Nasıl yaşıyorsan öyle doğuracaksın

Modern hayat bize bedenimizle diyalog kurmay?, bize verdi?i sinyalleri do?ru okumay? unutturdu. Duygu ve dü?üncelerimizin fiziksel iyili?imizle yak?ndan alakal? oldu?unu görmezden gelir olduk. Bedensel ve duygusal her a?r?m?zda çareyi a?r? kesicilerde arad?k. Oysa unuttu?umuz ?ey, içti?imiz ilaçlar?n bedenimizde var olan semptomlar? bast?rd???, as?l derdimize çare olmad???yd?.

Do?um sürecinde kullan?lan a?r? kesicilerin de bu popülerli?in, fabrikasyon muamelenin ve bedenimizden kopman?n bir sonucu oldu?unu dü?ünüyorum. Bedenin verdi?i k?ymetli sinyalleri, acaba sana ne anlatmaya çal???yor diye sorgulamadan bast?rmak, yok etmek ço?u zaman sonu sezaryenle biten ya da medikal müdahalenin bolca kullan?ld??? do?umlarla sonuçlan?yor. Ama ço?u ki?i için o da normal; birer ticarethaneye dönü?mü? hastanelerimiz kad?n bedeninin do?urma gücüne inanmayan insanlarla dolu…

Her birimiz do?adan koptukça, do?aya yabanc?la?t?kça bedenlerimizden, nefesimizden uzakla??yoruz. Fark?nda olmak, nefes egzersizi, yoga falan diyoruz ama içini ne kadar doldurdu?umuz tart???l?r. Sen bil ki; bu ya?a kadar nas?l ya?ad?ysan ve neler biriktirdiysen öyle do?uracaks?n. Gergin biriysen gev?emeyi ö?renmelisin. Bedenini ve zihnini sakinle?tirmeyi… Nefesinin fark?na varmay? ve benli?inde hali haz?r bekleyen zorluklarla ba? etme yeteneklerini ara?t?rmay?…

Ben son günlerde zihnimin bedenime oynad??? oyunlar? fark ederek ?a??r?yorum. Sinirlenince midenin a?r?mas?, heyecanlan?nca ba??rsaklar?n?n bozulmas?, birine ya da bir ?eye sinirlenince bir yerlerinin tutulmas? duygular?n bedene yans?mas?d?r. Gözümüzün önünde bu kadar örnek varken zihnimizin ve duygular?m?z?n do?umumuza etkisini dü?ünün. Bunu göz ard? etmeden do?uma haz?rlan?n…

Bebe?ini do?ururken ya?ad???n yo?unlu?un, sanc?lar?n yol gösterici oldu?unu ve senin bir parçan oldu?unu unutma. Hissedilen tüm duygular? kabul etmek ve serbest b?rakmak, ?ifay? d??ar?s? yerine içeride aramak en do?rusu olacakt?r. Tabi yazmak kolay da kabul etmek, b?rakmak, bir olmak, teslim olmak günümüzde fazlaca deneyimleyemedi?imiz sözcükler. Tarihler, saatler, listeler, yap?lmas? gerekenler, ödevler, toplant?lar, durmadan yeti?meye çal???lan yerler bizi modern birer köleye çevirirken, di?i enerjimiz havanda dövülen sar?msa?a dönmü?. Erkek egemen bir dünyada, erkek egemen bir do?um ortam?nda di?inin yarat?c? gücünü daha da alevlendirmemiz gerek. Bunun için önce beden fark?ndal??? kazanmal?y?z. Kad?n kimli?inden utanmayan, ilk reglsinde tokat yemeyen, gö?üsleri büyürken onlar? saklamak için kamburu ç?kmayan kad?nlar yeti?tirmeliyiz…

 

 

 

 

 

 

   

Bu yaz?m 04.03.2015 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :