Lohusa Durumu

Geçti?imiz per?embe Yenido?an ve Çocuk Hastal?klar? Uzman? Dr. Gülnihal ?arman’?n harika bir e?itimine kat?ld?m. Yakla??k birbuçuk, iki y?l kadar önce emzirmede ya?anan sorunlar ile ilgili farkl? bir e?itimine daha kat?lm?? ve Gülnihal Han?m’a bay?lm??t?m. Ülkemizdeki ço?u doktordan farkl? olarak kendisini hiç durmadan geli?tiren, yeni ara?t?rmalar?, yeni yay?nlar? yak?ndan takip eden ve bunlar? kar??s?ndakine aktarmas?n? iyi bilen, çok tatl? bir insan.
E?itimimizde yenido?an özelliklerinden, sar?l??a, mastitten, güvenli uykuya kadar pek çok konu konu?uldu ama ben bugün kar??ma s?k s?k ç?kan lohusal?k s?k?nt?lar? ile ilgili yazmak istedim.
Anne adarlar? genellikle do?um sonras?, lohusal?k ve emzirme sürecine pek fazla haz?rlanm?yorlar, varsa yoksa do?um! Tabi ki do?um sürecine haz?rlanmak gereklidir, ama lohusal??? da es geçmemek gerekir.
Do?urana kadar panter gibi olan anne adaylar?, do?umdan sonra masum bir çocu?a dönü?ürler. Hayatlar?nda ilk defa bir canl?ya bakmak zorunda kalm??lard?r. Bu sorumluluk onlara ne kadar a??r gelse de, acaba yanl?? m? yapt?k diye dü?ünselerde bu i?in geri dönü?ü yoktur. Uykusuz uzun günler ve geceler, çi?, kaka hesab?yla ilk kez tan??an anneleri ufak bir ?oka sokar. ??te bu zamanlarda en son ihtiyaçlar? olan ?ey, etraflar?nda dolan?p bebe?i besleyemedi?ini, sütünün yetmedi?ini, çok kilo ald???n?, bunun daha ba?lang?ç oldu?unu söyleyip annenin sinirlerini daha da bozan kad?nlard?r. Komiktir ki; deste?i beklenen ayn? hemcins nedense köstek olmaya meyillidir.

 

Lohusa Durumu

 

En basitinden ya?anan senaryo ise bebe?in a?lamas? ile ba?lar ve bebek susmaz, anne kuca??na al?r susmaz, anne gittikçe gerginle?ir, bunu hisseden bebek daha fazla a?lar. O s?rada emzirme denenir. Art?k kamu mal? olan memeler merakl? kad?nlar?n yan?nda halka arz olunur. Sonuç; zaten gergin olan bebek memeyi almaz, daha da çok a?lar. Bu arada yan koltukta oturan ve kendini emzirme uzman? sanan teyze bebe?in aç oldu?unu ama annenin sütünün yetmedi?ini m?r?ldan?r durur. Böyle durumlar yap?lacak en iyi davran??, o teyzeyi h?zla evden uzakla?t?rmakt?r. Asl?nda ondan da önce o teyzeyi mümkünse eve sokmamak, lohusal?k sürecince hiç de?ilse bir, iki haftac?k anne ve bebe?in birbirlerine al??mas? için etrafta fazla kalabal?k yaratmamakt?r.

Do?um sonras?n?, do?um gerçekle?meden önce planlamak gerekir. Annenin ve bebe?in birbirleriyle tan??t??? ve yeni hayatlar?na al??t?klar? bu ilk haftalarda evde yap?lmas? gereken onlarca i? vard?r. Burada destekçilerin en önemli görevi; yemek yap?p etraf? temizlemek, anneyi sevmek ve ne kadar iyi bir anne oldu?u konusunda onu yüreklendirmek, ona tek elle yiyebilece?i at??t?rmal?klar haz?rlamak, anne du? al?rken bebekle ilgilenmek, etraf? toparlamak ve çama??r, bula??k gibi günlük rutin i?lerdir. Burada kaç?r?lmamas? gereken en önemli ayr?nt? evdeki destekçinin orada bebe?e bakmak için de?il, anneye bakmak için bulundu?unu bilmesi gereklili?idir. Yeni anne bebe?ine bakar, evdeki destekçide anneye… Asl?nda formül bu kadar basitti.

Yaz?n?n devam? için Ht Hayata…


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :