Sezaryenden sonra normal doğum

Bir kere sezaryen olmak demek; bundan sonraki do?umlar?n?z?n da sezaryen ameliyat?yla olaca?? anlam?na gelmez! Sezaryenden sonra normal do?um yapmak gayette mümkündür. Bir kere sezaryen, hep sezaryen olmak zorundas?n?z demek de?ildir.

Tabi bunun çok kolay olaca??n? söylemiyorum. Öncelikle SSVD yani Sezaryen Sonras? Vajinal Do?um yapt?ran bir kad?n do?um uzman? bulmal?s?n?z. Sanki çok zor, tehlikeli ve hiç yap?lmayan bir do?ummu? gibi ço?u kad?n do?um uzman? SSVD yapt?rmay? tercih etmiyor.

Asl?nda ?a??rmamak laz?m; zaten ço?u normal do?um da yapt?rmay? tercih etmiyor ki birde biz ssvd istiyoruz. Sonra etraf?n?zda ilk do?umunuzun sezaryen oldu?unu bilen anneye, karde?e, e?e, dosta ssvdnin olabildi?ini anlatmal?s?n?z. Zira onlar her?eyi bilirler ve akl?na gelmeyecek korkunç senaryolar? ard? arkas? s?ralayabilirler.

Sezaryen sonrası normal doğum

 

Tjod ve Perinatoloji Derne?i ile Sa?l?k Bakanl???n?n ortakla? haz?rlad??? Do?um Eylemi Yönetim Rehberinde; “Daha önce bir veya iki kez sezaryen ile do?um yapm?? ve vajinal do?um için herhangi bir ek risk faktörü olmayan gebelere, riskler ve yararlar anlat?ld?ktan sonra planlanm?? vajinal do?um önerilebilir.” demektedir. Yine ayn? rehberde SSVD için gerekli ko?ullar ?öyle s?ralanm??t?r;

– Sezaryenin alt segment insizyonla yap?lm?? olmas?.

– Uterusta sezaryenden ba?ka ameliyat yada anormallik olmamas?.

– Pelvic darl?k olmamas?.

– Fetusun 4000 gr’?n alt?nda olmas?.

– Hamilenin tüm do?um eylemi boyunca doktor takibinde olmas? ve gerekirse acil sezaryen olabilmesi için ko?ullar?n haz?r olmas?.

– 24 saat fetal monitorizasyonun gerçekle?ebilecek ko?ullar?n sa?lanm?? olmas?.

– Acil bir durum için gerekli anestezi ekibi ve ameliyathane ko?ullar?n?n haz?r bulunmas?.

– Acil bir durum halinde kan nakline olanak sa?layan ko?ullar?n olmas?d?r.

Amerikan Kad?n Do?um Birli?i (ACOG); tekrarlanan sezaryenin SSVD’den daha riskli oldu?un? ve birden fazla sezaryen geçmi?inin SSVD riskini artt?rmayaca??n? belirtmi?tir.

Gelelim risk durumlar?na; Zaten hamileli?i boyunca ottan doktan korkutulmu? annemiz tabi ki ssvd den de bir hayli korkutulacakt?r. Klasik korkular? gerçersek (çat?m dar m?, acaba do?urabilecek miyim, hamilelik ?ekerim yükseldi mi, çok mu kilo ald?m, bebe?im ya 4 kg olursa, ya doktorun söyledi?i tarihte do?uramazsam bir kaç?d?r.) ssvd için en büyük korku eskiden oldu?u sezaryen diki?lerinin aç?lmas?d?r.

Yukar?da bahsetti?im Do?um Eylemi Yönetmeli?ine göre bu risk yani uterus rüptürü riski (önceki sezaryen alt segment insizisyon ile yap?lm??sa) yüzde 0.2-1.5 aras?ndad?r. Acil sezaryen riski %30 ve fetal s?k?nt?, yenido?an ünitesine ihtiyaçt?r. Ssvd ye ba?l? bebek kayb?n?n onbinde 2-3 oldu?unu ve bu oran?n ilk normal do?umunu yapan hamilelerde de ayn? oldu?unu dü?ünürsek, sezaryen sonras? vajinal do?umum asl?nda abart?ld??? kadar yüksek riskli bir durum olmad???n? görürüz.

Kad?nlar?n elinden normal do?um yapma haklar? al?nmas?n! Ssvd nin riskleri yan?nda avantajlar? da annelere aç?kça anlat?ls?n! Kad?nlar art?k hamilelik ve do?um yolunda korkutulmas?n, yüreklendirilsin! Son sözüm de anne adaylar?na; Unutmay?n doktor sizi do?urtmayacak. Bebe?inizi siz do?uracaks?n?z. Bunun için güçlenin, haz?rlan?n ve do?umunuza sahip ç?k?n!!!

Sevgiyle yazd?m 😉

Doula Özge Dündar Ta?k?n


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :