Perine Masajı

Merhaba epizyotomi ile ilgili yaz?mda perine masaj?n?n epizyotomi ve do?um s?ras?nda perine bölgesinde olu?abilecek do?al y?rt?klar? büyük ölçüde engelleyebildi?inden bahsetmi?tim. ?imdi bir bakal?m bu masaj nas?l yap?l?yor?

Perine masaj?n?n nas?l yap?laca??n? video detayl? bir ?ekilde aç?kl?yor.


Perine dedi?imiz yer anüsle vajina aras?ndaki bölgedir. Do?um s?ras?nda olu?abilecek y?rt?k ya da epizyo bu bölgese olu?ur. E?er epizyotomi ve y?rt?klardan kaç?nmak istiyorsan?z ki san?r?m herkes evet diyecektir, hamileli?inizin son be? ya da alt? haftas?nda hergün enaz?ndan yapabildi?iniz kadar çok perine masaj? uygularsan?z bu bölgedeki dokular?n?z, kaslar?n?z daha esnek olacak, epizyotomiden ve olu?abilecek y?rt?klardan kaç?nma oran?n?z artacakt?r.
Birde ülkemizde bulunmayan bir sistem var,”Balon Sistemi”. Elle masaj yapmak yerine küçük bir balon ?i?irilip, indirilerek perine bölgesinin esnemesi sa?lan?yor. Adamlar dü?ünmü? yapm??. http://www.epi-no.com/


Videoda anlatt? ama bir de ben yazay?m.
Bu masaj nas?l yap?lacak?
Do?al olarak masaj? yapacak ki?inin t?rnaklar? k?sa ve elleri temiz olmal?. Siz masaj?n?z? kendi kendinize yapacaksan?z ba? parma??n?z? kullanman?z daha rahat olacakt?r. E?iniz masaj?n?z? yapacaksa i?aret parma??n? kullan?rsa daha rahat eder. ?sterseniz eczanelerde sat?lan lasteks eldivenleride kullanabilirsiniz.
Yar? oturur pozisyonda ya da tek aya??n?z? bir sandalyeye dayamak masaj için rahat bir pozisyon olacakt?r.
Piyasada sat?lan perine masaj ya?lar?n? kullanabilir. http://www.aisha.com.tr/urunler_detay.php?category=3&subcategory=27&urun=181 ya da epizyotomi yaz?mda 50 ml lik bir ya? kar???m? tarifi vermi?tim, onuda kendiniz evde haz?rlay?p kullanabilirsiniz. Ben bunlar?n hiçbiriyle u?ra?amam diyorsan?z da aktardan alaca??n?z bu?day tohumu ya?? veya badem ya?? da (içinde yüksek miktarda E vitamini vard?r) i?inizi görür.

Ba?lang?çta tek parma??n?z? kullanabilirsiniz. (Biraz al??t?ktan sonra, masaj? iki parmakla uygulay?n). Parma??n?z? vajinan?z?n en fazla 3-4 cm içine kadar sokun ve kegel egzersizini bir kez uygulay?n. Böylece e?er masaj? kendiniz yap?yorsan?z ba?parma??n?zda, e?iniz yap?yorsa i?aret parma??nda pelvik taban kaslar?n?z?n gerilimini hissedecektir. ??te bu çal??an kaslar her yerde bahsedilen me?hur pelvik kaslar?d?r.

?imdi pelvik taban kaslar?m?z?da buldu?umuza göre onlar? gev?etip masaja ba?layabiliriz. Nazikçe anüse do?ru, yani diyelim yar?m oturuyoruz hem a?a??ya do?ru hem de saat 3 ve 9 yönüne, ritmik bir U harfi çizerek masaja 3 dakika kadar devam edin. Bu masaj s?ras?nda pelvik kaslar?n?z? gev?etmeye konsantre olabilir ve nefes fark?ndal??? çal??abilirsiniz. Ba?lang?çta vajina duvar?n?z?n gerilmesi normaldir fakat birkaç egzersiz sonunda doku daha kolay bir ?ekilde gev?eyip esneyecektir.
Perine masaj?na ?s?nd?ktan sonra dokunun esnemeden dolay? bir parça ac?maya ya da yanmaya ba?lad???n? hissedecek kadar bask?y? artt?r?n (fazlada abartmay?n). Do?um s?ras?nda baz? doktorlar da bebe?inizin ba?? ç?karken bu masaj?n bir benzerini uygularlar ayn? yanma hissi burada da olur.
??te bu kadarrrr, çal??malar ba?las?n. Ü?enmeyin, aman bo?ver demeyin, bence bir deneyin… 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :