Normal doğumun faydaları

Normalden kast?m yaln?zca vajinal do?um de?ildir. Bebe?in vajinal yolla dünyaya gelmesi her ?eyin normal oldu?unu göstermez. Keyfe keder suni sanc?yla ba?lat?lan do?umlardan de?il, bebe?in kendi iste?iyle do?maya karar verdi?i süreçten bahsediyorum.

 Do?um do?al olarak, hiçbir müdahale yap?lmadan ba?lad???nda bebekler do?maya tam olarak haz?rd?rlar. Zaten do?umu ba?latan?n da bebek oldu?u söylenir. Bebek sinyali gönderir, do?umun hormonlar? anne taraf?ndan salg?lanmaya ba?lar ve rahim kaslar? kas?l?r. Rahim a?z? nazikçe yumu?ar ve incelir. Çiçeklerin aç?l?rken ac? çekti?ini dü?ündünüz mü? Tabii ki hay?r. O zaman ?imdi beni iyi dinleyin: kad?nlar?n rahim a?z? t?pk? bir çiçek gibi yumu?ac?k ve nazikçe aç?l?r. Rahimin do?al kas?lmalar?yla do?um kanal?nda ilerleyen bebe?i annesi de iterek dünyaya do?urur.

 Böyle do?an bebeklerde, sezaryenle do?an bebeklere k?yasla solunum s?k?nt?lar? daha az görülür. Normal do?umla dünyaya gelen bebekler, do?um kanal?nda ya?ad?klar? bas?nç sayesinde akci?erlerindeki amniyotik s?v?y? atarlar. Ve böylece ekstra bir medikal müdahaleye gerek kalmadan akci?er ve nasal yollar?ndaki t?kan?kl?klar aç?l?r.

Bebekler do?arken annelerinden koruyucu bakteriler al?rlar. ?lk ba????k sistemleri annelerinin vajinalar?ndan a??zlar? yoluyla ald?klar? bakterilerden olu?maya ba?lar.

Normal yolla do?an bebekler daha kolay emerler. Anneleri do?umda epidural gibi a?r? kesici de almad?ysa çok daha uyan?k olur, memeyi kendileri bulurlar. Daha az yo?un bak?ma ihtiyaç duyarlar. Ten tene temas daha kolayd?r. Normal do?umla dünyaya gelen bebekler, do?ar do?maz annelerinin ç?plak gö?süne konup, bu temas?n onlarca faydas?ndan yararlanabilirler. (Ten tene temas sezaryen sonras? da olur. Bebe?iniz do?ar, k?sac?k ilk kontrolleri yap?l?r ve hemen sizin ç?plak gö?sünüze yat?r?l?r. Üzeri örtülür ve ameliyat bitene kadar orada kal?r. Sonra beraberce odan?za ç?kabilirsiniz. Bunu yapan doktorlar var. Zor bir ?ey de?il, sadece al???k de?iller. Talep ediniz.)

Tamamen ki?isel fikrim, (buradan Ne?e Hocama selamlar) normal yolla do?an bebekler hayata bir mücadele ile ba?lad?klar? için psikolojik aç?dan daha güçlü insanlar olabilirler. Hamile ve do?um psikolo?u arkada?lar?m?n bu bölümü uzun uzun anlatabileceklerini dü?ünüyorum.

Bir de Yale Üniversitesi Kar??la?t?rmal? T?p Bölüm Ba?kan? Tamas Horvath, fareler üzerinde yapt?klar? ilginç bir çal??may? aç?klam??. Bebeklerini normal yolla dünyaya getiren fare annelerin bebeklerinin beyinlerinde UCP2 adl? çok önemli bir proteinin yüksekli?i dikkat çekmi?. Bu önemli protein sezaryenle dünyaya gelen bebek farelerin beyinlerinde oldukça dü?ükmü?. UCP2 bellek olu?umu ve depolanmas?, k?sa, uzun süreli haf?za için oldukça önemli bir protein. Bilim adamlar?n?n tahminleri, stres seviyesinin yükselmesiyle olu?an UCP2 proteininin, bebeklerin do?um kanal?nda hissettikleri bas?nçtan dolay? olu?an stresin, bu proteinin beyinlerinde ço?almas?yla ba?lant?l? oldu?u yönünde. Tabi bu henüz insan bebekleri için kan?tlanm?? bilimsel bir sonuç de?il, ama k?y?da görünen bir ???k olmad???n? kim söyleyebilir? Uzun süreli yürütülen çal??malarda, sezaryenle ve vajinal yolla do?an bebeklerin ö?renme ve haf?za farkl?l?klar? ara?t?r?lmaktad?r.

 Son olarak sezaryenle do?an bebeklerin, normal do?an bebeklere k?yasla çocukluk ça??nda obezite risklerinin fazla oldu?u görülmü?tür.

Normal do?umun kad?nlar üzerindeki yararlar?na gelirsek ilk olarak do?um sonras? k?sa bir sürede normal hayatlar?na devam edebilmeleri, hastanede fazla kalmadan bebeklerini al?p evlerinin rahat?na kavu?abilmeleri, aya?a kalk?p yürüyebilmeleri, do?umdan bir-iki saat sonra du? alabilmeleri, sezaryene nazaran çok daha az a?r?lar? olmas? ve bebekleriyle kolayl?kla ilgilenebilmelerini sayabilirim.

Asl?nda normal do?umda annenin ve bebe?in salg?lad??? hormonlar? biliyorsan?z ?iddetle normal do?um yapmak istersiniz. Bir anlat?r?m ki büyülenirsiniz. Örne?in do?umdan sonra bu hormonlar sayesinde anne ve bebek aras?nda olu?an a?k?n ve ba?lanman?n ten tene temasla desteklendi?inde emzirmenin uzunlu?unu ve kalitesini artt?rd???n?, do?um s?ras?nda salg?lanan endorfin hormonunun bebe?in kordon kan?nda dahi bulundu?unu biliyor musunuz? (Endorfin mutluluk hormonu, bedenin do?al morfinidir. B?rak?n kordonun mutlulu?u bebe?inize geri dönsün.) Yazar burada yemez içmez, göbek kordonunun geç kesilmesine gönderme yapar…

Normal do?um yapan kad?nlarda do?um sonras? kanamalar, enfeksiyonlar çok daha az görülür. Rahimlerine herhangi bir kesi yap?lmad??? için sonraki do?umlar? da rahatl?kla normal olabilir. (?lk do?um sezaryen olsa da, ikincisi normal olabilir.)

Her do?umda sorunlar ç?kabilir ama normal do?umda anne ölüm riski, sezaryen ameliyat?na göre çok daha azd?r. Son olarak eklemek isterim ki; sistemin bize bir do?um ?ekli gibi inceden yedirdi?i sezaryen, acil sa?l?k ve psikolojik durumlar hariç bir do?um ?ekli de?ildir.

Mutlu, huzurlu, bar?? dolu, sa?l?kl? ve bayram dolay?s?yla art?k bebeklerin sezaryenle al?nmad??? bayramlar diliyorum…

Bu yaz? 30 Temmuz 2014 Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.
 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :