SSVD pozitif doğum hikayesi

21 Nisanda 40.haftam?z? doldurduktan sonra bizi epeyce bekleten k?z?m?za sa?l?kl? s?hhatli bir ?ekilde kavu?turdu?u için Rabbimize sonsuz ?ükürler olsun. Bu do?um süreci bana çok önemli bir ?eyi ö?retti: sab?rl? olmay? ve hayatta ço?u zaman yan?ld???m?z?n aksine her ?eyi kontrol alt?na alamayaca??m?z?… Do?um vakti yakla?t?kça normal do?um için ?artlar?n gerçekle?mesini beklerken, bunun ne bizim elimizde, ne de doktorun elinde olmad???n? anl?yor insan. Hem bebe?in gelmesini ve sanc?lar? beklerken, hem bebe?in do?um kanal?na girip ba??n? yerle?tirmesini beklerken, hem de sanc?lar? çekerken insan sab?rl? olmay? ö?reniyor.

Hamileli?imin 4.ay?ndan sonra ssvd denemeye karar vermi?tim san?r?m, arkada??m Zekiye Baykul’un te?vik ve destekleriyle… Bu süreçte elimden geldi?i kadar bilgilenmeye ve kendimi do?uma haz?rlamaya çal??t?m. ?kinci do?umumu normal do?um ?eklinde yapmak istiyordum, ama önemli olan sa?l?kl? bir ?ekilde bebe?imize kavu?makt?. Biz deneyelim, olmazsa, gerekirse sezaryen de olabilir fikri de hep akl?m?zdayd?. Sezaryen olacakt?ysa da bu planl? bir tarihte de?il, yine bebe?imin karar verdi?i ve dünyaya gelmek istedi?i tarihte olmal?yd?. Doktorumla görü?üp ona güvendikten sonra ve ayn? zamanda bizden yana da ona güven verdikten sonra ssvd için do?um vaktini beklemeye ba?lad?k.


SSVD pozitif do?um hikayesiGebeli?imin 38.haftas?nda ssvd grupta duyurusunu gördü?üm doula çekili?ine kat?l?p çekili?te kazanmak benim için çok güzel bir sürpriz olmu?tu. Doula neydi asl?nda tam olarak bilmiyordum ama do?um sürecinde yan?mda olacak bana güven verecek bir arkada? bile olsa benim için çok iyi olacakt?.

Sevgili doulam Özge (Dündar Ta?k?n) ile telefonla görü?üp tan??t?k ve do?umdan önce bir kere görü?üp bir miktar nefes egzersizleri ve do?um plan? yapma imkân?m?z oldu. Do?umuma çok az kald??? için normalde uygulad??? e?itimler için vaktimiz olmad?.

40+3 te Çar?amba günü kontrole gitti?imde bebe?in ba?? hala yukar?dayd?. Do?um da ba?lam?yordu henüz.

Per?embe gecesi hafif sanc?lar ba?lad?. Gece boyu devam etti ama sabah geçti. O günden ba?layarak bir hafta boyunca her gece sanc?lan?p gündüz dinlendim. Son birkaç gece sanc?lar?n ?iddeti epeyce artm??t?, sanc?lar hafifleyene kadar uyutmuyordu ve sanc?lar? yatarak geçirmek çok zordu. 41+4 te gündüz hafifleyen sanc?lar?m? tetikleyerek do?umu ilerletme karar? ald?k. 3 cm aç?kl?kla 13:00 gibi hastaneye yat?? yapt?k. Yar?m saat kadar hafif suni sanc? deste?i ile do?umum ba?lam?? oldu. Bebe?imiz de 01:40 ta dünyaya geldi.

Yakla??k 12 saatlik bu sürecin her an?nda do?um destekçim Özge’nin çok eme?i var.( hikayemin bu k?sm?nda biraz doulamdan bahsetmek istiyorum ki, benim gibi doulal?kla ilgili çok da bilgisi olmayan arkada?larla ya?ad???m tecrübeyi payla?ay?m.)
Normalde sanc?lar?m ba?lad???nda özge evime gelecekti ve hastaneye gidene kadarki süreci evde beraber atlatacakt?k ama, hem evimin hastaneye çok uzak olmas?, k?ta de?i?tirecek olmam?z yüzünden hastaneye gidi?imizi çok geciktiremeyece?imiz için, hem de sanc?lar?m?n biraz farkl? bir ?ekilde geli?mesi nedeniyle Özge’nin eve gelmesi gerekmedi. Tedirgin ve heyecanl? bir ?ekilde gitti?im hastanede Özge’yle bulu?mak, rahatlamamdaki ilk a?ama oldu. Az sonra doktorumu da güler yüzü ve sakin tav?rlar? ile yan?mda görmek beni daha da rahatlatt?. Sanc? odam?za al?nd?ktan sonra Özge’nin içinde her?ey olan çantas?ndan ç?kard??? do?al kokular, mumlar, masaj ya?lar?, kalpli kurabiyeler ve her i?e yarayan mavi ?al? sayesinde (hem karn?m? s?cak tutmak için jeli ba?lamaya, hem de floresan?n üzerine örterek oday? lo? ???kl? hale getirmeye yarad? ayn? ?al) oda, hastane odas?ndan ç?k?p bir keyif odas? haline dönü?tü. Güzel bir limon kokusu e?li?inde ku? ve su seslerinin e?lik etti?i müziklerle Özge’nin telkinleri bir araya gelince hipnobirthing’deki gev?emeleri uygulamak daha kolay oldu. Zaman zaman da hareketli müziklerle, gelen dalgalarla pilates topu üzerinde z?playarak ba? etmeye çal??t?k. Pilates topumuz da genel olarak çok i?e yarad?. Sanc?lar yürümeme engel olmadan bir ara d??ar?ya çorba içmeye bile gittik. Sürecin 7-8 saatlik k?sm? bu ?ekilde çok s?k?lmadan ve usanmadan geçti. Sonras?nda dalgalar?n ?iddeti artt?kça her gelen dalgay? Özgenin masajlar? ile kar??lad?k. Özge sürekli bana telkinlerde bulunuyordu, her gelen sanc?da nefesime odaklanmam?, kendimi kaybetmememi, az sonra bir dalgan?n daha geride kalaca??n? söylüyordu sürekli. Hem doktorum hem de özge çok iyi gitti?imi, sanc?lar? çok iyi kar??lad???m? söylüyorlard? ama bunu beni motive etmek için mi söylüyorlard?, yoksa gerçek miydi bilemiyorum, çünkü bana çok zor geliyorduJ
Birkaç saat sonra ben sanc?lardan ve Özge’nin telkinlerini dinlemekten usanm??t?m ama o saatlerce her dalgada bana benzer ?ekilde destek olmaktan yorulmam??t?. (hatta son zamanlarda yeter art?k, sus diye kendisine k?zd???m? da hat?rl?yorum. Umar?m halimi anlayarak ho? görmü?tür:) bu süreçte vaktinin ço?unu yan?m?zda geçiren doktorumdan da Allah raz? olsun. Beni hiçbir ?ekilde endi?eye sokmadan, çok esnek, rahat tav?rlar?yla bana çok yard?mc? oldu. Mesela çok az tu?e yapt?, hiçbir ?ekilde, ?öyle olmazsa böyle olur vs diyerek beni endi?elendirmedi (hatta kendi endi?elerini bile saklad? benden). E?er benim takatim kalm?? olsayd? özge do?um masas?na al?nmadan do?urabilmem için çokça sab?r telkin etti, doktorum da istedi?im pozisyonda kalmama müsaade etti. Ama art?k hiç gücüm ve takatim kalmam??t?. Do?um masas?na doktorum ve özge kollar?mdan tutarak gidebildim ancak. Biraz müdahale ile de, do?um masas?nda çok kalmadan, k?sa süre sonra bebe?imin kordonu kesilmeden kuca??ma verdiler. O an? ya?ad???ma gerçekten inanam?yordum. Çok zordu, burada birkaç saat diye k?sa bir zaman dilimiymi? gibi bahsetti?im süre geçmek bilmemi?ti sanki ama Allah’?n yard?m?yla olmu?tu i?te. Hem bebe?im hem ben sa?l?kl?yd?k. Hemen emziremedim, çünkü hem kollar?mda bebe?i tutacak gücüm yoktu, hem de bebe?e oksijen verilmesi gerekti. Doktorumun dedi?i gibi do?um olay?n? ilmel yakin ?eklinde, sadece bilgi olarak biliyordum. ?imdi hakkal yakin oldu. Ya?ayarak tecrübe etmi? oldum.

Bu süreçte bana her zaman ve her ?ekilde destek olan e?ime; bana doktorlu?unun yan?nda abla s?cakl???yla davranan, beni sevdi?ini ve iyili?imi istedi?ini hissettiren, kendisine duydu?um güvenle ve rahat tav?rlar?yla beni endi?elenmekten ve stresten uzak tutan sevgili doktoruma; gününün tamam?n? yan?mda geçirerek her sanc?mda gerçek anlamda yan?mda olan, benden daha çok do?al do?um için u?ra?an ve do?umdan sonra bebe?imin ilk foto?raf?n? çekip yana??mdan öperek gecenin bir yar?s? evinin yoluna dü?en sevgili Özge’ye ne kadar te?ekkür etsem azd?r. Onlar olmasayd? belki de yolu tamamlayamazd?m.

3 May?s 2013


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :