Rahatla ve bebeğine yol aç

Ben henüz do?um yapmad?m ama ald???m e?itimlerden, okudu?um kitaplardan ve destek oldu?um do?umlardan ö?rendi?im belki de en önemli ?ey, do?umda gev?emi? ve bu sayede bebe?inin do?um yolunu açm?? annelerin bu süreci çok daha kolay ve keyifli geçirdikleri…
Do?um bir kas eylemidir. Annenin güçlü rahim kaslar? aynen kalp kaslar? gibi istemsiz bir ?ekilde çal??arak bebe?in do?um kanal?ndan geçip dünyaya do?mas?n? sa?lar. Baz? kaslar, bebe?i kibarca annesinin koynuna uzat?rken, baz? kaslar da gev?eyerek, yumu?ayarak, rahatlayarak bebe?in yolunu açar. ??te bu kusursuz i?leyen mekanizmaya destek olmak, do?umun keyfine varmak isteyen her anne, bilinçli olarak gev?emeyi ö?renmelidir. Çünkü rahim kas?l?rken gergin, korku dolu ve stresli bir annenin yüz, omuz, s?rt, kar?n, bel, bacak, ayak kaslar? da kas?l?r. Anne korkuyla nefesini tutar ve o s?rada geçirdi?i do?um dalgas? s?ras?nda bedeni hem kaskat? kesilir, hem de nefesini tuttu?u için bebe?ine ve o s?rada çal??an rahmine oksijen gitmez. Bu da bebe?in kalp at?m?n? dengesizle?tirebilir ve annenin o dalgay? zor bir ?ekilde geçirmesine neden olur.


Dalgalar s?ras?nda ve aralarda bedenini gev?etmi?, nefeslerine konsantre olmu? bir anne, bebe?ini dünyaya yakla?t?racak yeni dalgay? da rahat ve gev?emi? bir ?ekilde kar??lar. Gelen bu dalgay? kucaklar, onunla uyum içinde çal???r ve gev?eyerek bebe?inin yolunu açar. Dalgalar kimi zaman büyür ama gev?emi? ve korkulardan ar?nm?? bir beden onlara da k?sa sürede uyumlan?r. Bilir ki bu dalgalar onun en büyük yard?mc?s?d?r…
Hamilelik sürecinde gev?emeyi ö?renmek için yapabilece?iniz ve do?um sürecinde de rahatl?kla uygulayabilece?iniz pek çok yöntem vard?r. Bunlardan biri kar?n nefesidir ve bu basit nefes tekni?i bebe?inizle harika bir do?um deneyimi ya?aman?z sa?layacakt?r.
Gözleriniz aç?k ya da kapal? olabilir. Burnunuzdan, e?er burnunuz t?kal?ysa a?z?n?zdan (dilinizi üst ön di?lerinize de?direrek) bir nefes al?n ve bu güzel, ?ifa dolu nefes karn?n?za dolsun. Belki karn?n?zda renkli bir balon ?i?irdi?inizi hayal edersiniz (isterseniz balona içinizden o anda geçen bir rengi verin), ya da o ?ifa dolu nefesin bebe?inizin yüzünü güldürdü?ünü ona sa?l?k, ne?e, sevgi ve mutluluk verdi?ini dü?ünebilirsiniz. Burada önemli olan nokta, o nefesin karn?n?za dolmas? ve onu ?i?irmesidir. Böylece kar?n kaslar?n?z gev?eyecek, konsantreniz bu i?e odaklanacak ve hem bedeninize, hem de bebe?inize daha çok oksijen gidecektir. Çok de?il günde birkaç dakikan?z? ay?raca??n?z bu egzersiz, bebe?inizle ba?lar?n?z? güçlendirir ve sizi çok daha rahat bir do?uma haz?rlar.
Gev?emi? bedeninizde dünyaya yolculu?unu yapan bebe?iniz mutlu, siz mutlu, e daha ne olsun :)


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :