Suni Sancı Nedir

Do?um kas?lmalar?n? ba?latmak veya var olan kas?lmalar? desteklemek amac?yla, damar yolundan sentetik oksitosin (pitosin) verilmesi i?lemi ‘suni sanc?’ olarak adland?r?l?r.
Do?umun yapay olarak ba?lat?lmas?na do?um eyleminin indüksiyonu denir. ?nduksiyonda en yayg?n olarak kullan?lan yöntem suni sanc?d?r. ?ndüksiyon anne aday?n?n hayat?n? kurtarmak amac?na yönelik olarak en s?k preeklampside, bebek için en s?k miad geçmesinde kullan?l?r. Onun d???nda annenin su kesesi patlam?? ve 24 saati geçmi?se, plasentada yetmezlik ve rahim içi geli?me gerili?inde, amniyo s?v?s?n?n azalmas? durumunda, do?um kas?lmalar? zay?f, düzensiz veya kesilmesi durumunda ayr?ca do?umu h?zland?rmak için kullan?l?r.

Komplikasyon ve Riskleri Nelerdir?

Suni sanc?yla do?umu ba?latmak için vajinal do?umun mümkün olmas? yani plasenta previa ya da yan geli? gibi durumlar olmamal?d?r. Rahim a?z?n?n do?uma haz?r olmas? gerekir. Rahim a?z?n?n haz?r olup olmad???na karar vermek için doktorlar baz? de?erlendirmeler yaparlar (Bishop puanlamas?). E?er haz?r de?ilse rahim a?z?na vajinal yolla prostaglandin içerikli baz? ilaçlar uygulan?r.

Suni sanc?n?n do?al sanc?lardan çok daha s?k ve ?iddetli olmas? ve yapay oksitosin dolay?s?yla endorfin salg?s?n?n dü?mesi epidural anestezi ihtimalini artt?r?r.

Suni sanc?ya ba?lamadan önce gebeyi EFM denen monitöre ba?lay?p tüm süreç boyunca hem rahim kas?lmalar?n? hemde bebe?in kalp at??lar?n? takip etmek gerekir. ?ki saatte bir rahim a?z? kontrolü yap?l?r.

Vakum-Forceps ihtiyac? artar.

?lerleme olmazsa genellikle sezaryen karar? verilir.

Ba?ar?s?z indüksiyon sonucu sezaryen, fetal distres geli?mesi (bebe?in s?k?nt?ya girmesi), hiperstimulasyon (a??r? uyar?lma) sonucu uterus rüptürü (rahim y?rt?lmas?) veya bebe?in ölümü do?um sonras? kanama gibi riskleri vard?r.

Alternatifleri Nelerdir?

A??zdan veya vajinal prostaglandin uygulamas? (rahim a?z?n?n olgunla?mas? ve kas?lmalar? ba?lamas? için), zarlar?n vajinal muayene s?ras?nda parmakla s?yr?lmas? (sweeping/streeping the membranes) su kesesinin aç?lmas?, parmak uçlar?yla meme ba??n?n uyar?lmas? ve accupresure suni sanc?ya alternatif yöntemlerdir.

Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO) Suni Sanc? Hakk?nda Neler Söylüyor?

Do?um kendili?inden ba?lamal?d?r.

Suni sanc? ile ba?lat?lmas?na karar vermek için mutlaka tibbi gereklilik olmal? ve beklenen faydas?n?n potansiyel risklerinden daha fazla olmas? gerekir.

Suni sanc?yla do?umun %10 u geçmemesi gerekir.

T?bb? bir gereklilik yoksa 41. haftan?n bitmesi gerekir.

Dünya S?l?k Örgütü indüksiyon yerine sweeping membranes denemeyi öneriyor.

Lamaze ve Cims Suni Sanc? Hakk?nda Neler Söylüyor?

41. hafta bitiminden önce tavsiye etmiyor.

?lk gebeliklerde suni sanc?yla do?umun ba?lat?lmas?,sezaryen riskini iki kat artt?r?yor.

Epidural kullan?m?n? artt?r?yor.

?ri bebek suni sanc? sebebi de?ildir.

Mutlaka tibbi gereklilik halinde yap?lmal?d?r.

Suni sanc?dan önce alternatif yöntemleri öneriyorlar.

Suni sanc?,beraberinde birçok müdahaleyi gerektirir! Vakum,epidural,epizyotomi gibi…

Bebek kalp at???nda bozulma, dü?ük do?um a??rl???, sar?l?k, do?um sonras? depresyon gibi problemlere neden olabilir. (T?bb? zorunluluk olmadan erkenden yap?lan müdahalelerde.)

Kaynak: doulaanne.blogspot.com-http://www.doktorlarsitesi.com/yazi/suni-sanci-ile-dogum/1090-www.gebelik.org/dosyalar/normaldogum/induksiyon.html-http://www.e-gebelik.net/dogum/sunisanci.asp-www.dogaldogum.com/yaz?lar/165-doum-kendi-baslamalidir-html-www.dona.org/PDF/CIMSinduct-fact-sheet.pdf-www.lamaze.org/ExpectantParents/PregnancyandBirthResources/MoreTipsandTools/?nductionTips/tabid/255/Default.aspx
www.who.int/reproductivehealth/pulications/maternal perinatal health/9789241501156/en/index.html


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :