Perine Masajı Nasıl Yapılır?

Perine masaj? nedir, nas?l yap?l?r? Do?umu kolayla?t?ran bu masaj hamileli?in kaç?nc? haftas?nda yap?lmal?? ??te anne adaylar?na öneriler…

Normal do?um yapmak isteyen annelerin do?um a?r?s?ndan sonraki en büyük korkular?ndan biri, perinede (vajina ve anüs aras?ndaki bölge) olu?abilecek travmalar ya da epizyotomidir. Ancak bu durumun da çaresi var. Hem kad?nlar?n hem de kad?n do?um uzmanlar?n?n do?um yapan bayanlar?n için yapabilecekleri ?eyler mevcut.

Perine masaj? nedir?

Gebelerin do?uma haz?rlanmak için kolayl?kla yapabilecekleri perine masaj?; perine bölgesindeki kaslar?n ve dokular?n esnemesini ve yumu?amas?n? sa?lar. Perine kaslar? üzerindeki fark?ndal??? art?r?r. Do?um s?ras?nda gev?emesi gereken bu kaslar?n fark?nda olmak, onlar?n nas?l gev?edi?ini ve nas?l s?k??t???n? fark etmek do?um süreci için oldukça yararl?d?r.

Perine bölgesi do?um için mükemmel bir mekanizmaya sahiptir. Bebe?in ç?k??? s?ras?nda sab?r, yava?l?k, aktif do?um pozisyonlar? ve spontane ?k?nmalarla yumu?ac?k esneyip bir akordeon gibi aç?larak bebe?in do?mas?n? sa?lar ve do?um sonras? h?zla eski haline döner. Bu mükemmel mekanizmaya “perine masaj?” yaparak destek olunabilir.

Perine masaj? ne zaman yap?lmal??

Perine masaj?n? gebeli?in 36. haftas? itibariyle doktorunuza dan??arak, haftada iki defa yakla??k be? dakika süreyle yapabilirsiniz. Masaja ba?lamadan t?rnaklar?n?z?n k?sa ve temiz oldu?undan, ellerinizi iyice y?kad???n?zdan emin olun. Ya? olarak badem, Hindistan cevizi ya da bu?day gibi do?al olanlar? veya kar???m olarak haz?rlanan perine masaj? ya?lar?n? kullanabilirsiniz. Önemli olan kulland???n?z ya??n do?al olmas?d?r.

 

Perine masaj? nas?l yap?l?r?

Perine masaj? yapmak için en uygun pozisyon s?rt?n?z? yast?klarla destekledi?iniz yar? oturur pozisyonu ya da tek aya??n?z? bir sandalye yard?m?yla yükseltti?iniz bir pozisyon olabilir. Masaj? do?ru yapt?ktan sonra bedeninizin rahat etti?i herhangi bir pozisyonu kullanabilirsiniz.

Ba?larken ya??n?z? sürdü?ünüz iki parma??n?z? (ilk günler tek parma??n?z? da kullanabilirsiniz) vajinan?z?n yakla??k 3-4 cm içine sokarak, vajen kaslar?n? anüse do?ru nazikçe esnetmeye ba?lay?n. Perine bölgesini bir saate benzetirsek; klitoris on iki ve anüs alt? olur. Siz parma??n?z? üç, alt?, dokuz ve dokuz, alt?, üç yönünde vajinadan anüse yani a?a??ya do?ru kayd?racaks?n?z. Bu kayd?rma hafif hafif esnetmeye dönecek ama ac?ma ya da yanma hisleri olmamal?. ?lerleyen günlerde parmaklar?n?z?n bask?s?n? hafifçe art?rarak perine bölgesinin esnekli?inin geli?mesine destek olabilir ve bu sayede y?rt?k, epizyotomi riskinden kaç?nabilirsiniz.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :