Kolay doğum için tavsiyeler

E?er bebe?inizi normal ya da do?al do?umla dünyaya getirmek istiyorsan?z bu yaz?y? okuman?z? tavsiye ederim.

1- Haz?rl?k ve çal??ma; uzun süre antrenman yapmadan maraton ko?amazs?n?z. Do?um sürecide uzun bir maraton gibi zorlu olabilir çal??mal?s?n?z. Do?uma haz?rl?k kurslar?na kat?l?n. Ö?rendi?iniz teknikleri hayat?n?za geçirin kursta kalmas?n.

2- Ö?rendi?iniz gev?eme ve nefes tekniklerini her gece yatmadan tekrarlay?n, e?iniz de size e?lik edebilir.

3- Do?umunuz için bir doula ile anla??n. Özellikle ülkemizde normal do?um yapmay? dü?ünüyorsan?z yan?n?zda profesyonel bir destek olmas? harika olur. Doulalar do?um sürecinde hiç yan?n?zdan ayr?lmaz, size kesintisiz destek verirler.

4-Egzersiz yap?n,sa?l?kl? beslenin.Hamilelik sürecinizde yüzme,yürüyü?,yoga ve pilates yapabilirsiniz.

5- Pozitif do?um hikayeleri ve do?uma haz?rl?k hakk?nda kitaplar okuyun.

Kurald??? yay?nlar?ndan “?çgüdüsel Do?um” Pam England
Yakamoz yay?nlar?ndan “Hamilelik Do?um ve Bebek” Penny Simkin
Kurald??? yay?nlar? “Sezaryen” Micheal Odent
Gün yay?nc?l?k “”Emzirme Sanat?” La Leche League ?nternational
Kurald??? yay?nlar? “Bebe?inizin Ola?anüstü Zihni” Dr. David Chamberlain
Kurald??? yay?nlar? “Do?mam?? Bebe?in Gizli Ya?am?” Dr. Thomas Verny-John Kelly
Kurald??? yay?nlar? “Sünnet” Nil Gün

6- Do?umla ilgili negatif yüklenece?iniz her türlü ortamdan, tv program?ndan uzak durun. Emin olun herkesin size anlataca?? ac? dolu, zorlu bir do?um hikayesi var ayn? askerlik an?lar? gibi, dinlemeyin. Herkesin do?umu kendine…
7- Do?um tercilerinizi haz?rlay?n ve doktorunuzla do?um öncesi payla??n. Her olas?l??? göz önünde bulundurun. Do?um aynen hayat gibi ne zaman ne olaca??, neyle kar??la?aca??n?z? belli olmaz. Normal do?umun yan? s?ra sezaryen için de haz?rlan?n ve doktorunuzla mümkün oldu?u kadar erken haftalarda bunlar? konu?un.

8- T?bbi gereklilik olmad?kça kesinlikle suni sanc?dan kaç?n?n.

9- Doktorunuz size herhangi bir müdahale teklifi ile geldi?inde ona ilk soraca??n?z soru;

“Anne ve bebe?in sa?l?k durumu iyi mi?” olsun.

Daha sonra yapmak istenilen müdahale ile ilgili;
“Bu müdahalenin ne gibi faydas? olacak?”
“Peki riskleri neler?”
“Bu müdahaleye alternatif do?al yöntemleriniz var m??
“Hiç bir?ey yapmazsak ne olur?”
“Bize biraz zaman verebilir misiniz? Dü?ünüp bir karara varal?m…”

10- Mümkün oldu?unca fazla evde vakit geçirin. Diyelim ki do?umunuz ba?lad?, panik yapmay?n ve normal hayat?n?za devam edin. Yürüyün, yemek yiyin, su için, gev?eyin, du? yap?n. E?er geceyse uyumaya devam edin, gündüz ise günlük aktivitelerinize devam edin. Do?um sürecinizde hareketli olun, yürüyün. Sanc?lar? yatarak kar??lamay?n, ?k?nmak için yerçekimini kullan?n, ?k?nmak için farkl? pozisyonlar deneyin. Suyunuz gelerek do?umunuz ba?larsa acele etmenize gerek yok, panik yapmay?n. Doktorunuzu aray?n ve tavsiyelerini dinleyin.

11- Geni? olun, rahat olun, do?aya güvenin. Her bebe?in do?um için zamanlamas? ve do?um ?ekli seçimi farkl?d?r. ?lla normal do?uraca??m, do?al do?uraca??m, ilaç almadan do?um yapaca??m, suni sanc? istemem, epidural kullanmayaca??m, epizyo kesinlikle istemiyorum, asla sezaryen olmak istemiyorum demeyin. Do?umun ne yöne gidece?ini kimse bilemez… Sonuçta herkesin iste?i sa?l?kl? anne ve bebek…

    

Hepinize su gibi akan kolay do?umlar diliyorum…
Sevgiler
Doula Özge

Kaynak:www.evidencebasedbirth.com


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :