Pilates Topunu Doğumda Kullanmak

Her zaman yan?n?zda sizi destekleyecek bir ki?i olmal?. Kimse do?umda pilates topunun üzerinden dü?menizi istemez.
Do?umda kullanaca??n?z pilates topunun büyüklü?ü size uygun olmal?. Boyunuz k?saysa kocaman bir topun üzerinde oturmak pek konforlu olmayabilir.


Aynen videodaki gibi topa oturup kalçan?z? öne, arkaya, sa?a ve sola sallamak sizi sanc? sürecinde rahatlatabilir. Topa oturmak ve kalça sallamak bebe?inizin ba??n?n rahim a?z?na yapt??? bask?y? artt?r?r ve do?um h?zlan?r. Bazen do?umda ?öyle derler “bebek hala yukar?da, a?a??ya inmemi?” ??te o zaman topun üzerinde vakit geçirme vakti gelmi? demektir. Doktorunuza bu fikrinizi söylemekten çekinmeyin. Ayakta olmak, çömelmek, topa oturmak,yürümek bu durumda çok yarar? olacakt?r.
Sanc? aralar?nda ise, yata??n?za ba??n?z? koyup dinlenebilirsiniz.
Bu pozisyonda destek veren ki?ininde anneye masaj yapmas? oldukça kolayd?r. Sanc? s?ras?nda belinde yo?un bask? hisseden anneye destek olan ki?inin, yine annenin beline yapaca?? ters bask? sayesinde anne do?um sürecini çok daha rahat geçirir.
Sanc? aralar?nda anneye aromaterapi ya?lar?yla rahatlat?c? masajlar yapabilirsiniz. Kokulu bir ya? kullan?yorsan?z önce anneye koklat?n, sonra masaja ba?lay?n.
Topa oturmak sizi yorduysa, topunuzu yata??n üzerine koyup dizlerinizin üzerinde toptan destek olarak dört ayak pozisyonunda sanc?lar?n?z? kar??layabilirsiniz.Videoda bu pozisyonda daha ufak bir top kullanm??lar harika olmu?. Bizin için hastanede top bulmak bile büyük bir ?ans :)
Bu topla yap?lan dört ayak pozisyonunu yerde de deneyebilirsiniz. Özellikle do?um sürecinin yo?unla?t??? zamanlar için çok iyi bir pozisyondur.
Topunuzu du?a götürüp üzerine oturabilirsiniz. Hem su sizi rahatlat?r, hem de yerçekimi yard?mc?n?z olur. Yanl?z topun alt?na bir havlu sermelisiniz, aman kay?p dü?meyin;)
Pilates topunu do?umda kullanmak, doula
Topla farkl? pozisyonlara girerek do?um sürecinizi kolayla?t?rabilirsiniz.


Epidural analjezi kullanmak isterseniz yine toptan yard?m alabilirsiniz. Doktorunuz ya da ebeniz yataktan ayr?lman?z? istemeyebilir; epidural kulland???n?zda tansiyon dü?me riski oldu?undan ve daha fazla NST ye ba?l? kald???n?zdan hareket özgürlü?ünüz biraz k?s?tlanabilir. Burada unutmaman?z gerek önemli bir nokta var. Siz do?um sanc?s?n? daha az hissediyor olsan?zda, bebe?iniz içeride hala dönü?lerini yaparak ç?k??a yakla?maya çal??makta. Biz ona bu yolculu?unda yard?mc? olmak için az?c?k hareketli olmal?, yan yay?yorsakta yar?m saatte bir yön de?i?tirmeliyiz. Bu kocaman toplarla yata??n içinde diz üstü, dört ayak pozisyonu epiduralla anneler için uygundur. (Yukar?daki resimde iki yandaki anne gibi…)

Bir de yurt d???nda kullan?lmaya ba?layan Peanut Ball (f?st?k top) var. O da epiduralli anneler için ideal.

 


Epiduralli anneler için f?st?k top 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :