Sinan'ın normal doğum hikayesi

Geçen gün yaz?s?n? yazm??t?m, herhalde beni duydu. Sina’c?k 26 Aral?k çar?amba günü 18:51 de, normal do?umla dünyaya gözlerini açt?.

Benim için co?ku dolu, içimi mutlulukla dolduran, ilham veren bir do?umdu. Her kad?n böyle do?umlar? hak ediyor.
Do?uran annenin çok yak?n arkada??m oldu?unu bir önceki yaz?mda payla?m??t?m. Sina’n?n gelmeye karar verdi?ini ö?rendi?imde gerçekten çok heyecanland?m, stüdyodan eve uçarak gidip doula çantan? ald?m, f?rlad?m arkada??ma at??t?rmal?k bir?eyler ald?m ve acayip bir trafik içinde hastanenin yolunu tuttum.

?imdi hikayenin gerisini ben de?il, ba? roldeki anne yazs?n istiyorum. Eminim ikimizin hikayesi birbirinden çok farkl?d?r. Ben sadece bu do?umun ö?retici yönlerini sizlerle payla?aca??m.

 

Sinan'ın doğumundan öğrendiklerimiz

 

1- Bebekler istedikleri zaman do?arlar.
Do?umdan bir gün önceki doktor kontrolünde Sina’n?n henüz do?maya pek niyetli olmad???n? ö?renmi?tik ki, ertesi gün do?um gerçekle?ti.

2- ?lk do?umlar ço?unlukla uzun sürer.
Valla annemiz hafif kar?n a?r?s?yla olmaz da yinede bir kontrol ettireyim diye doktoruna gitti?inde 4,5 cm le hastanenin yolunu tuttu ve 5 saat sonra do?um gerçekle?ti.

3- Epizyotomisiz normal do?um olmaz, y?rt?l?rs?n.
Annemizin ilk do?umuydu, epizyo olmad?, y?rt??? olmad?. Doktoru ?k?nma sürecinin oldukça kontrollü ve yava? olmas?n? sa?lad?.

4- Annenin isteklerine sayg?l? ve sab?rl? bir doktoru vard?.
Bebe?in kalp at??lar? do?um sürecinin ba?lar?nda, sanc?larla beraber dü?üyordu. Doktoru bir saat kadar nst kontrolünde anneyi bebe?i izledi ve bebe?in kalp at??lar? toparlan?nca bir daha anneyi nst’ye ba?lamad?. Hareketli olmas?na izin vererek ara ara el dopleriyle bebe?in sanc?lara verdi?i tepkiyi kontrol ederek do?um sürecini sürdürdü.

5- Göbek kordonu boynuna dolanm?? bebekler normal do?amaz.
Sina do?du?unda kordonu boynuna 3 defa dolanm??t?, art?k nas?l becerdiyse :) Gayet sa?l?kl? bir ?ekilde do?du, annesini hemen emdi. Kordon dolanm?? bile olsa düzenli kalp at??lar? takip edilen bebekler normal do?umla do?abilirler.

6- Do?al do?um isteyin ama bu konudaki keskin fikirlerinizi törpüleyin. Do?um sürecinde her ?eyle kar??la?abilirsiniz.
Hikayemizdeki anne do?al do?um istiyordu fakat do?um sürecinde baz? desteklere ihtiyac? oldu. Doktorunun verdi?i do?ru ve zaman?nda kararlar? kabul ederek, do?umunu oldukça normal gerçekle?tirdi. Örne?in ?k?nma süreci 2 saati geçince ald??? dü?ük doz suni sanc? ona, bebe?ini dünyaya getirmesi için yard?mc? oldu.

7- Do?um çok ac?l?d?r. Epidural almadan normal do?um yap?lmaz. Epidural gibi bir nimet varken annelerin bu kadar ac? çekmesine çok k?z?yorum. ( klasik kad?n do?umcu sözleri )
Ac? alg?s? insandan insana, bulundu?unuz ortama, yan?n?zdaki ki?ilerin yakla??m?na, sizin ne kadar normal do?um yapmak istemenize, do?um sürecinde size yap?lan gereksiz rutin müdahalelere, do?um korkular?n?za ve daha pek çok nedene ba?l? olarak de?i?ebilir. Bu do?umdaki anne 6-7 cm aç?kken sanc?lar? kolayl?kla atlat?yordu, yan odadan gelen ba??r??lar 2 cm aç?kl??? olan bir anneye aitti. ?imdi ikisinin birbirinden ne fark? var, bir dü?ünmek laz?m…

8- Normal do?um yapmak istiyorsan?z, do?um sürecinizde yan?n?zda size kesintisiz destek verecek birileri olsun.
Do?um sürecinde size ac?yan gözlere ihtiyac?n?z yok. Elinizi tutan, do?uran kad?n?n dilinden anlayan, onu rahatlatan, güç veren ki?ilerin do?um alan?nda olmas? gerek. Bu ki?i doulan?z, e?iniz, k?z karde?iniz olabilir. Sadece do?um alan?n?zda gereksiz yüksek sesle konu?an, size muhalefet eden, durmadan telefonu çalan, size ac?yan, “ayyy çok mu ac?yor” yada “aman ne olacak birazdan bitecek” diyen birileri olmas?n.

9-Do?um sürecinde yemek yenmez, su içilmez ve damar yolu aç?lmazsa olmaz.
Bir buçuk iskender yenmez ama size enerji verecek ?eyler yiyebilirsiniz. Do?uma sak?n aç gitmeyin. S?k s?k az miktarla da su için, susuz kalmay?n ve damar yolunun normal do?umda ne i?i var. Size 4-5-6 cm lerde epidural anestezi yapabilen bir ekip, acil bir durumda kolayca damar yolu açabilir.

10-Yata?a ba?l? kalmay?n, hareketli olun, pozisyon de?i?tirin.
Do?um sürecinde hareket etmek yada yatmak yerine farkl? pozisyonlar? denemek sanc?lar? daha az hissetmenize, onlarla daha kolay ba?a ç?kman?za yard?mc? olur. Bebe?in daha kolay a?a?? inmesini sa?lar. Siz do?um yaparken pozisyon de?i?tirmeyi unutabilir yada kimi zaman ü?enebilirsiniz. Do?um öncesi yan?n?zda kim destek olacaksa bunu onunla konu?un ve sizi ihtiyac?n?z do?rultusunda yönlendirmesi, destek olmas?n? isteyin.

11- Do?ru doktoru bulmak çok önemli.
Sizin isteklerinize sayg? gösterip, normal do?um sürecini gerçekten NORMAL ya?aman?z? sa?layacak doktoru bulun.

Bugün arkada??m? ziyarete gidece?im, bakal?m 4 günlük Sina’yla neler yap?yorlar.
Sevgiler
Özge 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :