Sanat Küçük Kalplere Dokunuyor

Sanat, t?p ve i? dünyas?, kalp hastas? çocuklar için el ele veriyor. Ünlü ressam Renée Niklan’?n 17 eseri, 10-14 Nisan tarihlerinde Ekavart Gallery’de sergileniyor. Ekavart Gallery nerede diyenlere, i?te adres: The Ritz-Carlton Hotel, Süzer Plaza, No: 15, Gümü?suyu-?stanbul. Sergi, çar?amba-cuma günleri 11.00-18.30, cumartesi günü ise 12.00-18.30 saatleri aras?nda gezilebilir.
Bu serginin di?erlerinden fark? ne derseniz, salt bir resim sergisi olman?n ötesinde bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi niteli?i ta??d???n? söyleyebiliriz. Sergideki eserlerin sat???ndan elde edilecek gelirin tamam?, geli?mekte olan ülkelerde do?u?tan ya da sonradan kalp hastas? olan çocuklar?n tedavi edilmesi için kullan?lacak. Tedavileri, bu i?e gönül vermi? bir avuç t?p insan?n?n kurdu?u Herkes ?çin Kalp Derne?i (www.cptg.ch) gerçekle?tirecek. Dernek, modern t?bb?n sundu?u olanaklardan yararlanamayan bu çocuklar?n ?sviçre’de ya da kendi ülkelerinde ücretsiz tedavi olmalar?n? sa?l?yor.
Ne yaz?k ki, geli?mekte olan ülkelerde her y?l yakla??k 2 milyon çocuk kalp bozukluklar?yla do?uyor ve bu çocuklar?n yar?s? maddi kaynak veya sa?l?k sektöründeki insan kayna?? yetersizli?i nedeniyle ilk iki y?l içinde ya?am?n? yitiriyor. Bu ülkelerde aç?k kalp ameliyat? olmay? bekleyen çocuklar?n say?s? ise 8 milyonu buluyor.


Herkes ?çin Kalp Derne?i’nin kurucusu Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos. Kalangos, iki kez Nobel T?p Ödülü’ne aday gösterilmi? bir kalp cerrah?. Bu alanda 14 ayr? teknik geli?tirmi?. Son 100 y?l?n en iyi cerrahlar?ndan biri olarak tan?n?yor. Ayr?ca, dünyan?n en prestijli t?p ödüllerinden Frans?z T?p Akademisi Ödülü’ne sahip.
Sergi, Alvimedica’n?n sponsorlu?unda gerçekle?tirilecek. Alvimedica Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hay?r amaçl? bu tür etkinliklere özel önem veriyor ve Herkes ?çin Kalp Derne?i’ni yürekten destekliyor.
Niklan’?n mutluluk, umut ve sevgi mesajlar? içeren eserlerinden olu?an “Sanat Küçük Kalplere Dokunuyor” temal? sergisini mutlaka görün. Gidemem diyorsan?z, sergiyi Türkiye’nin ilk online sanat televizyonu www.ekavart.tv’de de izleyebilirsiniz. Resimler, yüre?inizi ?s?tacak…
Hem dernek hem de sergi hakk?nda ?uradan bilgi alabilirsiniz: http://alvimedica.com/hearts-for-all/tr/

Bir bumads sosyal sorumluluk içeri?idir.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :