Normal doğum, doğal doğum

Hamilesiniz ve normal do?um yapmak istiyorsunuz. Fakat normal do?um sürecinde nelerle kar??la?aca??n?z? biliyor musunuz? ?imdi bu da ne saçma bir soru demeyin gerçekten anlaml? bir soru.
Peki do?al do?um denince akl?n?za neler geliyor? ?kisi aras?ndaki farklar? biliyor musunuz?
Normal Do?um
Normal bir do?um kendili?inden mi ba?lar yoksa doktorunuz 40 haftay? doldurup hala do?mayan bebe?inizi do?urtmak için sizi hastaneye yat?r?p suni sanc?yam? ba?lar? Suni sanc?ya ba?lanan anne nst’ yle bir kez daha yata?a ba?lan?r. Hareket özgürlü?ünüz çoktan elinizden al?nm??t?r.


Hem?irelerin yo?un isteyine dayanamayan siz epidural m? al?rs?n?z? Bakt?lar ki 10 cm aç?kl???n?z var, hayydaaaaa do?umhaneye kimse sormaz acaba sizin ?k?nma hissiniz var m?? Ba?larlar bir a??zdan “?k?nnnnn ?k?nnnnnn ?k?nnnn, daha güçlü ?k?nnn” sanki bir ayd?r kakan? yapam?yormu?sun gibi ?k?n” diye ba??rmaya. ?ansl?ysan?z e?er e?iniz bir yan?n?zda, doulan?z di?er yan?n?zdad?r ama bu gidi?ata kimse dur diyemez. Bir hengame, bir karma?a, yüksek ses, fazlas?yla ???k…
Bazen de siz hissedemezsiniz, korkars?n?z belki bir?eyler eksik kal?r, anlatamazs?n?z ve ?k?namazs?n?z o zamanda “olmuyoorrr, olmuyoorrr, yapam?yorsunnn” lar? duyars?n?z. %90 hooooppp epizyotominiz aç?l?r, daha siz ne oluyor diyemeden… Tüm bunlardan sonra vakum, kivi, kristaller manevras?…
Ve sonunda bebe?iniz do?ar ve sizin kuca??n?za 1-2 dak verilir, daha siz bebe?inizin kokusunu alamadan bebek hem?iresi onu sizden al?r. Göbek kordonu için zaten beklenmez, bebe?iniz do?du?u anda kesiliverir. Bundan sonra bebe?inize yap?lan i?lemler hakk?nda yazmayaca??m aspirasyon vs oras?da ayr? bir konu… Bu arada plasentan?z hemen do?mazsa itinayla do?urtulur.

??te bu bir normal do?um. Sonuçta bebek vajinadan ç?kt? m?, ç?kt?. (Bu arada unuttu?um ?eyler olabilir)
Birazda do?al do?um hakk?nda konu?al?m, ikisini birbirinden güzelce ay?ral?m. Benimde üyesi oldu?um, DO?ANA “do?umda kad?n haklar? derne?i” do?al do?umun tan?m?n? harika bir ?ekilde yapt? ve bende ?imdi o tan?m? kullanaca??m.

Do?al Do?um

Do?al do?um kimyasal veya t?bbi herhangi bir müdahale olmaks?z?n kendili?inden ba?lay?p, yine kimyasal veya t?bbi herhangi bir müdahale olmaks?z?n kendi h?z?nda devam eden, do?uran kad?n?n dinlenme, besin, su, hareket, sükunet ve ?k?nma gibi konularda kendi bedenini dinleyip, bedeninin ihtiyaçlar?na göre davranmaya te?vik edildi?i do?um ?eklidir.
Do?al do?um ya?ayan kad?n, sa?l?k personeli ve di?er destekçileri taraf?ndan do?umun normal ak??? ile t?bbi olmayan yöntemler kullanarak ba?a ç?kmak için yüreklendirilir. Bunlarla s?n?rl? olmamakla beraber, bu yöntemler aras?nda nefes, meditasyon, hareket, masaj, pozisyon de?i?ikli?i ve suya girme vard?r. Do?al bir do?um ya?ayan kad?n, do?um süresince aktif ve dikey pozisyonda olmak ve do?um an?nda kendine en uygun pozisyonunu seçmek için yüreklendirilir. Bak?m?ndan sorumlu olan personel, olas? y?rt?klar? önlemeye yönelik ispatlanm?? yöntemler hakk?nda sakin, destekleyici ve sayg?l? bir ortam sunmak konusunda e?itimlidir.
Do?al bir do?umdan sonra anne ve bebek bir arada kal?r. Bebek için gerekli tüm kontrol ve testler annenin üzerinde veya yak?n?nda yap?l?r. Yanlar?nda bulunan personelin tamam? uzun soluklu bir emzirme ili?kisinin kurulmas?n? destekleyecek ve anneyi, babay? ve tercih edilen di?er aile fertlerini anne ile bebe?in ihityaçlar?n? kar??lamak konusunda yönlendirebilecek ?ekilde e?itilmi?tir.
Do?al do?um bütün sa?l?kl? anne ve bebekler için standart uygulama olmal?d?r.
Anne adaylar? art?k bilinçlenip,do?umlar?n? nas?l gerçekle?tirmek istediklerine kendileri karar verebileceklerini ö?renmeliler.Doktorlar?yla aç?kça do?um seçimlerini konu?mal?,kendilerine her yönden uyan,sonuna kadar güvenebilecekleri bir doktorla do?uma girmeliler.

 

Sevgiler

Doula Özge

kaynak: www.dogumdakad?nhaklar?.com

Not: Normal do?um alt?nda yazd?klar?m gerek olmad??? halde yap?lan rutin medikal müdahaleler at?ft?r. Medikal müdahalelere kar?? oldu?umu göstermez. Sadece gereksiz yere yap?lan RUT?NLERE kar??y?m. 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :