Normal doğuma ne oldu?

Normal do?uma ne oldu ya da normal diye gerçekle?en do?umlar gerçekten normal mi? Bebeklerin vajinal yolla do?mas?, o do?umun normal oldu?u anlam?na gelir mi?
??im gere?i pek çok anne aday?yla bir araya gelip, do?um hakk?nda bolca konu?ma f?rsat? buluyorum. Bu annelerin büyük bir ço?unlu?u normal do?um yapmak istediklerini söylüyorlar ama ülkemizdeki do?um ?artlar?n?n pekte normal olmad???n? maalesef bilmiyorlar…
Do?um yapmak ile ilgili bilgilenmedikleri, iyi desteklenmedikleri, do?um hayallerini, korkular?n? ve seçimlerini doktorlar?yla konu?mad?klar? belki de konu?amad?klar? için, her ?eyleriyle kendilerini so?uk hastane süreçlerine teslim ediyorlar ve do?um s?ras?nda ba?lar?na gelen her ?eyi normal san?yorlar.

Normal Doğuma Ne Oldu?


Do?um yapan kad?nlar?n ço?u bebeklerinin ve kendilerinin sa?l?k durumunda herhangi bir problem olmasa bile do?umlar?n? rutin olarak suni sanc? ile ba?latmaya ya da do?um süreci yava? diye suni sanc?yla h?zland?rmaya, epidural anestezi kullanmaya, sürekli nst takibinde yata?a ba?lanmaya, rutin olarak damar yolu açt?rmaya, susuz ve aç b?rak?lmaya, serum tak?lmas?na, gereksiz yere epizyotomi uygulamas?na, bebeklerini do?urmak için birinin üzerlerine ç?k?p var gücüyle kar?nlar?ndan bast?rmas?na, mecburen çatalda zorla ?k?nd?rt?lmaya, do?um sonras? anne-bebek ba?? için en de?erli olan ilk saatlerde bile, bebeklerinden ayr? kalmaya katlanmak zorunda b?rak?l?yorlar. Bu durum ?stanbul’un en pahal? hastanesinde de ayn?, devlet hastanesinde de…
Kedilerin, köpeklerin, yunuslar?n neden çatalda ?k?nmalar? gerekmiyor?
Yaz?m?n devam?n? merak edenler, HT Hayata :)


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :