yapacak anneleri bilgilendirmek ad?na,”bak?n ben geçen gün bir do?uma kat?ld?m,?öyle oldu,böyle oldu,anne ?öyle yapt?,doktor bunu dedi,asl?nda böyle olmal?yd? ama böyle oldu” dersek ya?anan do?umu yarg?l?yor olmayacak m?y?z?
Yoksa gerçekten çok zor ya?anan bir do?umu,dünyaya yumu?ac?k bir geçi?mi? gibi gösterip kendi fikirlerimizi mi saklayaca??z?Ayr?ca belki do?uran anne için ya?ad?klar? çokta travmatik de?ilken,hikayesini okuduktan sonra içine bir kurt dü?ürmeyecek miyim? Anneler ne beklentilerle,ne haz?rl?k ve korkularla do?umlar?n? yapt?ktan sonra,doulalar? olarak benim kalemimden kendi hikayelerini okuduklar?nda kafalar?nda soru i?aretleri olu?mayacak m??Galiba ben ikisini de yapamayaca??m,bu çok hassas bir denge.
Ben do?um hikayeleriyle de?il,yaz?lar?mla elimden geldi?i kadar sizleri bilgilendirmeye devam edece?im.
Bir do?uma kaç ki?i ?ahit olduysa,o kadar hikaye var ve her hikaye de birbirinden apayr?.
Ben diyorum ki,en iyisi anneler do?um hikayelerini kendileri yazs?n,bende onlar? bloguma koyay?m.Yani son do?um için biraz bekleyeceksiniz :)

Kafas? kar???k doula
Özge 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :