Lohusa ziyareti

Geçti?imiz Cumartesi gecesi çok güzel bir do?uma destek oldum. Do?um Avc?lar Hospital’da oldu ve doktorumuz Sevgili Tülay Egeli’ydi. (Gerçekten çok tatl?, s?cac?k, annenin seçimlerine sayg?l? bir doktordu.) Bettina anne harikalar yaratt?. Hikayesini en k?sa zamanda sizlerle payla?acak. Bende bugün onlara lohusa ziyaretine gittim. Biliyorsunuz doulalar sadece do?umda de?il, do?um öncesi ve do?um sonras? anneye destek olurlar.

                   


Lohusa ziyatine güzel bir hediye torbas? yapt?m. ?çinde süt artt?ran rezene çay?, Bettina’n?n mutlulu?una mutluluk katmak için çikolata, meme ucu bak?m? için yenilebilir hindistan cevizi ya??, perine çay? (çay gibi içilmiyor, do?um sonras? perine bölgesindeki diki?leri rahatlatmak ve iyile?mesini h?zland?rmak için 4 bitkiyi kar??t?rarak demledi?im bir çay. Oturma banyosu yap?l?yor.Tarifini bir sonraki postta yazaca??m.) Ayn? kar???m? sprey bir ?i?eye doldurdum, ona da perine f?sf?s diyorum. Her çi? sonras? kullan?l?yor. Bir sonraki hafta haz?rlamas? için ayr? bir çay kar???m?, do?um sonras? olu?an hemoroid için homeopatik remedi hediye götürdüm. Tabi hikayemizin minik kahraman?n? unutmak olmazd?. Emir için de iki ufak hediyem oldu.

Her lohusa ziyareti, her do?umda oldu?u gibi farkl? ihtiyaçlara göre ?ekilleniyor, ama ortak noktalar? ya?anan do?um deneyimi hakk?nda hep konu?ulmas?. Nas?l yapt?m, ?urada zorland?m, ?urada iyi ki bunu yapt?n gibi. Dolay?s?yla yan?mda hediye olarak götürdü?üm ?eyler de de?i?iklik gösteriyor. Benim lohusa ziyaretlerinde dikkat etti?im konulardan baz?lar? emzirmenin nas?l gitti?i, bebe?in memeyi iyi kavray?p, kavramad???, emzirme pozisyonlar?n? anneye tan?tmak, mastit ve ba?ka meme problemlerinin olmamas? için emzirme ile ilgili ön bilgiyi vermek, meme bak?m? hakk?nda konu?mak, diki? varsa perine çay?n? tan?tmak ve nas?l kullanabilece?ini anlatmak, homeopatiden yard?m isterse gereken remediyi vermektir. Annenin etraf?ndaki destekçilerlede konu?maya çal???r?m. Ona nas?l destek olabilecekleri hakk?nda yard?mc? olmaya çal???r?m.

Cumartesi gecesi do?an Emir, bana destek oldu?um do?umlar?n neredeyse en h?zl?s?n? ya?att?. Her do?um an? bir tecrübe oluyor. Farkl? farkl? an?lar kal?yor geriye. Birde sanki çok uzun süreden beri tan?yormu? gibi hissetti?im anneler…

 


Bettina, ben ve iki günlük Emir Paşa


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :