Melis’in Pozitif Doğum Hikayesi

Sevgili Melis ve e?i geçti?imiz may?s düzenledi?im do?uma haz?rl?k ve nefes çal??malar? e?itimine kat?lm??lard?. Ve dün gece ald???m maille ö?rendim ki hayallerindeki do?umla bebeklerini dünyaya getirmi?ler. Ne kadar mutlu oldu?umu anlatamam. ?imdi o güzel do?um hikayesini Melis’in de izniyle sizlerle payla??yorum.

Tüm anne ve baba adaylar?na ilham olsun…

Melis'in Pozitif Do?um Hikayesi, doula

 


Hayaller gerçek olsun


Hayalimdeki Do?um

 

Merhabalar,

Bundan yakla??k on ay önce ba?layan maceram?z 22 haziran tarihi itibariyle bamba?ka bir heyecana dönü?tü. Çocuk sahibi olma karar?n? almak ile beraber pek çok bak?? aç?m?z de?i?ti. Hamile olmadan evel ve hamile olduktan sonra edindi?imiz bir sürü al??kanl?klar?m?z?n yan?na, ?imdi minik yavrumuzla beraber edindiklerimizi ekliyoruz.

Do?um,
Do?umun 39+4’te ö?leden sonra ni?an gelmesiyle harekete geçti diyebilirim. Henüz sanc? yoktu. Zaten olmas?n? da beklemiyordum aç?kças?. Fakat e?im ile 17:30 civar?nda yemek yemeye ç?kt???m?zda hissedilir sancilar vard?. Sanc?lar?n dakikas? 6dkda bir idi ve gayet rahat atlat?l?yordu o yüzden do?umun ba?lad???na pek inanm?yordum. Yemegimizi yedik, Kad?köy’de dola?t?k ve yürüyerek evimize geldik. Gece yatmaya haz?rlad???m?zda sanc?lar? atlatmak için egitimde ö?rendi?im pozisyonlar? kullanma ihtiyac? duymaya ba?lad?m. E?im bunu farkedince dayanamay?p beni hastaneye götürme karar? ald?. Ben gayet rahatt?m ve hala do?umun ba?lad???na inanc?m yoktu. 00:30 civar?nda nts sonucunun doktoruma gönderilmesi ile yat?? karar?m al?nm?? oldu. Hatta nöbetçi hem?ire cok sanc?n var nas?l böyle rahat duruyorsun bile dedi. Ben de ?a?k?nd?m dogrusu. Pe?inden yap?lan kontrolle 4cm aç?k oldu?umu ö?renince daha çok yolumuz var diyordum ki iki saat geçmeden 6cm olmu?um. Hemen e?im havuzu kurmaya ba?lad?. Havuza girene kadar hep ayakta ya da dizlerimin ve ellerimin uzerinde durup hafif sallanarak sanc?lar? atlatt?m. Sanc?lar artt?kça kendimi bebegime kavu?maya az kald? diyerek motive ettim. Birer dakika süren sanc?larda derin nefes al?p verdim, dogum an?m?n ne kadar kolay geçti?ini, bebe?imi kollar?ma ald???m an? hayal etmeye çal??t?m. Havuza girdi?imde 7cm civar?ndayd?m. S?cak suyun verdi?i rahatl?kla çok güzeldi ancak aç?lma çok yava?lam?? gibiydi. Bunun fark?na var?nca e?ime beni belirli aral?klarla tuvalete ç?karmas?n? ve de s?v? tüketmem gerekti?ini hat?rlatmas?n? söyledim. Her ç?kt???mda a?z?ma bir hurma att?m yan?nda enerji içece?i ya da su içtim. Art?k zorland???m? herkes rahatl?kla anl?yordu çünkü d??ar? ile ba?lant?m? kesmi? bebe?im ile konu?maya ba?lam??t?m. Hadi k?z?m yard?m et az kald? k?z?m diye diye art?k parmaklar?m?n ucunda kafas?n? saçlar?n? sevebiliyordum. Sabah 7:14’te doktorumun da telkiniyle art?k do?urmam gerekti?inin fark?ndayd?m. Çünkü ?k?nma hissimi ikidir atlat?yordum. Doktorum “sen yapacaks?n bunu Melis biz sadece izleyip yard?m edicez” dedi. Do?ruyu söylemek gerekirse, doktorumun beni havuzdan ç?karma ihtimalini dü?ünerek hemen i?e koyuldum. Zaten kafas? parma??m?n ucundayd? üçüncü ?k?nmam ile bebe?im do?mu?tu. Sar?ld?m can?m k?z?ma. ?ok an? tabi biraz yüzdürmeyi hayal ediyordum hep ama o kadar yak?n olupta kavu?amamak insana ne yapaca??n? ?a??rt?yor san?r?m. Kordonun at??? durmas? icin bekledik. Bana kalsa daha uzun süre orada bebe?im ile kal?rd?m tabi. Sonuçta istedi?im ?ekilde bir do?um olmu? oldu. Plasentay? da suda do?urduktan sonra kalk?p du?umu ald???mda bebe?im gelmi?ti bile. Hemen emmeye ba?lad? güzel k?z?m?z. Her ?ey Allah’?n izniyle gönlümüze göre olmu?tu. Y?rt?k ve diki? dahi olmamas? da cabas? :) ortalama 7-8 saat süren bir do?um olmu?tu. Suya girmemi? olsam çok daha k?sa sürece?i ortaydayd? fakat bu kadar rahat ve kolay geçer miydi oras?n? bilemem :) Ben çok memnun kald?m ve herkese tavsiye ediyorum.

Te?ekkürler,
Do?um hamileli?in sonu gibi dursa da ben hep ba?lang?ç olarak görmeye çal??t?m. Bu yüzden kendimi do?uma en iyi sekilde haz?rlamak için elimden geleni yapmaya çal??t?m. Belki milyonlarca forum ve blog okudum, kitaplar ald?m, do?uma haz?rl?k e?itimine gittim, kendime telkinlerde bulundum. Bu i?i ba?arabilirim dedim hep. Blog yazan annelere hayran oldum. Hepsini gönülden tebrik ederim. Doulalar? kocaman kucaklamak isterim. Karde? gibi sevecen ve alakadard?lar. Kendileri fark?nda olmadan benim bu yoldaki en büyük destekçim oldular. Do?uma haz?rl?k e?itimine kat?ld???m Özge Dündar Ta?k?n’a, do?um havuzunu kiralad???m Dogumistan ekibine çok çok te?ekkür ediyorum. En büyük te?ekkürü ise diledi?im ?ekilde do?um yapmama imkan tan?yan doktorum Timuçin Timuro?lu’na ve eme?i büyük olan asistan? Deniz Hem?ire’ye gönderiyorum.

Allah herkese korkusuz ve güven içerisinde do?um yapabilece?i insanlarla kar??la?t?rs?n. Do?umun ne ?ekilde sonuçland???ndan ziyade nas?l geçirdi?iniz, nas?l insanlarla geçirdi?iniz daha önemli bence. Herkese mutlu ve sa?l?kl? günler dilerim.

Melis Erku?


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :