Miray'ın pozitif doğum hikayesi

Miray’?n pozitif do?um hikayesi

Pozitif do?um hikayeleri annelere güç ve ilham vermek için muhte?emler. Do?umdan sonra her anne vakit bulup kendi hikayesini yazam?yor ama Miray bizim için uzun uzun yazm??. Benim için de bu hikayenin yeri özel oldu. Niye diye soracak olursan?z uzaktan doulal?k yapm???m haberim yokmu? :) Bazen “Özge yaz yaz nereye kadar, sesini acaba birileri duyuyor mudur, acaba birilerine yard?mc? olabiliyor musun” diye kendime sorar?m. ??te bu pozitif do?um hikayesi tam da böyle sorular?n kafamda doland??? bir güne denk geldi. Ne mutlu bana ki, yazd?klar?m Miray için ilham olmu?. ?imdi de Miray’?n pozitif do?um hikayesi sizlere ilham olsun…

—————————————-

Eylül 2013′ te evlenip Bursa’dan ?stanbul’a yerle?tim. Planlar?m?z?n ba??nda bir evlat sahibi olmak vardi ve kas?m gibi hamile oldu?umu ö?rendik, vakit çok daha keyifliydi. ?çimde onu büyütmek bana ciddi bir sorumluluk yüklemi?ti. Bekarken regl dönemlerim çok ?iddetli ve sanc?l? geçerdi asla dayanamazd?m. Hemen acile gidip a?r? kesici i?ne vurdurur, iki günü öyle atlat?rd?m. Yani do?al do?um beni asl?nda hep korkutan “ben bu isi beceremem” dedirten bir durumdu.

Ocak ay?nda ablam?n do?umu için Bursa’ya geldim. Tam 40. Haftan?n doldu?u gün doktor yat?? yap?p suni sanc?yla do?umu ba?latmak istemi?ti. Henüz 1 cm bile aç?lmas? yokken tam 18 saat sanc? çektikten sonra sadece 3 cm de kald??? için sezaryene al?nd?. Ve do?um sonras? kendine gelmesi biraz zor oldu. Anesteziden ay?lmas?, a?r?lar? bebe?iyle rahatl?kla ilgilenemeyi?i vs…

?stanbul’a döndükten sonra do?um ?eklimizi dü?ünmeye ba?lad?m. Henüz 3,5 ayl?kt?m ama beni ciddi bir endi?e sarm??t?. Bu konuyu konu?mak için uygun zaman nedir bilmiyordum bile… Doktorumu henüz çok iyi tan?m?yordum ne tepki verirdi bu kadar erken bilmiyordum… Ayl?k kontrollere gittikçe doktorumuzu çözmeye çal???yorum ve san?r?m be?inci ay?m?zd? rutin doktor kontrolümüze gittik ve ben normalde de biraz kilolu oldu?um için muayene sonras? doktorum beni uyard?. “20 kilonun üzerine ç?karsak normal do?um zorla?abilir” dedi. Evet iste dedim… Doktorum normal do?umu destekliyor (Hep kafamda ?öyle bir ön yarg? vard?, “özel hastanelerde genellikle do?umlar sezaryen olur.”

Tabi ben bu zamanlar? bo? geçirmiyorum bütün gün evde internet ba??nda bebe?imin geli?imi ve do?um teknikleriyle ilgili bilgiler ara?t?r?yorum. Hatta Zeynep Kamil Hastanesi do?um öncesi e?itimleri için kay?t bile yapt?rd?m,fakat ula??m? nas?ld?r,nas?l gidip gelirim bunu bilemedi?imden gidemedim…

Bir gün sizin blogunuza denk geldim. Bir hikaye okudum çok keyif ald?m. Bir tane daha okudum çok lezizdi, resmen e?lendim. Hele fotograflar içime i?ledi. Her ?ey çok pozitif görünüyordu. Hemen ileti?ime geçmeliyim dedim ve sizinle ileti?ime geçip bir bilgi maili istemi?tim. Hersey iyi ho? fakat o dönemde tek maa?la bir do?um koçuna bütçe ay?rmam?z inan?lmaz zor olacakt?. Ben en iyisi bu blogu yalay?p yutay?m ve bu i?in alt?ndan ba?ar?yla kalkay?m dedim. Blogdaki do?um tekniklerini ve hikayeleri okudukça “benim de do?umum do?al olacak” dedim. Bu süre içinde doktorumla ileti?imimiz çok daha netle?ti. Akl?ma tak?lan herseyi soruyor, her muayene öncesi internetten ara?t?rma yap?p sorularla ç?k?yorum kar??s?na… Doktorum da bu durumdan keyif alm?? olmal? ki do?umumuz çok kolay ve e?lenceliydi hemde hastane ortam?nda.

Sizin blogunuz sayesinde do?ru nefes al?p vermeyi ö?rendim. Bele masaj?n, sürekli yürüyüp, çömelmenin ve hepsinden önemlisi pozitif bir ortam olmas? benim do?umumu kolayla?t?racakt?.

38. Haftadayd?k ve benim kafamda olay netti. Do?um ne ?ekilde ba?larsa ba?las?n du?umu, abdestimi al?p tertemiz giyinip, misler gibi hastaneye gitmek istiyordum. Orada mümkün oldu?unca yata?a ba?l? kalmadan, bolca yürüyü? yaparak, çömelerek… Ve sanc? geldikçe do?ru nefes al?p vermeyle paralel olarak e?imin belime yapaca?? masajla do?umu beklemekti iste?im. Kontrolerimiz daha da s?kla?t? 39+7 de son kontrolümüze gitti?imizde doktorumla görü?mek istedim. Doktorum 42+1 e kadar bekleyece?imizi olmazsa suni sanc?yla do?umu ba?lataca??n? fakat bu k?z?n da iki gün içinde gelece?ini söyledi. Bende kendimi çok enerjik hissediyorum hiç de gelir gibi dü?ünemedim asl?nda. Ama ?artlar ne olursa olsun asla suni sanc?y? kabul etmeyece?imi, direk sezaryene al?nmak istedi?imi söyledim. S?rt?m? s?vazlayarak “sen git evine dinlen bütün bunlara gerek kalmayacak Miray’c???m ” dedi.

O gece o sinir, stresle sahilde yürüyü?e ç?kt?k e?imle. Ama ben 10 dk da yoruldum. Kas?lmalar?m?n s?kla?t???n? hissettim “eve gidelim” dedim. Eve dönüp yatt?k. Sabah saat 06.40 bacaklar?mda bir s?cakl?k hissettim, suyum gelmi?ti e?imi uyand?rd?m PAN?KKKKK “sakin ol, annemi uyand?r, yata?? topla, çantay? arabaya indir, ben du?a giriyorum” dedim.

Annem k?rk kere banyoya geldi ” iyi misin k?z?m, sakin ol k?z?m” ben güle oynaya du? al?yorum, annem nas?l bir strese girdiyse iki kere pijamalar?n? ç?kar?p üstünü giyiniyor. Sanki benimle birlikte annemde do?um yapacak. Evde du?umu ald?m, ç?kt?m. Arabada doktorumu arad?m “sen hastaneye geç, ben geliyorum” dedi. K?rm?z? ???klarda bile durduk (gerçi e?im hiç böyle hayal etmemi?, filmlerdeki gibi “ayyy uyyyy oldum bittim do?uruyorum” gibi ?eyler bekliyormu?.)

Hastaneye vard???m?zda saat 07.05 ti ve nöbetçi erkek bir doktordu. Ultrasondan muayene etti. Bebe?in suyunda s?k?nt? olmad???n?, dilersem ona vajinal muayene olmay?p doktorumu bekleyebilece?imi söyledi. Bu arada tahmini do?um tarihinde do?um yapacak olmam da ?a??rtt? doktoru. K?sa süreli nst ye ba?land?m ve düzenli sanc?lar?m vard?. Sürekli yürüdüm. E?imin bel masajlar? ve nefes teknikleri. Çömelmeler s?kça tekrarland?. Saat 08.30 doktorum geldi ve ilk vajinal muayenede 4 cm aç?lma, tekrar nst ye hiç ba?lanmad?m ve doktorum “sen zaten yapman gerekenleri biliyor ve yap?yorsun o yüzden çok kolay ilerleyecek bu süreç” dedi. Saat 14.15 gibi 9 cm aç?lmayla do?umhaneye al?nd?m. Aman yarabbi birde ne göreyim, do?umhanede en az 10 tane bayan ö?renci… Üniversite hastanesi oldu?undan ve normal do?um s?kça rastlanmad???ndan herkes tecrübe edinmek için f?rsat? yakalama derdinde. Çatalda 6-7 dk ?k?nma çabam oldu. Doktorum “Miray sen orada rahat de?ilsin bebe?im, in kendini nas?l rahat hissediyorsan o ?ekilde ?k?n” dedi. Doktorumun da kontrolüyle çömelerek bebe?imi getirdim ve hemen çatala ç?k?p iki ?k?nmada güzeller güzeli mele?ime sahip oldum.

Miray ve minik k?z?

Dünyan?n en mükemmel an?…

Dünyan?n en ya?an?las? duygusu…

Ac? de?il keyifti…

Harika bir deneyim, tarifsiz bir mutluluktu….

Her ne kadar madden deste?ini alamasam da, manen normal do?um yapabilmeme sebep olan Say?n Özge Dündar Ta?k?n ve tüm hamilelik sürecimde yan?mda olup, do?umumda anne gibi ve ?efkatiyle tüm ?artlar? kolayla?t?ran can?m doktorum Maltepe Üniversitesi Hastanesi, Say?n Doç. Dr. Aygen Çelik’e sonsuz te?ekkürlerimi sunuyorum.

Pozitif doğum hikayesinin kahramanları

 

Not: Bu arada ciddi nam?m yürüdü hastanede. Uzun süre “Normal Do?um Yapan Anne” diye tan?nd?m.

Miray'?n pozitif do?um hikayesi, doula, özge dündar ta?k?n
Pozitif do?um hikayesinin kahramanlar?
Not: Sizde hikayenizi di?er anne adaylar?yla payla?mak isterseniz ozge@dogummelegi.com a mail atabilirsiniz.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :