Ssvd ve Doğal Doğum Destekçisi Bir Anneden Mektup Var

Dün okudu?um bu yaz? benim içime çok dokundu.Yazar?m?z,SSVD ve Do?al Do?um aktivisti güçlü bir anne.Beni k?rmad? ve yaz?s?n? payla?mama izin verdi.

Bu harika yaz? için çok çok çok çok te?ekkür ederim.

Kalbim sizinle…


Boyut De?i?tirme, Do?um ve Merhamete Dair…

Hayatta çok ?eyi telafi edebiliyor insan. Ama belki de en çok do?um ve ölüme dair olanlar? telafi edemiyor. Do?um an? da ölüm an? gibi çok özel. Hiç ölmek üzere olan birisinin yan?nda bulundunuz mu bilmem ama o anda sükuneti sa?lamak ölen ki?iye ve ölüme sayg? bak?m?ndan son derece elzem.

E?er bir anne do?um an?na dair telafi edilemeyecek ?eyleri içinde ta??yorsa, bunlar? unutmas? gerçekten güç olabiliyor. Hele de o telafi edilemeyecek ?eylerin asl?nda hiç de zor ?eyler olmad???n? biliyorsa. Hele de o telafi edilemeyecek ?eylerin sadece ve sadece insana gösterilecek merhamet ile ilgili oldu?unun çok fark?nda ise… Evet bu gibi durumlar? unutmak gerçekten güç.

Anneye ve bebe?e do?umda sevgi, sayg?, ?efkat ve merhamet gösterin. Belki de gösterdi?iniz en ufak bir merhamet, size iki cihanda da yeter. Böyle bir merhamet ve sevgiyi göstermek için f?rsat kimin elinde ise (doktor, ebe, doula, e?, aile, arkada? …) bu f?rsat? sonuna kadar de?erlendirmelidir. Bu f?rsat herkesin eline kolay kolay geçecek bir f?rsat de?ildir. Evet bu bak?mdan kad?n do?um doktoru olmak, ebe olmak, doula olmak, do?um yapan ki?iye destek verecek olan e? olmak ya da do?um yapacak ki?inin arkada?? olmak çok k?ymetli. Bu s?fatlara haiz olmu?sa insan, bilmeli ki önünde bir can? sevindirmek için, bir boyuttan di?erine yap?lacak geçi?e tan?k olmak için büyük bir f?rsat var.

Do?um an?, bir can?n boyut de?i?tirmesidir. Ve buna vesile olan annenin de do?u?udur. Gizlidir, s?rl?d?r, mistiktir, mahremdir, sanc?l?d?r. Ama sonunda güne? do?acakt?r. Zaten mucize olan da budur. Do?uma mucize denmesinin sebebi de budur. Bu s?rra ortak olanlar?n da o s?rr?n güzelli?ine varmas? dile?iyle…

Do?um sürecine dair telafi edemedikleri olan, ayn? damdan dü?mü? SSVD ve Do?al Do?um destekçisi annelerden biri…
?sme ne hacet, siz k?saca “anne” diyin :) 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :